Woda stanowi podstawę życia na Ziemi. Wszystkie organizmy żywe zawierają ją w swoich ciałach. Człowiek aż w 80% składa się z wody, a utrata choćby 5% może już stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia organizmu.

Woda powszechnie wykorzystywana jest przez ludzi do rozmaitych celów np. do spożywania, mycia, czyszczenia, używana jest również w przemyśle i rolnictwie. Ludzkość głównie korzysta z wód powierzchniowych. Znaczna większość wody jaka jest pobierana wraca później do środowiska niosąc ze sobą liczne zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne. Zanieczyszczenia te mogą mieć pochodzenie naturalne (np. zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza, humusem) oraz sztuczne (działalność człowieka np. odpady).

Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości:

-Woda I klasy czystości nadaje się do picia.

-Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli zwierząt gospodarskich oraz celów rekreacyjnych.
-Woda III klasy czystości nadaje się do nawadniania terenów rolniczych.

Wody I klasy czystości w Polsce stanowią tylko 2,9%, II klasy czystości to 20,3%, a klasy III tylko 33%, pozostałe to wody pozaklasowe.

Główne źródła zanieczyszczeń są to ścieki komunalne, które zawierają przede wszystkim detergentymikroorganizmy chorobotwórcze, a także przemysłowe, w których znajdują się związki siarki i azotu oraz sole metali ciężkich. Duży wpływ na środowisko mają nawozy organiczne i środki ochrony roślin stosowane przez rolników przyczyniające się do zanieczyszczenia wód podziemnych. Problem stanowią również zanieczyszczenia pochodzące z transportu lądowego jak i wodnego. Wiele substancji szkodliwych przedostaje się do wody z powietrza, są to np. azotany i fosforany, metale ciężkie (rtęć, ołów), pestycydy, substancje powierzchniowo czynne, węglowodory aromatyczne, fenole.

Wynikiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest eutrofizacja czyli nadmierny wzrost żyzności wody. Jest on wynikiem zwiększenia ilości składników pokarmowych pochodzących ze ścieków. Efektem tego procesu jest "zakwit wody" spowodowany nadmiernym rozmnażaniem glonów, sinic i bakterii. Mikroorganizmy te mogą spowodować wyczerpanie zapasów tlenu w zbiornikach wodnych i wymarcie organizmów tlenowych.

Najlepszym sposobem na ochronę czystości wód jest unikanie i ograniczanie ich zanieczyszczenia. Można tego dokonywać poprzez budowanie oczyszczalni ścieków, używanie filtrów, unikanie nadmiernej ilości środków czyszczących, ułatwianie wywożenia ścieków i informowanie ludzi na temat skutków zanieczyszczania wody.