faza- jednolita część stopu, odgraniczona powierzchnią rozdziału (granicą międzyfazową). Kolejne fazy najczęściej posiadają odmienne charakterystyki . Ilość, właściwości oraz rodzaj faz opierają się na recepturze chemicznej stopu. układ- zbiór elementów (faz) będących ze sobą w równowadze termodynamicznej składniki- wyróżniamy: składniki niezależne (nie powodują pomiędzy sobą reakcji chemicznej), oraz zależne (występują odwracalne reakcje chemiczne )

równowaga fazowa- parametrami układu, które na nią wpływają są temperatura i ciśnienie. Jeśli układ nie zawiera fazy gazowej, nieznaczne zmiany ciśnienia nie mają wpływu przy osiągnięciu stanu równowagi. W takich układach dopiero bardzo wysokie ciśnienie oddziałuje na zmianę stanu.

równowaga termodynamiczna- stopy w stanie równowagi utrzymują niezmienność budowy fazowej. W chwili osiągnięcia równowagi, energia swobodna osiąga minimum lub następuje zrównanie potencjałów chemicznych składników wszystkich faz, co powoduje zatrzymanie wymiany składników przez granice międzyfazowe

Układ w stanie stałym bardzo dobrze rozpuszczalny

Formowany jest przez izomorficzne cząstki X i Y rozpuszczające się wzajemnie w każdych proporcjach- zarazem w stanie płynnym jak i stałym. Roztwór stały krzepnie podobnie jak to się dzieje dla innych stopów. Proces krzepnięcia tego stopu przy stężeniu c2 zostaje zapoczątkowany po osiągnięciu temperatury T3, która wypada na przecięciu linii likwidus z linią składu

likwidus- jest linią na wykresie równowagi, powyżej której w każdym stężeniu stop jest cieczą

Solidus- wykres temperatury wyznaczający jej wartość, poniżej której występuje już tylko faza stała.

Układ w stanie stałym nierozpuszczalny z eutektyką.

Charakterystyczne dla układu jest występowanie mieszanki czystych składników X + Y, które posiadają energie swobodną obrazującą prostą będącą połączeniem energii swobodnych składników w stanie czystym.

Układ częściową rozpuszczalny w stanie stałym z eutektyką

Układy takie sporządzane są z pierwiastków identycznych lub różnorodnych sieciach krystalograficznych oraz posiadających różnice w wartości promieni większe niż 15%. Kiedy

sieci krystalograficzne nie są jednakowe, również sieci roztworów stałych zachowują tę właściwość, natomiast energia swobodna każdego z osobna jest przedstawiana osobna krzywą w postaci litery U. Jeśli sieci przestrzenne każdego spośród składników są identyczne, energię swobodną roztworu stałego opisuje się krzywą z dwoma wartościami minimalnymi.

Układ w stanie stałym z ograniczoną rozpuszczalnością z perytektyką.

Układ taki sporządzany jest z pierwiastków różniących się promieniami atomowymi więcej niż 15%, o identycznych lub nieidentycznych sieciach krystalograficznych. Układy perytektyczne tworzone są ze składników różniących się w znacznym stopniu temperatura krzepnięcia.