A

Abb. Abbildung - rycina, ilustracja

Abf. Abfahrt - odjazd

Abk. Abkürzung - skrót

Abs. Absender - nadawca, Absatz - rozdział

Abt. Abteilung - oddział, wydział

a.D. außer Dienst - emerytowany

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - Powszechny Niemiecki Automobilklub

Adr. Adresse - adres

AG Aktiengesellschaft - spółka akcyjna

allg. allgemein - ogólnie, powszechny

AKW Atomkraftwerk - elektrownia atomowa

a.M. am Main - nad Menem

Ank. Ankunft - przybycie

Apr. April - kwiecień

a.Rh. am Rhein - nad Renem

Art. Artikel - artykuł

Aufl. Auflage - wydanie, nakład

Aug. August - sierpień

AZ, Az. Aktenzeichen - numer akt

B

b. bei(m) - przy, u

Bd., Bde. Band, Bände - tom, tomy

beil. beiliegend - w załączeniu

Bem. Bemerkung - przypis, uwaga

bes. besonders - szczególnie

Best.-Nr. Bestellnummer - numer zamówienia

betr. betreffend, betreffs - dotyczy

bez. bezüglich - odnosnie do, bezahlt - zapłacony

Bez. Bezirk - okręg

BGB Bürgerliches Gesetzbuch - kodeks cywilny

BGH Bundesgerichtshof - Najwyższy Sąd Federalny

BH Büstenhalter - biustonosz

Bhf. Bahnhof - dworzec

BLZ Bankleitzahl - kod banku

b.w. bitte wenden - patrz na odwrocie

bzw. beziehungsweise - względnie

C

CD Compact Disk - płyta kompaktowa

CDU Christlich-Demokratische Union - Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

CSU Christlich-Soziale Union - Unia Chrześcijańsko-Społeczna

CVJM Christlicher Verein Junger Menschen - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży

D

D Deutschland - Niemcy

DB AG Deutsche Bahn AG - Niemieckie Koleje SA

DDR Deutsche Demokratische Republik - Niemiecka Republika Demokratyczna

Dez. Dezember - grudzień

DFB Deutscher Fußball-Bund - Niemiecki Związek Piłki Nożnej

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund - Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych

dgl. dergleichen - tym podobne

d.Gr. der Große - wielki

d.h. das heißt - to znaczy

d.i. das ist - to jest

Di. Dienstag - wtorek

DIN Deutsche Industrie-Norm - Niemiecka Norma Przemysłowa

Dipl.- Diplom- - dyplomowany

d.J. des Jahres - tego roku

d.M. dieses Monats - bieżącego miesi±ca

DM Deutsche Mark - marka niemiecka

Do. Donnerstag - czwartek

DRK Deutsches Rotes Kreuz - Niemiecki Czerwony Krzyż

Dtzd. Dutzend - tuzin

E

EDV elektronische Datenverarbeitung - elektroniczne przetwarzanie danych

EG Europäische Gemeinschaft - Wspólnota Europejska

eh., e.h. ehrenhalber - honoris causa

eh(e)m. ehemalig - były, eks-

eig. eigentlich - właściwie

einschl. einschließlich - włącznie

empf. empfohlen - zalecany

Empf. Empfänger - odbiorca

Erdg. Erdgeschoß - parter

Erl. Erläuterung - objaśnienie

EU Europäische Union - Unia Europejska

ev. evangelisch - ewangelicki

Expl. Exemplar - egzemplarz

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft - Europejska Wspólnota Gospodarcza

F

Fa. Firma - firma

Fam. Familie - rodzina

FC Fußballclub - klub piłki nożnej

FDP, F.D.P. Freie Demokratische Partei - Wolna Partia Demokratyczna

Febr. February - luty

FGB Familiengesetzbuch - kodeks rodzinny

FKK Freie Körperkultur - nudyzm

Fl. Flasche - butelka

fr. frei - wolny

Fr. Frau - pani

Fr. Freitag - piątek

frdl. freundlich - uprzejmy, uprzejmie

G

geb. geboren - urodzony; kobieta - Frau: z domu

gegr. gegründet - założony

gem. gemäß - zgodnie

Ges. Gesellschaft - spółka, towarzystwo, Gesetz - ustawa

ges. gesch. gesetzlich geschützt - prawnie zastrzeżony/chroniony

gesch. geschieden - rozwiedziony, -a

gest. gestorben - zmarły

gez. gezeichnet - podpisany

GG Grundgesetz - ustawa zasadnicza

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten - Wspólnota Niezależnych Państw

H

Hbf. Hauptbahnhof - dworzec główny

HGB. Handelsgesetzbuch - kodeks handlowy

Hpst. Hauptstadt - stolica

höfl. höflich - uprzejmie

hpts. hauptsächlich - zasadniczo, głównie

Hr. Herr - pan

Hrsg. Herausgeber - wydawca, redaktor

I

i.A. im Auftrag - z polecenia

Ing. Ingenieur - inżynier

Inh. Inhaber - właściciel

inkl. inklusive - łącznie

IQ Intelligenzquotient - współczynnik inteligencji

IRK Internationales Rotes Kreuz - Międzynarodowy Czerwony Krzyż

i.R im Ruhestand - emerytowany

i.V. in Vertretung - w zastępstwie

J

Jan. Januar - styczeń

Jg. Jahrgang - rocznik

Jh. Jahrhundert - wiek

jr., jun. junior - młodszy, junior

K

Kap. Kapitel - rozdział

Kat. Kategorie - kategoria

kath. katholisch - katolicki

Kffr., Kfm. Kaufmann - kupiec

Kfz. Kraftfahrzeug - pojazd mechaniczny

KG Kommanditgesellschaft - spółka komandytowa

Kl. Klasse - klasa, kategoria

Koll. Kollege(-gin) - kolega, koleżanka

Kr., Krs. Kreis - powiat

Kto. Konto - konto

KW Kurzwellen - fale krótkie

KZ Konzentrationslager - obóz koncentracyjny

L

l. links - na lewo

led. ledig - nieżonaty, niezamężna

lfd. Nr. laufende Nummer - numer bieżący

LG Landgericht - sąd okręgowy

Lkw, LKW Lastkraftwagen - samochód ciężarowy

LP Langspielplatte - płyta długogrająca

lt. laut - według, zgodnie

LW Langwellen - fale długie

LZB Landescentralbank - krajowy bank centralny

M

MdB, M.d.B. Mitglied des Bundestages - poseł do Bundestagu

MdL Mitglied des Landtages - poseł do Landtagu

m.E. meines Erachtens - moim zdaniem

MEZ mitteleuropäische Zeit - czas środkowoeuropejski

Mi. Mittwoch - środa

Mill., Mio. Million - milion

MP Maschinenpistole - pistolet maszynowy

Mrd. Milliarde - miliard

mtl. monatlich - miesięczny, miesięcznie

m.W. meines Wissens - o ile mi wiadomo

MwSt. Mehrwertsteuer - podatek od wartości dodanej

N

N Norden - północ

Nchf. Nachfolger - następca

nachm. nachmittags - po południu

n.Chr. nach Christus - po Chrystusie

Nov. November - listopad

Nr. Nummer - numer

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

O

O Osten - wschód

o.a. oben angeführt - wyżej podany

o.ä. oder ähnlich - lub podobnie

o.g. oben genannt - wyżej wymieniony

od. oder - lub, albo

OHG offene Handelsgesellschaft - spółka jawna

OP Operationssaal - sala operacyja

P

PA Personalausweis - dowód osobity

PC Personalcomputer - komputer osobisty

Pfd. Pfund - funt

Pf Pfennig - fening

Pkt. Punkt - punkt

Pkw, PKW Personenkraftwagen - samochód osobowy

Pl. Platz - miejsce, plac

PLZ Postleitzahl - kod pocztowy

Post. Postfach - skrzynka pocztowa

priv. privat - prywatny

PS Pferdestärke - koń mechaniczny

Q

qm Quadratmeter - metr kwadratowy

R

r. rechts - na prawo

RA Rechtsanwalt - adwokat

rd. rund - około

S

S Süden - południe

s. siehe - patrz, zobacz

S. Seite - strona

S-Bahn Schnellbahn - szybka kolej

SC Sportclub - klub sportowy

sen. senior - starszy, senior

So. Sonntag - niedziela

s.o. siehe oben - patrz wyżej

sog. sogenannt - tak zwany

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

St. Stück - sztuka

St. Sankt - święty

Std. Stunde - godzina

stellv. stellvertretend - w zastępstwie

StGB Strafgesetzbuch - kodeks karny

Str. Straße - ulica

StVo Straßenverkehrsordnung - kodeks drogowy

s.u. siehe unten - patrz niżej

T

teilw. teilweise - częściowo

Tel. Telefon - telefon

tgl. täglich - dziennie

TH Technische Hochschule - Wyższa Szkoła Techniczna

Tsd. Tausend - tysiąc

TU Technische Universität - Uniwersytet Techniczny

U

u. und - i

u.a. und andere - i inni, inne

u. ä. und ähnliche - i tym podobne

ü.d.M. über dem Meeresspiegel - nad poziomem morza

U/min Umdrehungen je Minute - obrotów na minutę

usw. und so weiter - i tak dalej

u.U. unter Umständen - ewentualnie

u.v.a. (m.) und viel(es) andere (mehr) - i tym podobne

u.Z. unserer Zeitrechnung - naszej ery

u.zw. und zwar - a mianowicie

V

v. von - od

v.Chr. vor Christus - przed Chrystusem

Verf. Verfasser - autor

verh. verheiratet - zamężna, żonaty

verst. verstorben - zmarły

verw. verwitwet - wdowa, wdowiec

vgl. vergleiche - porównaj

v.J. vorigen Jahres - ubiegłego roku

v.M. vorigen Monats - ubiegłego miesiąca

vorm. vormals - przedtem

vorm. vormittags - przed południem

Vors. Vorsitzender - przewodniczący

W

W Westen - zachód

WEZ Westeuropäische Zeit - czas zachodnioeuropejski

WM Weltmeisterschaft - mistrzostwo świata

w.o. wie oben - jak u góry

Wo. Woche - tydzień

Wz., WZ Warenzeichen - znak towarowy

Z

z.B. zum Beispiel - na przykład

ZGB Zivilgesetzbuch - kodeks cywilny

z.T. zum Teil - częściowo

zus. zusammen - razem

zw. zwischen - między

z.Z. zur Zeit - obecnie, chwilowo