Niniejsze opracowanie ma pełnić funkcję biznes planu. Jego celem jest przedstawienie konkretnego pomysłu na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak można wywnioskować z samego tytułu, firma, którą chciałbym otworzyć, miałaby się zajmować dystrybucją Internetu. Działalność mojej firmy polegałaby na oferowaniu podłączenia sieci Internet zarówno wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom, instytucjom, jaki i osobom prywatnym. Zdecydowałem się na taki właśnie rodzaj działalności, ponieważ uważam, że Internet ma przed sobą przyszłość i dzięki temu moja firma będzie miała duże szanse zaistnienia na rynku i zdobycia na nim pewnej pozycji. Internet stanowi obecnie najbardziej popularne narzędzie służące m.in. do komunikowania się ze światem zewnętrznym oraz do poszukiwania wszelkiego rodzaju informacji i wiadomości. Z drugiej strony, jest on wciąż jeszcze stosunkowo nowym "wynalazkiem", który podlega ciągłemu rozwojowi i różnego rodzaju modyfikacjom i przekształceniom. Nie można nie zwrócić uwagi na korzyści i możliwości, jakie niesie ze sobą posiadanie Internetu, a które z powodu swojego ogromu do tej pory nie zostały jeszcze w pełni poznane. Jest powszechnie wiadome, że są one praktycznie nieograniczone i dają użytkownikowi Internetu szerokie pole do popisu.

Projekt planowanego przeze mnie przedsięwzięcia postanowiłem przedstawić w formie skondensowanego biznes planu, który w ramach kilku głównych części zawiera podstawowe informacje dotyczące mojego pomysłu na biznes, przedstawia jego główne zalety, korzyści wynikające z prowadzenia tego typu działalności i profity, jakie dzięki temu będę mógł osiągnąć.

1. W pierwszej części mojego biznes planu zamierzam krótko uzasadnić, dlaczego moim zdaniem zajmowanie się dystrybucją Internetu jest zajęciem przyszłościowym i gwarantującym osiąganie znacznych dochodów. Jak już wcześniej wspomniałem, Internet jest narzędziem, które zapewnia osobie z niego korzystającej szerokie możliwości i liczne korzyści. Jest on przez użytkowników traktowany jako pewnego rodzaju okno na świat umożliwiające poszerzanie swoich horyzontów, rozwijanie zainteresowań, podnoszenie poziomu posiadanej wiedzy oraz zawiązywanie nowych znajomości i kształtowanie wirtualnych zdolności interpersonalnych. Internet jest również niezastąpiony z czysto praktycznego punktu widzenia. Mianowicie, jest to obecnie najbogatsze, najpełniejsze i najbardziej aktualne źródło wszelkiego rodzaju informacji. Daje nam możliwość szybkiego odnalezienia wszystkiego, co akurat jest nam potrzebne. Na korzystaniu z Internetu zyskują wszyscy bez względu na wiek. Pomaga on dzieciom w zdobyciu wiedzy niezbędnej w szkole, umożliwia szybkie i efektywne opracowanie referatu czy innej zadanej pracy. Ponadto, Internet pełni istotną rolę w kształtowaniu osobowości. Dzięki niemu nasze życie staje się prostsze i przyjemniejsze. Nie musimy na przykład stać w długich kolejkach, aby opłacić rachunki czy wysłać przelew, gdyż dzięki internetowi możemy to zrobić szybko, sprawnie i bez nieprzewidzianych trudności. W pewnych sferach posiadanie Internetu jest wręcz nakazane. Mam tutaj na myśli przedsiębiorstwa, które mają odgórnie narzucony obowiązek posiadania stałego dostępu do Internetu w celu regulowania za jego pośrednictwem zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dużym ułatwieniem jest możliwość robienia zakupów przez Internet. Jest to usługa nowa i jeszcze mało powszechna, ale już bardzo popularna i ciesząca się dużym zainteresowaniem. Internet pozwala także na doskonalenie swoich umiejętności językowych, ponieważ oferuje dostęp do stron instytucji, firm, organizacji, osób itp. z niemal całego świata. Należy również wspomnieć o innej, tak samo istotnej, funkcji Internetu. Pełni on mianowicie rolę dostarczyciela nieograniczonej rozrywki. Dzięki Internetowi mamy możliwość słuchania muzyki, oglądania filmów, ściągania poszczególnych plików w celu późniejszego wykorzystania, a przede wszystkim możemy korzystać z różnego rodzaju komunikatorów i za ich pomocą prowadzić rozmowy nawet z osobami z drugiego końca świata. Internet posiada tak wiele zalet i możliwości zastosowania, że nie jestem w stanie przywołać ich wszystkich. Jednak już te, które przedstawiłem powyżej świadczą o tym, że Internet cieszy się dużym powodzeniem a dostęp do niego jest ze wszech miar pożądany.

Każdy potencjalny klient mojej firmy, który będzie chciał skorzystać z oferowanych przeze mnie usług, powinien bezwzględnie posiadać komputer. Nie jest to jednak trudny do spełnienia warunek, ponieważ obecnie komputery są uważane za sprzęt powszechnego użytku, jak pralka czy lodówka, i jako takie, nie wymagają ponoszenia szczególnie dużych nakładów finansowych w celu ich nabycia. Ponadto, komputery są współcześnie stosowane jako podstawowe narzędzie pracy w różnego rodzaju zawodach oraz na różnych stanowiskach, dlatego też znajomość obsługi komputera jest

w dzisiejszych czasach zjawiskiem naturalnym i oczywistym. Niestety, jak wskazują przeprowadzone niedawno badania, Polska nie może pochwalić się zbyt dużym odsetkiem osób korzystających

z Internetu w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Na tle pozostałych krajów wypadamy raczej słabo. W związku z tym mam nadzieję, że na skutek podjęcia odpowiednich kroków i działań, uda mi się zyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji ze środków unijnych na rozwój mojej działalności. Liczę również na to, że dzięki uzyskaniu poparcia instytucji unijnych

w rozpowszechnianiu i popularyzowaniu szerokiego dostępu do Internetu, znacznie wzrośnie prestiż mojej firmy, a jej pozycja na rynku stanie się pewniejsza i bardziej stała. Mam również nadzieję pozyskać w ten sposób darmową reklamę, która będzie doskonałym sposobem na pozyskanie kolejnych potencjalnych klientów. Obecnie wszystkie czynniki sprzyjają mojemu przedsięwzięciu. Ciągły i dość dynamiczny rozwój techniki i technologii powoduje zwiększenie dostępności sprzętu komputerowego dla coraz większej części społeczeństwa; komputery staja się tańsze i prostsze

w obsłudze. Istotna jest również aktualna kondycja gospodarki państwowej, która wreszcie zaczyna wychodzić na prostą po wielu latach niekorzystnej koniunktury. Bardzo optymistycznie przedstawiają się badania dotyczące szybkości oraz poziomu wzrostu wybranych gałęzi przemysłu. Jest to bardzo pozytywna i korzystna dla mnie sytuacja, ponieważ z prognoz tych wynika, że w najbliższej przyszłości można się spodziewać znacznego wzrostu sprzedaży komputerów, dzięki czemu z całą pewnością zwiększy się również zapotrzebowanie na posiadanie stałego dostępu do Internetu.

2. Druga część niniejszego biznes planu będzie stanowiła, w ogólnym ujęciu, zastawienie kosztów związanych ze stworzeniem i rozpoczęciem działalności firmy, która będzie oferowała klientom usługi w zakresie dostarczania Internetu do miejsca zamieszkania, pobytu tymczasowego lub pracy. Pierwszą fazą zakładania jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest konieczność udania się do różnych urzędów w celu dokonania czynności rejestracyjnych i uiszczenia odpowiednich opłat.

3. Z punktu widzenia samego projektu jest to jednak nieistotne, dlatego też pozwolę sobie pominąć

4. w niniejszym biznes planie ten właśnie etap. Wysokość nakładów, jakie należy ponieść w związku

5. z planowanym przedsięwzięciem, uzależniona jest od wielu różnych czynników. Do najważniejszych

6. z nich należy przede wszystkim to, z jakim rozmachem zamierza się rozpocząć działalność, na jakim obszarze ta działalność będzie prowadzona oraz jak dużego zagrożenia można się spodziewać ze strony konkurencji. Jeżeli konkurencja jest znaczna i może być poważnym przeciwnikiem, wówczas należy wziąć pod uwagę konieczność przeznaczenia dość znacznych nakładów na dodatkowe działania promocyjno-reklamowe mające na celu jej zdystansowanie. W takiej sytuacji może się okazać, że niezbędne będzie "podbieranie" klientów innym firmom, co z kolei wiąże się

7. z koniecznością przynajmniej tymczasowego obniżenia cen do możliwie niskiego poziomu. Zanim klienci przekonają się do naszej oferty i zrezygnują na naszą rzecz z usług innej firmy, może upłynąć sporo czasu, w którym to okresie nasza firma, dzięki prowadzeniu polityki obniżania cen, zacznie notować pewne straty. Posiadam pewne stosunkowo niewielkie doświadczenie w zakresie prowadzenia firmy, której działalność polega na dystrybucji Internetu, jak również dość znaczną wiedzę w zakresie znajomości komputerów i samego Internetu. Jednak stworzona przeze mnie firma będzie stanowiła zupełnie nową, zbudowaną od podstaw jednostkę gospodarczą. W związku

8. z powyższym, na lokalizację mojego przedsięwzięcia postanowiłem wybrać miasto o mniejszym znaczeniu strategicznym, jak chociażby Warszawa, która charakteryzuje się istnieniem na tamtejszym rynku bardzo dużej i dobrze rozwiniętej konkurencji. Moja firma będzie miała swoją siedzibę

9. w Częstochowie, czyli mieście, gdzie rynek nie jest tak gęsto obstawiony przez potencjalnych konkurentów, a oni sami są słabiej rozwinięci i niezbyt dobrze zorganizowani. Taka lokalizacja daje mojemu przedsiębiorstwu bardzo dobry punkt wyjścia do zaistnienia na lokalnym rynku,

10. a w przyszłości także i na krajowym. W celu rozpoczęcia działalności, niezbędne jest posiadanie pewnego określonego kapitału. Oczywiste jest, że im posiadane przez nas środki są większe, tym prędzej uda nam się zorganizować naszą działalność na odpowiednim poziomie, aby szybko zaczęła przynosić znaczne zyski. Pierwszym poważnym wydatkiem, na jaki jesteśmy niestety narażeni, jest zakup odpowiedniego sprzętu, który będzie wykorzystywany do obsługi klientów. Przypuszczalnie, całkowite koszty poniesione na tą inwestycję, powinny się zamknąć w łącznej kwocie nie większej niż 85-90 tys. zł. Jest to uzależnione przede wszystkim od jakości nabytego sprzętu oraz jego możliwości użytkowych. Moim celem jest szybkie i skuteczne rozpoczęcie działalności i w efekcie zajęcie dobrej pozycji na rynku, dlatego też jestem gotów przeznaczyć na zakup niezbędnych urządzeń nawet sporo większą kwotę. Chciałbym dość sprawnie i szybko pozyskać maksymalnie dużą liczbę klientów oraz tak zorganizować swoją działalność, aby firmy konkurencyjne nie miały możliwości szybkiego zareagowania na moje wejście na rynek. Dałoby mi to niewątpliwie znaczną przewagę nad konkurentami i stworzyło możliwość swobodnego i niezależnego działania. Mój plan strategiczny przewiduje pozyskanie w pierwszym miesiącu działalności firmy około 500 - 700 klientów, co byłoby dużym sukcesem, zważywszy na obecną sytuację na rynku. Jest to jednak praktycznie niemożliwe, gdyż w tym celu musiałbym zaniżyć ceny do poziomu, przy którym moja działalność byłaby zupełnie nieopłacalna, ponieważ koszty podłączenia Internetu musiałbym pokrywać z funduszy samej firmy. Aby przedsiębiorstwo było sprawnie zorganizowane, należy najpierw otworzyć jednostkę centralną

11. w strategicznym punkcie miasta, a następnie zdecydować się na powołanie kolejnych filii. Poszczególne filie powinny znajdować się w różnych częściach miasta, aby mieć możliwość objęcia siecią swoich usług całej Częstochowy. Z konkretnych filii Internet byłby następnie rozdzielany do potencjalnych klientów. Dzięki dysponowaniu znaczną kwotą przeznaczoną na inwestycje, na początku moglibyśmy się zdecydować na oferowanie swoim klientom łączy o znacznie większej przepustowości, mimo iż liczba klientów przypadająca na dane łącze byłaby niższa niż

12. u konkurencyjnych przedsiębiorstw. Taka sytuacja stworzyłaby nam możliwość zwiększenia atrakcyjności naszej oferty i w rezultacie pozyskania znacznie większej liczby stałych klientów. Moja firma będzie obsługiwała dwie główne grupy użytkowników Internetu. Będą to osoby prywatne, czyli odbiorcy indywidualni oraz przedsiębiorstwa, instytucje czy inni odbiorcy zorganizowani. Nie podaję

13. w niniejszym biznes planie ceny podłączenia Internetu, gdyż będzie ona różna w zależności od rodzaju odbiorcy oraz innych, mających na to wpływ, czynników. Punktem wyjścia jest ustalenie ceny dostarczenia Internetu do domu jednorodzinnego, obejmujące przeprowadzenie kabla od głównego serwera do konkretnego lokalu - koszt takiej usługi będzie się wahał w granicach 250-300 zł.

14. W przypadku budownictwa wielomieszkaniowego, tj. w blokach, koszty podłączenia Internetu są znacznie niższe, gdyż rozkładają się na większą ilość użytkowników, a samo podłączenie jest prostsze i wymaga zużycia mniejszej ilości materiałów. Ponadto, głównie z założeniem, że firma będzie zarówno pozyskiwała zupełnie nowych klientów, jak i przejmowała ich od konkurencji, należy wziąć pod uwagę, że w tej drugiej sytuacji będzie można zaoszczędzić na kosztach podłączenia całego okablowania, które jest już wtedy wykonane wcześniej przez inną firmę i zwykle przechodzi na własność użytkownika Internetu. Taka sytuacja stwarza możliwość wejścia na rynek z atrakcyjną ofertą, która polega na oferowaniu Internetu bez kosztów jego podłączenia, a przy tym z niższym abonamentem. Zgodnie z tendencjami panującymi obecnie na rynku, abonament dla indywidualnego odbiorcy Internetu powinien zostać określony na poziomie ok. 20 zł miesięcznie, a dla firm czy instytucji ok. 250-300 zł. Taka cena zapewniłaby mojej firmie możliwość pozyskania w pierwszych miesiącach znacznej liczby klientów, którzy zachęceni niższą ceną w stosunku do ofert konkurentów, chętnie przechodziliby do mojej firmy. Większość działających obecnie na rynku przedsiębiorstw, które oferują podobne usługi, ustaliła swoje ceny na poziomie odpowiednio 40-50 zł oraz 500-600 zł. Jak zatem widać, moja oferta miałaby duże szanse spotkać się z wysokim zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby klientów bylibyśmy zmuszeni podnieść opłaty abonamentowe, aby nasza działalność była opłacalna, jednak dzięki dużej liczbie użytkowników nie byłyby to wysokie podwyżki. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na fakt, że praktycznie tylko raz firma narażona jest na poniesienie poważnych kosztów. Jeżeli na początku nabędzie się sprzęt odpowiednio wysokiej jakości i mający wystarczający poziom zaawansowania technicznego

15. i technologicznego, to przez długi czas nie będą już konieczne żadne inwestycje w tym zakresie,

16. a zakupiony przez nas sprzęt bardzo szybko zwróci nam, poprzez swoją użyteczność, włożone w jego zakup środki, a nawet zacznie dla nas zarabiać. Zdecydowanie bardziej opłacalnym klientem są firmy, które zazwyczaj mieszczą się w jednym budynku, co znacznie ułatwia i obniża koszty podłączenia Internetu i późniejszej jego obsługi. Jednak przekonanie firm i instytucji do swojej oferty poprzez obniżony abonament jest niewystarczające, ponieważ firmom nie zależy na cenie aż tak bardzo, jak na tym, aby Internet został podłączony profesjonalnie, i aby działał bezproblemowo i szybko. Wolą zapłacić więcej i mieć pewność, że ewentualne awarie czy przerwy w dostawie Internetu nie zdezorganizują pracy ich personelu czy też nie poczynią innych, nieprzewidywalnych w skutkach, trudności. Aby zyskać w oczach potencjalnych klientów opinię sprawdzonego, kompetentnego

17. i zaufanego dostawcy usług Internetowych, musimy zadbać przede wszystkim o zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej, która dzięki swojej nienagannej pracy będzie tworzyła pozytywny wizerunek firmy.

Kolejnym kosztem, jaki firma musi ponieść, aby rozpocząć swoją działalność, jest sfinansowanie kampanii promocyjno-reklamowej i innych działań marketingowych. Jest to istotne przede wszystkim

z punktu widzenia skuteczniejszego pozyskiwania potencjalnych klientów, którzy z kolei będą się przyczyniać do osiągania przez firmę dochodów. W tym celu konieczne jest zainwestowanie dość dużych sum pieniężnych, gdyż tego typu działalność jest bardzo kosztowna. Internet sam w sobie nie wymaga reklamy, gdyż jest dostatecznie znany i pożądany wśród społeczeństwa. Wszelkie działania w zakresie promocji i reklamy należy skierować zatem na samą firmę i jej działalność. Działalność promocyjno-reklamowa, opracowana w ramach strategii rozwoju firmy, przewiduje prowadzenie zorganizowanej na dość szeroką skalę kampanii marketingowej. Podejmowana działalność promocyjno-reklamowa ma na celu pozyskanie możliwie dużej liczby klientów, a co za tym idzie, także zwiększenie sprzedaży usług dostępnych w ofercie i w konsekwencji zapewnienie przedsiębiorstwu ugruntowanej pozycji na rynku. Planowane działania marketingowe zakładają zastosowanie praktycznie wszystkich dostępnych i szeroko wykorzystywanych metod promocji i reklamy. Zamierzamy m.in. stworzyć własną stronę internetową firmy, prowadzić różnego rodzaju akcje promocyjne, jak stosowanie rabatów, obniżek oraz promocji cenowych, wprowadzać karty stałego klienta, które będą uprawniały do zniżek abonamentowych. Chcemy ponadto zamieścić reklamę

w prasie lokalnej, na łamach lokalnej stacji radiowej oraz umieścić spot reklamowy w telewizji lokalnej. Zamierzamy także zlecić wykonanie ulotek i wizytówek reklamowych, które będziemy dystrybuować wśród potencjalnej klienteli.

Istotna sprawą jest również zatrudnienie odpowiedniego personelu. Musimy zadbać, aby nasi przyszli pracownicy byli ludźmi kierunkowo wykształconymi, posiadającymi szeroką wiedzę w zakresie samego Internetu oraz jego dostarczania do użytkowników, jak również określone doświadczenie w tej branży. Działalność, jaka zamierzamy prowadzić jest dość specyficzna z punktu widzenia ilości koniecznego personelu. Wydawać by się mogło, że chcąc obsługiwać tysiące użytkowników, potrzebne jest zatrudnienie bardzo wielu ludzi. Nic jednak bardziej mylnego. Zakładam, że do zapewnienia sprawnego działania mojej firmie, wystarczy mi przyjęcie do pracy na umowę o pracę zaledwie kilkunastu pracowników. Mój personel powinien się charakteryzować dużym zaangażowaniem w wykonywaną pracę, wysokimi kompetencjami i odpowiednim wykształceniem kierunkowym. W celu pozyskania rzetelnej kadry pracowniczej, swoje kroki zamierzam skierować

w stronę uczelni technicznych, jak Politechnika Krakowska czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Są to szkoły wyższe o bardzo dobrej renomie, które kształcą na wyjątkowo wysokim poziomie. Absolwenci lub studenci ostatnich lat na tych uczelniach posiadają odpowiednią wiedzę i przygotowanie praktyczne do wykonywania różnego typu prac związanych z Internetem, w tym z jego dostarczaniem do końcowych odbiorców. Moim celem jest przekonanie wybranych osób do pracy w mojej firmie poprzez zaoferowanie im atrakcyjnych warunków, głównie w postaci dość wysokiego wynagrodzenia. Dość opłacalnym rozwiązaniem jest również zatrudnianie pracowników firm konkurencyjnych, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie i rozeznanie na rynku usług Internetowych oraz wiedzę

o poprzednim miejscu pracy mogącą przyczynić się do zdystansowania konkurencji. Nie należy przesadzać ze zbyt dużą liczbą pracowników, gdyż może się to okazać dla firmy nieopłacalne. Dość znaczne kwoty pochłaniają bowiem już same wynagrodzenia wypłacane personelowi.

Innym sposobem na zwiększenie atrakcyjności naszej oferty, może być stworzenie serwisu, którego celem będzie obsługiwanie wyłącznie klientów korzystających z naszych usług. Sprawna organizacja takiego serwisu powinna zakładać przede wszystkim zatrudnienie trzech lub czterech osób, do obowiązków których należałaby kompleksowa obsługa serwisowa klientów. Ich praca sprowadzałaby się do sprzedaży części, akcesoriów i podzespołów komputerowych, ich wymiany oraz wykonywania różnego rodzaju napraw i modernizacji sprzętu komputerowego. Oprócz realizowania tych czynności na miejscu, w grę wchodziłyby także wizyty w miejscu zamieszkania klientów, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem i zaistniałą sytuacją. Istnienie takiego serwisu dodatkowo zwiększyłoby renomę firmy i stanowiło dla firmy dodatkowy sposób jej reklamy, który mógłby przyczynić się do zwiększenia liczby klientów. Przedsiębiorstwo byłoby znane na rynku głównie jako dystrybutor Internetu, ale nie musiałaby to być nasza jedyna działalność. Jednym z pomysłów na szybsze zwrócenie się kosztów poniesionych na inwestycje sprzętowe oraz na działalność reklamową, jest wprowadzenie możliwości reklamowania się firm będących naszymi klientami na naszych serwerach. Za odpowiednią dopłatą, która wynosiłaby około 120-150 zł, firmy te mogłyby liczyć na stworzenie im atrakcyjnej strony internetowej, co byłoby z korzyścią zarówno dla nich, jak i dla nas. Gdyby przyjąć, że na taką usługę zdecyduje się kilkadziesiąt firm, to nasze przedsiębiorstwo mogłoby dzięki tej ofercie zarobić znaczne kwoty, rzędu nawet kilku tysięcy złotych. W celu zyskania większej liczby klientów oraz w efekcie osiągania wyższych zysków, nasza firma mogłaby się także pokusić

o wprowadzenie do oferty usługi polegającej na tworzeniu stron WWW na zamówienie.

18. Kolejny punkt niniejszego biznes planu będzie przedstawiał przede wszystkim istniejącą na rynku konkurencję. Ponadto, postaram się uzasadnić, dlaczego na główny obszar działalności mojej firmy postanowiłem wybrać Częstochowę, a nie jakieś większe, bardziej znaczące gospodarczo miejsce, jak np. Warszawa, Kraków czy Poznań. Chciałbym tu również przedstawić, skuteczne moim zdaniem, sposoby efektywnego i szybkiego pozyskiwania klientów, a także osłabiania pozycji konkurentów. Znaczącą korzyścią wynikającą z prowadzenia działalności w stosunkowo małym mieście, jest niewątpliwie zwiększenie stopnia rozwoju tego miasta, dzięki czemu podnosi się prestiż firmy, która na ten rozwój miała tak istotny wpływ. Ponadto, duże znaczenie ma fakt, że w miastach tych liczba firm oferujących usługi tego samego lub podobnego typu jest stosunkowo niewielka, w związku z czym nie ma tak dużej konkurencyjności, jak w wielkich aglomeracjach. Zazwyczaj w małych miastach nie ma tak rozbudowanych firm, które trudniłyby się dystrybucją Internetu na większą skalę, tj. np. dla kilku tysięcy użytkowników. Są to przeważnie małe przedsięwzięcia, które dostarczają Internet na małym obszarze dla zaledwie kilkuset abonentów. Wydaje mi się zatem, że odebranie klientów ich dotychczasowym dostawcom Internetu nie powinno sprawić mojemu przedsiębiorstwu większych trudności i będzie tylko kwestią niezbyt odległego czasu. Zwłaszcza, że w większości przypadków takie małe, lokalne firmy zarządzane są przez niedoświadczone i nie do końca kompetentne osoby, co niewątpliwie wykorzystamy na swoją korzyść. Zaoferujemy potencjalnym klientom w pełni wykwalifikowaną, rzetelną i odpowiednio przygotowaną do takiej działalności kadrę pracowniczą. Współpraca z takim personelem będzie owocowała satysfakcją i zadowoleniem ze strony klientów. Aby poważnie myśleć o skutecznym opanowaniu rynku, należy zdecydowanie i szybko na niego wejść, aby dzięki temu mieć możliwość pochłonięcia nieznacznych konkurentów, którzy w przyszłości, w przypadku ewentualnego rozwoju, mogliby się stać firmami znacząco zagrażającymi naszej pozycji. Nasz plan strategiczny przewiduje stworzenie w przeciągu kilku lat mocnego przedsiębiorstwa

19. o szerokim zasięgu działania, które będzie dystrybuowało Internet do ok. 75-85% całego społeczeństwa lokalnego.

Jak już wcześniej wspomniałem, sprawne i szybkie wejście ze swoimi usługami na rynek niesie ze sobą konieczność ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Aby pozyskać środki na wszelkie inwestycje, jednym z najlepszych i najrozsądniejszych rozwiązań wydaje się być pozyskanie odpowiednich inwestorów. Zapewnienie przedsiębiorstwu na początek działalności kwoty rzędu miliona złotych, stworzyłoby możliwość zawładnięcia rynkiem w około 500-tysięcznym mieście w ciągu dość krótkiego czasu - do roku. Po tym okresie firma posiadałaby już tak dużą liczbę klientów, że nie byłoby potrzeby podnoszenia opłat abonamentowych, a w każdym razie - niezbyt znacząco. Strategiczny plan rozwoju firmy zakłada również stworzenie w przyszłości sieci kawiarenek internetowych, co mogłoby się okazać równie opłacalne. Na razie jednak postanowiliśmy się skoncentrować na naszej głównej działalności, którą jest dostarczanie Internetu do użytkowników indywidualnych i grupowych. Kiedy już zdobędziemy w miarę pewną i stabilną pozycję na rynku lokalnym, zamierzamy pomyśleć o rozszerzeniu działalności i uczynieniu kolejnego kroku w rozwoju firmy, którym będzie wejście z ofertą na rynki w innych miastach. Nie chodzi tu oczywiście o duże aglomeracje miejskie, jak Warszawa czy Kraków, gdzie prawdopodobnie nasze szanse zaistnienia byłyby raczej znikome, lecz o rynki w mniejszych miastach, miasteczkach i wsiach, w których brakuje firm świadczących tego typu usługi, a zapotrzebowanie na nie jest równie duże. Uważamy, że skuteczna reklama i niskie ceny pozwoliłyby nam na opanowanie również i tych rynków, głównie dzięki technice "podbierania" klientów. W gruncie rzeczy cały mój plan zamyka się w założeniu, aby stworzyć jedno, wielkie przedsiębiorstwo, które prowadziłoby działalność polegającą głównie na dystrybucji Internetu w całej Polsce, jednak z pominięciem największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo miast. Duże nadzieje pokładamy w możliwości dystrybucji Internetu na terenach małych miasteczek, liczących do 10 tysięcy mieszkańców. Jest to inwestycja opłacalna, gdyż dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii można by skutecznie zminimalizować koszty związane z okablowaniem

i ostatecznym podłączeniem Internetu, a w efekcie mielibyśmy zdecydowanie szerszą sieć i doskonałą pozycję wyjściową do dalszej ekspansji. Inwestorzy, którzy uważają takie postępowanie za nierozsądne i niedochodowe, nie mają w gruncie rzeczy racji. Jeżeli bowiem firma osiąga już dość znaczne i systematyczne zyski z działalności prowadzonej na terenie większego miasta, a ponadto dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi przeznaczonymi na ewentualne inwestycje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować dystrybucję Internetu do małych miasteczek na szeroką skalę. Pozwoliłoby to w efekcie na stworzenie jednej, potężnej firmy, która posiadałaby już tylko mało znaczącą i która nie jest żadnym zagrożeniem konkurencję. Rozwój działalności polegający na zakładaniu kolejnych filii wymuszałby konieczność zatrudniania dodatkowego personelu. Jednak koszty z tym związane najprawdopodobniej w dość krótkim czasie by się zwróciły, ponieważ filie zaczęłyby same na siebie zarabiać, a nawet przynosić jeszcze zyski. Po zrealizowaniu wszystkich wymienionych do tej pory zamierzeń i celów, moglibyśmy się pokusić o próbę zaistnienia na rynkach największych miast Polski. Z pewnością byłaby to próba niezwykle kosztowna, lecz na pewno warta podjęcia takiego ryzyka. Na razie jednak ten etap rozwoju naszej firmy jest tylko zaledwie dalekosiężnym planem o czysto teoretycznym charakterze i z pewnością do czasu jego ewentualnej realizacji w praktyce, wiele założeń związanych z działalnością naszej firmy ulegnie jeszcze zmianie.

20. Ostatni punkt niniejszego biznes planu jest swego rodzaju podsumowaniem planowanego przeze mnie przedsięwzięcia. Ma on na celu streszczenie wszystkich, opisanych wcześniej, założeń

21. i działań, jakie zamierzam podjąć i zrealizować, aby założyć własną działalność gospodarczą,

22. a następnie sprawnie i efektywnie ją poprowadzić. Moim zamierzeniem jest stworzenie firmy, której główna działalność będzie polegała na dostarczaniu Internetu zarówno jednostkom indywidualnym (osobom prywatnym), jak i podmiotom zorganizowanym (firmom, instytucją itp.). Działalność firmy będzie ponadto obejmowała świadczenie innych usług związanych z Internetem i sprzętem komputerowym, jak np. tworzenie stron WWW na zamówienie oraz prowadzenie punktu serwisowego realizującego zlecenia z zakresu napraw i modernizacji sprzętu komputerowego. Pierwszym

23. i najważniejszym celem, jaki stawiam sobie na początku działalności mojej firmy, jest zdobycie możliwie licznej klienteli. Działania umożliwiające mi pozyskanie dużej liczby klientów zamierzam oprzeć przede wszystkim na prowadzeniu skutecznej polityki cenowej polegające na ustaleniu na początku możliwie najniższego poziomu cen. Ponadto celowi, jakim jest szybkie i skuteczne zdobywanie klientów, służyć ma również dobór odpowiedniego personelu, dzięki któremu moja firma zyska miano profesjonalnej i kompetentnej. Poprzez efektywne i dynamiczne działania zamierzamy

24. w krótkim czasie zdobyć pewną i wysoką pozycję na lokalnym rynku usług związanych

25. z dostarczaniem Internetu. Planujemy, że naszym następnym osiągnięciem w tym zakresie będzie wejście z ofertą na rynek ogólnokrajowy i rozpoczęcie działań umożliwiających nam dostarczanie Internetu do niewielkich miasteczek i wsi na terenie całego kraju. Dzięki realizacji takiego założenia, już po kilku latach moglibyśmy się pochwalić gęstą i prężnie działającą siecią filii rozlokowanych na terenie całej Polski. Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju i działalności naszego przedsięwzięcia ma także integracja Polski z Unią Europejską. Dzięki wejściu Polski do Unii, Polacy jako jej członkowie mają praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na całym terenie unijnym. Taka sytuacja jest dla nas bardzo korzystna, gdyż otwiera przed nami nowe możliwości rozszerzenia naszej działalności na nowe rynki zagraniczne i umożliwia podjęcie próby ich zdobycia. Naszym największym atutem w realizacji tego celu mogłyby być dość niskie ceny w stosunku do tych, jakie ustalają państwa zachodnie. Wykonanie całego zamierzonego przez nas planu może się powieść wyłącznie w sytuacji, gdy na początku działalności będziemy dysponowali odpowiednio dużymi nakładami finansowymi. Posiadanie funduszy na początku jest niezbędne w celu sprawnego

26. i szybkiego opanowania rynku, wyrobienia sobie na nim ugruntowanej pozycji oraz ograniczenia do minimum wszelkich zagrożeń ze strony konkurencji. Od ilości posiadanych przez mnie środków będzie także zależało, z jakim rozmachem rozpocznę prowadzenie swojej działalności. Im więcej będę

27. w stanie przeznaczyć na działalność i jej rozwój, tym szybciej zwrócą mi się wszystkie zainwestowane w tym celu środki i zacznę osiągać czyste zyski. Jestem przekonany, że uda mi się zrealizować wszystkie cele i zamierzenia. Moje przewidywania popieram obserwacją, że inwestowanie w Internet

28. i sprawy z nim związane, jest obecnie jednym z najbardziej opłacalnych i dochodowych sposobów działalności na rynku. Sytuacja, jaka obecnie ma miejsce na rynku, jest doskonałym momentem do rozpoczęcia tego rodzaju działalności. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że istniejąca konkurencja nie jest zbyt silna. Ponadto, przewiduje się, że rozwój przemysłu oraz wzrost eksportu, które już teraz są wyraźnie zauważalne, przyczynią się do rozwoju także innych gałęzi gospodarki,

29. w tym również Internetu i technologii komputerowych. W bliżej nieokreślonej przyszłości, chcielibyśmy też spróbować pozyskać dodatkowe fundusze oraz wzmocnić naszą pozycję na rynku poprzez wprowadzenie firmy na giełdę.