TEORIA KONFLIKTOWA LUDZKOŚĆI

MAKROSTRUKTURALNA HIPOTEZA SPORU

Funkcjonalne wyobrażenie rozwoju społeczeństwa:

- Ludzie są z natury rzeczy istotami dobrymi, a także łagodnymi, które pragną pokoju oraz bezpieczeństwa.

- Społeczeństwo, które złożone jest z takowych jednostek jest bezpieczne oraz stabilne.

Sprzymierzeńcy hipotezy konfliktowej cywilizacji zakładają, iż człowiek jest zły, którym miotają wszelkie emocje.

Wytyczne teorii funkcjonalnej to:

a. Każda cywilizacja jest stosunkowo trwałą, a także niezachwianą strukturą wielu elementów.

b. Dowolne społeczeństwo jest skoncentrowaną strukturą elementów.

c. Jakikolwiek składnik ludzkości jest funkcjonalny, czyli wnosi dany wkład, który utrzymuje społeczeństwo w charakterze systemu.

d. Wszelka konstrukcja społeczna bazuje na całkowicie zgodnym podzielaniu jej uczestników wartości, a także dóbr.

Wytyczne teorii konfliktowej społeczeństwa to:

A. Każde społeczeństwo, w jakikolwiek momencie podlega wszelkiemu postępowaniu zmiany, a modyfikacja jest wszechobecna.

B. W dowolnym społeczeństwie, w jakikolwiek momencie znajduje się konflikt. Nieporozumienie jest wszechobecne.

C. Wszelki detal w społeczeństwie wnosi jakiś wkład do jego dezintegracji, a także zmiany.

D. Dowolne społeczeństwo, a szczególnie podział w nim wszelkich dóbr opiera się głównie na przymusie, który to używany jest przez jedną stronę w stosunku do drugiej strony.

RALF DARENDORF

Jego hipoteza wchodzi w skład ujęcia makrostrukturalnego konfliktu. Źródeł nieporozumienia doszukuje się w konstrukcji społecznej. Głównym "korzeniem" jest istnienie nierównowagi, a także dystrybucji zwierzchnictwa. Według Darendorfa można powiadać o istnieniu tzw. ZIS-ów, czyli "Związków Imperatywnie Skoordynowanych". Niektórzy wykonują pozycje zwierzchnie, zaś inni podporządkowane.

Charakterystyczne strony ZIS-u to:

1. zwierzchnictwa które to są zawsze stanowiska nad jak również podrzędne.

2. Tam gdzie znajdują się ZIS-y celem. nadrzędnym, kontroluje zawsze dzięki pomocy nakazów ostrzeżeń oraz zakazów. Zachowanie także elementu podległego.

3. Kontrola ta związana jest ze stosunkowo stabilnymi pozycjami społecznymi, a nie z charakterem jednostki, wobec tego posiada charakter całkowicie prawomocny. Prawomocność ma swe źródło w pozycji a nie w charakterze jednostki.

4. Przydatne są zawsze klarowne osoby, podlegające kontroli oraz kręgi, w których ta inspekcja jest dopuszczalna.

5. Jeśli przewodnictwo jest odniesieniem prawomocnym to ubytek posłuszeństwa względem niego może zostać ukarany.

Możemy powiadać o obecności dwóch różnych rodzajów, które są związane z ZIS-em, to:

1. Jednostki, które zajmują pozycje nad czy też podrzędną zawsze zależne są z interesem.

2. Jednostki nadrzędne, które zainteresowane są zachowaniem statusu quo, zaś podrzędne - zmiany pozycji bądź uzyskania podwyższonej swobody.

Możemy powiadać o istnieniu dwóch grup interesu, które związane są z ZIS-em, to:

a. Jednostki, które zajmują dane pozycje w ZIS-e, a nie maja o nich żadnego pojęcia, po prostu są nieuświadomione Mowa tu o interesach UTAJONYCH.

b. Interesy JAWNE, czyli te, gdzie pojawia się wówczas jednostka, która uświadomiona jest, na czym jej interesy polegają oraz czynią sobie z nich cel.

Możemy mówić o dwóch rodzajach grup, które związane są z interesem, to:

a. Quasi grupy - jednostki połączone są jedynie wypełniającymi rolami społecznymi, które są bardzo podobne, a także zajmują zbliżoną postawę w ZIS -ie.

b. Grupy interesu - członkowie tej określonej grupy połączeni są jawnym, uświadomionym interesem.

Przenigdy cała quasi grupa przeobraża się w zespół interesu, albowiem część nie jest w stanie uświadomić sobie danego interesu. Grupy interesu immatrykulują się wraz z całą quasi grupy. Czasami zdarza się tak, że nie są to identyczne grupy interesu. Różnią się często środkami, które służą do przechodzenia z jednej grupy do drugiej.

Uwarunkowania wyłaniania się zespołów interesu z owymi quasi grupami.

  • Okoliczności specjalistyczne zmieniania się grupy to:

a. personel - najbardziej czynna grupa, stawiająca sobie za "pracę domowa" utworzenie grupy interesu, np. zrzeszenie bądź walka o wykonanie tych celów. Jest to grupa bardzo aktywna. Z reguły ten właśnie personel immatrykuluje się z wszelkimi quasi grupy, lecz bywa również i tak, iż są rekrutowani oni z zewnętrznej strony.

b. karta - jest to system wartości, dla których spełnienia jednostki jednoczą się w owe grupy interesu. Zazwyczaj jest to dany zbiór postulatów, który zmienia się w program czy ideologie.

  • Warunki polityczne to:

- swoboda przemowy;

- dowolność zrzeszania się;

- występowanie opozycji (żeby grupy mogły się przebudowywać muszą zostać spełnione minimalne uwarunkowania polityczne).

  • Warunki społeczne to:

- warunek łączności ( uczestnicy grupy muszą posiadać zapewniony niezależny przepływ wszelkich informacji).

CECHY KONTROWERSJI:

  • Natężenie - jest ono zależne od przyczyn konfliktu. Dosyć duże natężenie występuje wtedy, gdy strony, które są zaangażowane w konflikt, przywiązują sporą wagę do przegranej bądź wygranej. Skala wartości, która jest uwikłana w konflikty arbitrażuje o natężeniu.
  • Gwałtowność - wynika ona ze środków zaangażowanych w konflikt, a także wiąże się z wszelkimi przejawami.

W głównej mierze natężenie jest naprawdę wysokie, zaś gwałtowność niska.

Ewentualność regulowania konfliktów:

Na gruncie hipotezy konfliktowej nie należy powiadać, albowiem ZIS jest stabilny.

a. Pełna wymiana w konstrukcji ZIS -u to zmiana rewolucyjna.

b. Kooptacja zaczyna się wtedy, gdy część osób z pozycji podrzędnej zajmuje pozycję nadrzędną.

c. Nie dochodzi do żadnych zmian strukturalnych ZIS-u, jednak zostaje spełniony element postulatów wchodzący w skład grupy podporządkowanej.

Wizja Darendorfa jest częścią makrostruktury, toteż źródła konfliktu wypada poszukać w ludzkości.

Konsekwencją obiektywnej niezgodności jest konflikt, lecz wtedy, kiedy niezgodność zostaje uświadomiona.

Zarówno poglądy Marksa oraz Tofflera należy zaliczyć do teorii konfliktu.

MIKROSTRUKTURALNE UJĘCIE KONFLIKTU.

Materiały źródłowe konfliktu wiążą się z subiektywnym podejściem jednostek. Ukazuje się tutaj sprzeczność celów, a

CEL w prakseologii jest zdarzeniem zamierzonym przed daną sprawą.

Oto następujące rodzaje sprzeczności:

a. Logiczna - celem jednostki jest udaremnienie osiągnięcia chęci z racji drugiej jednostki.

b. Warunkowa -ukazuje się w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Koniecznością jest pojawienie się grupy warunków.

c. sprzeczność naturalna -ukazuje się wtedy, gdy ograniczenie zasobów uniemożliwia realizację celów oraz zaspokojenie wszystkich zapotrzebowań

d. sprzeczność kulturowa -ukazuje się wówczas, gdy zrealizowanie zamiarów dwóch bądź więcej jest po prostu nie możliwe na wskutek istniejących warunków kulturowych.

e. sprzeczność ex definitione, czyli z definicji- ukazuje się, gdy ludzie celowo wstępują ze sobą w dane relacje w celach rywalizacji.

Jest to zespolenie sprzeczności naturalnej wraz z logiczną - żądza dominacji.

Sprzeczność posiada charakter subiektywny. Struktura subiektywnego konfliktu obiektywizuje się.