Przedimki

Przedimek to taka część mowy w języku angielskim, dla której nie da się znaleźć odpowiednika po polsku. W angielskim pojawia się on przed rzeczownikami.

Wyróżniamy 2 rodzaje przedimków-

- przedimki nieokreślone a/an

Jeśli przed rzeczownikiem stoi taki przedimek, znaczy to, że rzeczownik ten określa jedną rzecz bądź osobę, podobną do wielu innych; mówimy o czymś, nie koncentrując się na konkretnych właściwościach, nie wyrażając własnego stosunku emocjonalnego do tego.

Np.

She is a doctor.

Ona jest lekarzem. (Należy do zbioru osób zwanych lekarzami.)

W niektórych przypadkach, przedimek ten ma znaczenie: "jakiś, dowolny".

Give me a carrot.

Daj mi marchewkę. (Jakąś, jakąkolwiek marchewkę)

Przedimek "a" używamy przed tymi rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski:

This is a cat.

To jest kot.

Przedimek "an" z kolei, stoi przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłosek:

This is an onion.

To jest cebula.

- przedimek określony "the" wskazuje na to, że osoba, lub przedmiot, o którym mówimy, nie są jednymi z wielu podobnych, nieznaczących przedmiotów, ale że są to określone, konkretne rzeczy; mówimy o rzeczach, które mają dla nas znaczenie, są w jakiś sposób różne od innych.

Przedimek określony "the" może stać przed rzeczownikami zarówno w liczbie mnogiej jak i pojedynczej. Przedimek nieokreślony "a/an" można go stosować tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej.

Użycie przedimków "a/an"

1. Kiedy mówimy o jakiejś rzeczy po raz pierwszy:

In my room, there is a chair. The chair is comfortable.

W moim pokoju jest krzesło. Krzesło jest wygodne.

2. Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako oelemencie zbioru:

He is a teacher.

On jest nauczycielem. (Jednym ze zbioru wielu nauczycieli.)

3. Przy określaniu ilości w wyrażeniach:

a lot of dużo, mnóstwo

a few kilka

a little trochę

You have a few books.

Masz kilka książek.

4. Przed liczebnikami:

a hundred = one hundred

a thousand = one thousand

5. Kiedy mówimy o rzeczowniku oznaczającym materiał lub substancję niepoliczalną, ale podajemy przy tym konkretną jego ilość lub jednostkę miary:

a tea = a cup of tea

filiżanka herbaty.

Użycie przedimka "the"

1. Kiedy mówimy o jakimś przedmiocie po raz drugi lub kolejny:

There is a chair in this room. The chair is comfortable.

W tym pokoju jest krzesło. (To) Krzesło jest wygodne.

2. Mówiąc o osobie bądź przedmiocie, które należą do jakiegoś zbioru, ale mają cechy specyficzne:

She is the teacher I have met before.

Ona jest nauczycielką, którą spotkałam wcześniej.

3. Przed takimi rzeczownikami, które oznaczają przedmioty istniejące tylko w jednym egzemplarzu:

the sun, the moon, the sky, the earth,

4. Przed nazwą muzycznego instrumentu:

He plays the piano.

On gra na pianinie.

5. Kiedy przymiotnik jest postopniowany, przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:

He is the fastest boy in the group.

On jest najszybszym chłopcem w grupie.

W jakich sytuacjach nie wstawiamy żadnego przedimka przed rzeczownikiem?

1. Przed wszystkimi rzeczownikami niepoliczalnymi i oznaczającymi substancje:

Tea is brown.

Herbata jest brązowa.

Ale:

Lead is a metal.

Ołów jest metalem.

2. Mówiąc o kilku niedokładnie określonych przedmiotach:

He has a shop with vegetables.

On ma sklep z warzywami.

3. Przed nazwami własnymi:

She is from Italy.

Ona jest z Włoch.

Her name is Mary.

Ona ma na imię Mary.

4. Przed nazwami posiłków:

breakfast śniadanie

lunch obiad (jedzony ok. 13-tej)

tea podwieczorek

dinner obiad, kolacja (jedzone ok. 18-tej)

supper kolacja (późna)

np.

She eats lunch at 12.00.

Ona je lunch o 12.

5. Przed słowami:

bed łóżko

church kościół

hospital szpital

prison więzienie

school szkoła

work praca

Wówczas, gdy mówimy o wydarzeniach/czynnościach charakterystycznych dla tych miejsc:

They were taken to hospital.

Zabrano ich do szpitala. (Ponieważ mieli wypadek i wymagają leczenia.)

She is at school.

Ona jest w pracy.

6. Kiedy przed rzeczownikiem występuje już zaimek wskazujący lub dzierżawczy:

That is your bed.

To (tamto) jest twoje łóżko.

Lend me this CD.

Pożycz mi tą płytę.

Przymiotniki i przysłówki

Przymiotniki po angielsku, tak jak po polsku, możemy stopniować.

W języku angielskim istnieją trzy sposoby stopniowania:

1. Stopniowanie regularne

W ten sposób stopniujemy przymiotniki jednosylabowe, jak i dwusylabowe zakończone na -y (wtedy -y zmienia się w stopniu wyższym i najwyższym w -i). Jeśli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, wówczas końcowa spółgłoska jest podwajana. Na końcu przymiotnika dodajemy w stopniu wyższym -er, a w najwyższym -est.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

young younger youngest

silly sillier silliest

new newer newest

2. Stopniowanie opisowe.

Tak stopniujemy przymiotniki dwusylabowe, nie zakończone na -y, jak i te o większej ilości sylab. Stopniowanie opisowe oznacza, że używamy słówek 'more'- w stopniu wyższym oraz 'most'- w najwyższym, przed właściwym przymiotnikiem.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

magic more magic most magic

3. Stopniowanie nieregularne

Jest też kilka przymiotników, które stopniują się nieregularnie, oto one:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

good better best = dobry

bad worse worse = zły

far farther farthest = daleki (odległy przestrzennie)

far further furthest = daleki (przestrzennie i abstrakcyjnie)

old elder eldest = stary

Stopniowaniu nieregularnemu podlegają też niektóre określniki:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

little less least = mały

much/many more most = dużo

Przysłówki

Niektóre przysłówki tworzymy poprzez dodanie do przymiotnika końcówki -ly, np. mad - madly, high - highly. Jednka są takie przymiotniki, które funkcjonują także w roli przysłówków bez konieczności zmiany ich formy.

best - najlepszy, najlepiej

better - lepszy, lepiej

deep - głęboki, głęboko

deeply - głęboko, ale nie w sensie konkretnym, a abstrakcyjnym,

np.

I was deeply in love with her.

Byłem w niej głęboko zakochany.

far - daleki, daleko

fast- szybki, szybko

hard - ciężki, ciężko, twardy, twardo ("hardly" oznacza "ledwo, prawie wcale")

high - wysoki, wysoko;

highly- wysoce, ale tylko w sensie abstrakcyjnym, np.

He is a highly intelligent person.

On jest wysoce inteligentnym człowiekiem.

late - późny, późno ("lately" - "ostatnio")

low - cichy, cicho, niski, nisko

long - długi, długo

near - bliski, blisko ("nearly" - "prawie")

straight - prosty, prosto

short - krótki, krótko ("shortly" - "niebawem")

worse - gorszy, gorzej

worst - najgorszy, najgorzej

UWAGA!

W jęsyku angielskim, przysłówek pojawia się w zdaniach w innym miejscu niż w polskim- nigdy nie wydtępuje pomiędzy orzeczeniem i dopełnieniem! Dlatego zdanie "I speak well French." nie jest poprawne. Przysłówek może znajdować się:

1. Przed orzeczeniem:

I suddenly heard a cry.

Nagle usłyszałam krzyk.

2. Po dopełnieniu:

I heard a scream cry.

3. Na początku wyrażenia:

Suddenly, I heard a cry.

Zaimki i określniki

Zaimek (Pronoun) to taka część mowy, która zastępuje rzeczowniki lub grupy nominalne:

An apple is green. = It is green.

That fat man is a bad teacher. = He is a bad teacher.

Osobną grupę tworzą określniki (Determiners), kiedyś klasyfikowane jako zaimki bądź przymiotniki. Różnica między nimi a zaimkami polega na tym, że one nie zastępują rzeczowników, ale je określają, np.:

Lend me that book, please.

Pożycz mi tą książkę, proszę.

"That" występuje tu jako określnik- opisuje następujący po nim rzeczownik.

Please lend me that.

Proszę, pożycz mi to.

Tutaj "that" pełni funkcję zaimka- zastępuje rzeczownik 'book'.

Są takie grupy tych części mowy, które mają takie same znaczenia, a różnią się funkcją w zdaniu.

W języku angielskim zaimki i określniki dzielimy na:

1. Zaimki osobowe

Zaimki osobowe mają różne formy, zależnie do tego, czy pełnią w zdaniu funkcję podmiotu, czy też dopełnienia.

Liczba pojedyncza

Jako podmiot Jako dopełnienie

1 I ja me mnie, mną itp.

2. you ty you ci, tobą, itp.

3. he on him jemu, nim itp.

she ona her jej, ją itp.

it ono it "onemu", "onym" itp.

Liczba mnoga

Jako podmiot Jako dopełnienie

1. we my us nam, nami itp.

2. you wy you wam, wami, itp.

3. they oni, them im, nimi, itp.

Przykłady użycia:

I need your sunglasses. Lend me your sunglasses.

She wants a shirt. Can you lend her one?

You want to take a walk. Can you take my dog with you?

Did you see her somewhere?

Could you bring me your picture?

Why don't you go with us to the cinema?

She looks sad. I will try to talk to her.

You are in a bad mood. I will take you for a walk.

2. Zaimki i określniki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze i określniki dzierżawcze (Possesive Determiners) są do siebie bardzo podobne. Różnią się tym, że zaimki dzierżawcze mogą funkcjonować samodzielnie, a określniki występują wyłącznie razem z rzeczownikami, które określają.

Liczba pojedyncza:

Określniki dzierżawcze Zaimki dzierżawcze

1. my mine mój

2. your yours twój

3. his his jego

her hers jej

its its jego, "onego"

Liczba mnoga:

Określniki dzierżawcze Zaimki dzierżawcze

1. our ours nasz

2. your yours wasz

3. their theirs ich

Przykłady użycia:

This is her dress. This dress is hers.

To jest jej sukienka. Ta sukienka jest jej.

Look at my shoes. Are these shoes mine?

Popatrz na moje buty. Czy to są moje buty?

Lend me your scarf. This scarf is yours.

Pożycz mi swój szalik. Ten szalik jest twój.

His hat is very nice. I want to buy a hat like his.

Jego kapelusz jest bardzo ładny. Chcę kupić taki kapelusz, jak jego.

The dog is eating its food.

Pies je swoje (jego) jedzenie.

They may show us their flat. This flat is theirs.

Oni mogą nam pokazać swoje mieszkanie. To mieszkanie jest ich.

Her house is very small. Is it really hers?

Jej dom jest bardzo mały. Czy jest naprawdę jej?

Did you see his girlfriend? The one on the right is his.

Widziałeś jego dziewczynę? Ta po prawej stronie jest jego.

3. Zaimki zwrotne i emfatyczne

Są to takie słowa, które pełnią funkcję zaimków zwrotnych- się, siebie, sobie, jak i emfatycznych- sam, sama, samo, sami (w znaczeniu- samodzielnie).

Liczba pojedyncza:

1. myself

2. yourself

3. himself, herself, itself

Liczba mnoga:

1 ourselves

2 yourselves

3 themselves

Przykłady użycia:

Be good for yourself.

Bądź dla siebie dobry.

Take care of yourself.

Dbaj o siebie.

I washed myself.

Umyłam się.

She is able to dress herself.

Ona umie się sama ubrać.

Keep the secret for yourself.

Zatrzymaj tajemnicę dla siebie.

They enjoyed themselves at the holiday.

Oni bawili się dobrze na wakacjach.

They let themselves do it.

Pozwolili sobie samym to zrobić.

She wrote the book herself.

Napisała książkę sama.

I couldn't do the homework myself.

Nie umiałam zrobić sama zadania domowego.

He cooked the dinner himself.

On sam ugotował obiad.

My mother made the desk herself.

Moja mama zrobiła sama ławkę.

They want to do it themselves.

Oni chcą to zrobić to sami.

One can only trust himself/herself.

Człowiek może ufać tylko sobie.

I can do it myslef.

Mogę to zrobić sama.

4. Zaimki i określniki wskazujące

Zaimki wskazujące i analogiczne określniki wskazujące (Demonstrative Pronouns & Determiners) różnią się od siebie na tej samej zasadzie, jak zaimki i określniki dzierżawcze. Różnią się zależnie od liczby i od tego, jak daleko są od osoby lub od przedmioty, o jakich jest mowa w zdaniu.

L.poj L.mn.

bliżej this these

dalej that those

Zaimki i określniki "this" i "these" wskazują na przedmioty bądź osoby znajdujące się stosunkowo blisko osoby mówiącej (np. w zasięgu ręki), z kolei "that" i "those" - do rzeczy albo osób oddalonych bardziej. Dystans ma tu znaczenie zarówno przestrzenne, jak i czasowe, abstrakcyjne.

This is your teacher.

To jest twój nauczyciel.

That is your teacher standing next to the door.

To (tamto) jest twój nauczyciel, stoi obok drzwi.

I need this newspaper.

Potrzebuję tej gazety.

In my opinion, that movie I saw last month was better than this one.

Moim zdaniem, tamten film, który widziałam w zeszłym miesiącu był lepszy niż ten.

These apples on the upper shelf are sweeter than those on the one beneath.

Te jabłka na górnej półce są słodsze niż tamte poniżej.

Czasem używa się obu zaimków w jednym zdaniu, żeby podkreślić różnicę między przedmiotami, o których się mówi.

These are novels and those are detective stories.

To są powieści, a to (tamto) są kryminały.

Wszystkim czterem zaimkom- this, these, that, those- w języku polskim odpowiada na ogół słówko "to".

This is a chair.

To jest krzesło.

These are chairs.

To są krzesła.

5. Zaimki i określniki pytające

who kto

what co, czego, czym itp.

which który, którego, któremu (odnosi się do rzeczy, nie osób)

whose czyj, czyjemu, itp.

whom komu, kim, itp.

Używa się ich w tworzeniu szczegółowych pytań:

Who is that man?

Kim jest tamten mężczyzna?

Whom are you talking to?

Z kim rozmawiasz?

Whose are those shoes?

Czyje są te buty?

What lies there in the chair?

Co leży tam na krześle?

Which house is theirs?

Który dom jest ich?

What movies do you prefer?

Jakie filmy preferujesz?

6. Zaimki i określniki względne

To takie zaimki i określniki, które następują po rzeczowniku, jaki określają. Pełnią one funkcję łączącą pomiędzy określanym rzeczownikiem, a zdaniem przydawkowym (zob. zdania przydawkowe typu Defining i Non-Defining).

Who - występuje zarówno w formie podmiotu, jak i dopełnienia czy przydawki. W drugim wypadku używa się także formy "whom" i znaczy "który", odnosi się zawsze do osoby.

The cat, who is lying on the bed is mine.

Kot, który leży na łóżku jest mój.

The boy whom I saw in the cinema is a mechanic.

Ten chłopak, którego spotkałam w kinie, jest mechanikiem.

Which - może pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia; znaczy 'który' i odnosi się do przedmiotów.

The chair, which you are sitting on, was bought 20 years ago.

Krzesło, na którym siedzisz, było kupione 20 lat temu.

The painting, which you saw in my room, belongs to my brother.

Obraz, który widziałeś w moim pokoju, należy do mojego brata.

That - może występować w zdaniu jako podmiot, bądź jako dopełnienie; może określać zarówno przedmioty, jak i osoby (rzadziej).

What - znaczy "ten, który"- zawiera więc w sobie ten wyraz, który określa i nie może być poprzedzony rzeczownikiem: nie pełni funkcji określnika.

Please tell me, what you know.

Proszę, powiedz mi to, co wiesz.

7. Zaimki i określniki nieokreślone

a) to grupa wyrazów: "every", "some", "none", "any", oraz ich złożenia; wyraz "some" i jego złożenia pojawiają się na ogół w zdaniach twierdzących, natomiast "any" i jego złożenia - w pytaniach i przeczeniach.

some trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi), kilka (z rzeczownikami policzalnym)

someone, somebody ktoś

something coś

any trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi), jakikolwiek (z rzeczownikami policzalnym)

anyone, anybody ktoś, ktokolwiek

anything coś, cokolwiek

none żaden

nobody, no one nikt

nothing nic

everybody, everyone każdy, wszyscy

everything wszystko

Przykłady:

If he needs money, we can give him some.

Jeśli on potrzebuje pieniędzy, możemy dać mu trochę.

Could you lend me some sugar?

Możesz mi pożyczyć trochę cukru?

Give me some apples.

Daj mi kilka jabłek.

Have you got any money?

Czy masz jakieś pieniądze (trochę pieniędzy)?

She hasn't got any food.

Ona nie ma wcale (żadnego) jedzenia.

We haven't bought any books recently so I may borrow you none.

Nie kupowaliśmy żadnych {dosł. jakichkolwiek} książek ostatnio, więc nie mogę ci żadnej/żadnych pożyczyć.

I love a man, who teaches French.

Kocham mężczyzną, który uczy francuskiego.

Did you meet anybody from Spain?

Czy poznałeś kogoś z Hiszpanii?

I haven't seen none of them recently.

Nie widziałam nikogo (kogokolwiek) z nich ostatnio.

I don't know anybody here.

Nie znam tu nikogo.

Se has something to buy there.

Ma tam coś do kupienia.

Do you need anything from the shop?

Czy potrzebujesz czegoś ze sklepu?

It means nothing.

To nic nie znaczy.

I don't want anything form you.

Niczego od ciebie nie chcę.

Everyone wanted to be first.

Każdy chciał być pierwszy.

We had to tell them everything.

Musieliśmy im powiedzieć wszystko.

UWAGA! W wyrażeniach przeczących może pojawić się jedno przeczenie, przy czym zaimki "nothing", "none", "no one", "nobody" zawierają element przeczenia w sobie. Tak więc w zdaniach, w których te zaimki się pojawiają, orzeczenie ma formę twierdzącą.

I saw nobody.

natomiat w zdaniach z "any" orzeczenie ma formę przeczącą:

I didn't see anybody.

Tak więc, istnieją dwa sposoby wyrażenia dokładnie takiej samej treści; zdania powyższe znaczą "Nie widziałem nikogo". W zamian za "any" może pojawić się też określnik "no", np.:

He hasn't got any apples.

He has got no apples.

On nie ma żadnych jabłek.

b) Wyrazy "each" i "every"- w języku polskim odpowiada im wyraz "każdy", ale w rzeczywistości mają one różne znaczenia. "Every" odnosi się do całości jakiejś grupy, zalicza przedmioty lub ludzi do tej grupy i znaczy "każdy", "wszyscy". Z kolei "each" wyodrębnia konkretne elementy grupy, zbioru, znaczy mniej więcej tyle, co "każdy z osobna". "Each" może pełnić funkcję zaimka, bądź określnika, a "every"- wyłącznie określnika. Przykłady użycia:

Every driver must drive carefully.

Każdy kierowca musie prowadzić ostrożnie.

Each of us has driving license.

Każdy z nas ma prawo jazdy.

c) Wyrazy "either", "neither", "both", "all", "other", "another".

Wyrazy "either" i "neither" oznaczają "każdy z dwóch" lub "żaden z dwóch" i używa się ich zależnie od tego, w jakiej formie- twierdzącej czy przeczącej- pojawia się w zdaniu orzeczenie (zasada pojedynczego przeczenia). Słowo "neither" zawiera element przeczący w sobie:

He was given two books, but he read neither.

- tu przeczenie znajduje się w słowie "neither";

He was given two books, but he shown two cars, but he didn't bought either.

- tu przeczenie mamy w słowie "not" ( "didn't").

Zdanie znaczy: Dano mu dwie książki, ale żadnej nie przeczytał.

Poza tym słowo "either" znacza "którykolwiek z dwóch":

Which book do you need? Either will be fine.

Którą książkę potrzebujesz? Którakolwiek będzie w porządku.

"Both" oznacza "oba", "oboje", "obie", itd. Może pełnić funkcję określnika bądź zaimka.

I saw both movies, so you should see both too.

Widziałam obydwa filmy, więc ty też powinnaś zobaczyć oba.

"All" oznacza "wszystko", "wszyscy", "całość czegoś", itp.:

All the students were very nervous.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zdenerwowani.

We have seen all Africa.

Widzieliśmy całą Afrykę.

He has got all I want.

On ma wszystko, czego ja chcę.

"Other" znaczy "inny" i pełni funkcję zaimka lub określnika. Połaczony z przedimkiem nieokreślonym tworzy słowo "another" - "jakiś inny, jeszcze jeden", z kolei z przedimkiem określonym "the other" znaczy "ten drugi". W liczbie mnogiej pojawia się tylko jako zaimek "others" - "inni".

If she doesn't like this soup, she should try another.

Jeśli nie smakuje jej ta zupa, powinna spróbować innej.

We need other teachers.

Potrzebujemy innych nauczycieli.

Others can sign it, but I will not.

Inni mogą to podpisać, ale ja nie.

d) Zaimek "one"- tzw. zaimek bezosobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej. Znaczy on mniej więcej tyle, co bezosobowe sformułowania po polsku:

One may be wrong.

Można się mylić.

Zaimek ten ma też formę dzierżawczą "one's".

One has to fulfill one's duties well.

Trzeba wypełniać swoje obowiązki dobrze.

Zaimkiem tym możemy też zastąpić rzeczownik z przedimkiem nieokreślonym, w calu uniknięcia powtarzania.

He really needs a bath. Why doesn't he take one?

On naprawdę potrzebuje kąpieli? Dlaczego jej nie weźmie?

+ Zaimki "wzajemne"

To następujące dwie pary wyrazów: "one another" i "each other", które znaczą tyle, co "się nawzajem", "siebie nawzajem" i "sobie nawzajem". W przeszłości "each other" stosowano tylko w odniesieniu do dwóch osób lub rzeczy, a "one another" do większej liczby, dzisiaj nie przestrzega się już tej reguły.

Me and my parents call one another very often.

Ja i moi rodzice często do siebie dzwonimy.

Tom and Mike meet each other every day.

Tom i Mike spotykają się codziennie.

UWAGA! Trzeba uważać, żeby w takich konstrukcjach nie popełnić błędu i nie użyć słowa "themselves".

Zdanie "Tom and Mike meet themselves every day" znaczyło by- Tom i Mike codziennie spotykają się z samymi sobą!

8. Zaimki i określniki "ilościowe"

Te słowa oznaczają ilość, kolejność bądź liczbę. W zdaniu mogą pełnić funkcję zarówno określników, jak i zaimków. A takie są ich możliwe znaczenia, zależnie od typu rzeczowników, z jakimi się łączą:

many dużo, wiele - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

Many children read the books about Harry Potter.

Wiele dzieci czyta książki o Harrym Potterze.

few niedużo, niewiele - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

Few students could afford this book.

Niewielu uczniów mogło sobie pozwolić na tą książkę.

fewer mniej - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

Fewer teenagers smoke cigarettes nowadays.

W dzisiejszych czasach mniej nastolatków pali papierosy.

fewest najmniej - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

She has failed fewest exams.

Ona oblała najmniej egzaminów.

a few  kilka - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

She has a few dollars, so she can go to the cinema.

Ona ma kilka dolarów, więc może iść do kina.

several kilka - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej

I have made several spelling mistakes in my essay.

Zrobiłam kilka błędów ortograficznych w moim eseju.

much dużo - w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych

We haven't much milk left.

Nie mamy dużo mleka.

little mało - w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych

They have little bread, so we could buy some.

Oni mają mało chleba, więc możemy kupić trochę.

a little trochę - w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych

She is a little too fat.

Ona jest trochę za gruba.

less mniej - w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych

They have less milk than we have.

Oni mają mniej mleka, niż my mamy.

least najmniej - w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych

This business gave him least money.

Ten interes dał mu najmniej pieniędzy.

more więcej - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej i do niepoliczalnych

Give us more beer!

Daj nam więcej piwa!

I need more books.

Potrzebuję więcej książek.

most najwięcej - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej i do niepoliczalnych

We earned most money.

Zarobiliśmy najwięcej pieniędzy.

This company produces most computers.

Ta firma produkuje najwięcej komputerów.

enough dość, wystarczająco - w odniesieniu do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej i do niepoliczalnych

They haven't enough money.

Oni nie maja dość pieniędzy.

I haven't enough plates.

Nie mam wystarczająco dużo talerzy.

Wyrażenia "a lot of", "lots of", "plenty of" oznaczają "dużo", "mnóstwo", "masa" i pojawiają się razem z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i niepoliczalnymi.

We have a lot of books at home.

Mamy mnóstwo książek w domu.

The students make lots of mistakes in their tests.

Uczniowie robią masę błędów w swoich testach.

She has plenty of money.

Ona ma mnóstwo pieniędzy.

Przyimki (Prepositions)

Przyimki określające czas

after po, np. after midday - po południu

at o, np. at six o'clock - o godzinie szóstej, także: at noon - w południe, at midnight - o północy

before przed, np. before supper - przed kolacją

between między, np. between seven and ten - między siódmą a dziesiątą

by przed, do (jakiegoś terminu), np. by 13th June - do trzynastego czerwca

during podczas, w czasie, np. during the night - podczas nocy

for przez (pewien czas), np. for three days - przez trzy dni

from od (jakiegoś momentu), np. from tomorrow - od jutra

in w, we np. in September - we wrześniu, in winter - w zimie , in 1893 - w roku 1893, in the 19th century - w dziewiętnastym wieku, także: in the morning - rano, in ten minutes - za dziesięć minut

on w, np. on Friday - w piątek, on October 24th - dwudziestego czwartego października

since od (konkretnego momentu), np. since 1788 - od roku 1788

till do, aż do, np. till 2 o'clock - do drugiej

to do, głównie w wyrażeniu 'from...to' - od...do, np. from Tuesday to Thursday - od wtorku do czwartku

until aż do, np. until next week - do przyszłego tygodnia

Przyimki określające miejsce

above nad, powyżej, ponad np. above the mountains - nad górami

across przez, na drugą stronę, poprzez np. across the river - na drugą stronę rzeki

against o, np. against the door - o drzwi (np. opierać się)

along wzdłuż, np. along the way - wzdłuż drogi

among między (w odniesieniu do więcej niż dwóch osób lub przedmiotów), np. among the buildings - między budynkami

at na, przy, u, w, np. at school - w szkole, at home - w domu, at work - w pracy, at the train station - na dworcu kolejowym, at the window - przy oknie, at the theatre- w teatrze, at the hotel- w hotelu, at his mother's - u jego matki, at the bakery's - w piekarni

behind za, np. behind the mirror - za lustrem

below poniżej, pod, np. below the shelf - pod półką

beside obok, np. beside the hotel - obok hotelu

between między (w odniesieniu do dwóch przedmiotów lub osób), np. between him and her - między nim a nią

beyond poza, za, np. beyond the forest- za lasem

down w dół, na dole, np. down the stream - w dół strumienia, ale: down the street - ulicą

from z, np. from Krakow - z Krakowa

in w, na np. in Warsaw - w Warszawie, in Italy - we Włoszech ale: in the sky - na niebie, in the street- na ulicy

in front of przed, z przodu, np. in front of the bank - przed bankiem

inside wewnątrz, np. inside the bag - wewnątrz torby

into do, (środka, wnętrza; związane z ruchem), np. into the bath - do środka wanny

near blisko, w pobliżu, obok np. near the bus-stop - w pobliżu przystanku autobusowego

on na, np. on the chair - na krześle

onto na (wierzch, powierzchnię czegoś), onto the glass- na szkło

out of z, na zewnątrz, ze środka np. out of school - ze szkoły

outside na zewnątrz, np. outside the house - na zewnątrz domu

over nad, powyżej, ponad np. over the building - nad budynkiem

round dookoła, np. round the church - dookoła kościoła

through na wskroś, przez np. through the door - przez drzwi

to do, np. to London- do Londynu

towards w stronę, w kierunku np. towards the mountains- w stronę gór

under pod, np. under the table - pod stołem

up w górę, do góry, np. up the hill - w górę wzgórza

within wewnątrz, w środku

Inne przyimki

against wbrew, przeciwko, np. against her will - wbrew jej woli

besides oprócz, poza

by z pomocą, przez np. by train - pociągiem, by TV - przez telewizję

except za wyjątkiem, poza np. everyone except me- wszyscy poza mną

in za pomocą, w np. in a run - w biegu, in paint - farbą

with za pomocą, z np. with a hammer - młotkiem, with hope - z nadzieją

without bez, np. without a penny - bez pensa

upon na, nad, na wierzchu

Liczebniki

Liczebniki główne

1 one 11 eleven 30 thirty

2 two 12 twelve 40 forty

3 three 13 thirteen 50 fifty

4 four 14 fourteen 60 sixty

5 five 15 fifteen 70 seventy

6 six 16 sixteen 80 eighty

7 seven 17 seventeen 90 ninety

8 eight 18 eighteen 100 a hundred (one hundred)

9 nine 19 nineteen 1000 a thousand (one thousand)

10 ten 20 twenty 1000000 a million (one million)

34 thirty- four

205 two hundred and five

3,617 three thousand, six hundred and seventeen

587,543 five hundred and eighty seven thousand, five hundred and forty three

7,421,934 seven million, four hundred and twenty one thousand, nine hundred thirty four

UWAGA! Kiedy podajemy liczebniki 'thousand', 'hundred', 'million', nie dodajemy końcówki -s wskazującej na liczbę mnogą. Taka końcówka pojawia się tylko wtedy, kiedy mówimy o bliżej nieokreślonych setkach, tysiącach, czy milionach.

thousands of children tysiące dzieci

hundreds of books setki książek

Liczebniki porządkowe

1st first 11th eleventh

2nd second 12th twelfth

3rd third 13th thirteenth

4th fourth 14th fourteenth

5th fifth 15th fifteenth

6th sixth 16th sixteenth

7th seventh 17th seventeenth

8th eighth 18th eighteenth

9th ninth 19th nineteenth

10th tenth 20th twentieth

43rd forty third

100th hundredth

1000th thousandth

1000000th millionth

Idiomy

To grupa wyrażeń, które powstają w wyniku zestawienia kilku słów, ale ich znaczenie nie jest tym samym, co suma znaczeń tych słów. Jest to takie złożenie wyrazów, które daje nam zupełnie nowe znacznie, którego nie odgadniemy na podstawie składowych wyrazów. W języku angielskim do idiomów zaliczamy też tzw. Phrasal verbs. Są to złożone czasowniki, utworzone z czasownika oraz partykuły przysłówkowej. Zazwyczaj nie możemy odgadnąć ich znaczenia na podstawie części składowych. Na przykład czasownik- to see somebody off, oznacza- odprowadzać kogoś. Znaczenie tych czasowników zmienia się też zależnie od tego, czy występują one w formie nieprzechodniej, czy przechodniej.

take off

1. zdejmować (np. ubranie) (przechodni):

She took her coat off.

Zdjęła swój płaszcz.

2. startować (o samolocie) (nieprzechodni)

The plane took off at 9.00.

Samolot wystartował o 9.00.

Czasowniki "wyjątkowe": "to be", "to do" i "to have"

Ich charakterystyczną cechą jest to, że mogą się pojawiać jako zwykłe czasowniki, o znaczeniach, które opisane są poniżej, ale też- występują w roli czasowników posiłkowych. W tym drugim wypadku, pełnią w zdaniu tylko pomocniczą funkcję, pomagają w tworzeniu pytań i zdań przeczących.

Czasownik "to be"

Czasownik "to be" - czas teraźniejszy

I am /I'm I am not/I'm not Am I?

You are/You're You are not/You aren't/You're not Are you?

He is /He's He is not/He isn't/He's not Is he?

She is/ She's She is not/She isn't/She's not Is she?

It is/It's It is not/It isn't/It's not Is it?

We are/ We're We are not/We aren't/We're not Are we?

You are/You're You are not/You aren't/You're not Are you?

They are/They're They are not/They aren't/They're not Are they?

Czasownik "to be" - czas przeszły

I was I was not/I wasn't Was I?

You were You were not/You weren't Were you?

He was He was not/He wasn't Was he?

She was She was not/She wasn't Was she?

It was It was not/It wasn't Was it?

We were We were not/We weren't Were we?

You were You were not/You weren't Were you?

They were They were not/They weren't Were they?

III forma, past participle: been

Czasownik "to be" jako czasownik pomocniczy

Czasownik "to be" jako czasownik pomocniczy jest podstawą tworzenia czasów typu Continuous (ciągłych):

She is writing a letter now.

Ona teraz pisze list.

You were eating lunch.

Jadłeś lunch.

Czasownik "to be" jako czasownik zwyczajny

Czasownik "to be" jako czasownik zwykły służy do mówienia o:

1. miejscu pobytu kogoś lub czegoś:

She is in bed.

Ona jest w łóżku.

2. informacjach dotyczących osoby lub rzeczy:

Mike is a mechanic.

Mike jest mechanikiem.

3. jakimś stanie lub cesze:

It is hot.

Jest gorąco.

He is noisy.

On jest hałaśliwy.

We will be sad.

Będziemy smutni.

4. czyimś wieku:

He is 17.

On ma 17 lat.

Luke is 50 years old.

Luke ma 50 lat.

Czasownik "to have"

Czasownik "to have" - czas teraźniejszy

I have/ I've I have not/I haven't Have I?

You have/You've You have not/You haven't Have you?

He has/He's He has not/He hasn't Has he?

She has/She's She has not/She hasn't Has she?

It has/It's It has not/It hasn't Has it?

We have/We've We have not/We haven't Have we?

You have/You've You have not/You haven't Have you?

They have/They've They have not/They haven't Have they?

Czasownik "to have" - czas przeszły

Identycznie dla wszystkich osób:

I/you/he/she/it/we/you/they had

I/you/he/she/it/we/you/they had not /hadn't

Had I/you/he/she/it/we/you/they?

III forma, past participle : "had"

Czasownik "to have" jako czasownik pomocniczy

Czasownik "to have" jako czasownik pomocniczy, operator jest podstawą w tworzeniu czasów typu Perfect:

She has read for 8 hours.

Ona czytała przez osiem godzin.

Czasownik "to have" jako zwykły czasownik

Czasownik "to have" jako zwykły czasownik ma następujące znaczenia:

1. posiadanie:

We have a big house.

Mamy duży dom.

2. "jeść (posiłek)", "brać (kąpiel)", "wydawać (przyjęcie)"

I am having supper now.

Teraz jem kolację.

Tim is having a party on Friday.

Tim wydaje przyjęcie w piątek.

I am having a shower.

Biorę prysznic.

UWAGA! W tych sytuacjach możliwe jest tworzenie ciągłych form tego czasownika.

Czasownik "to do"

Czasownik "to do" - czas teraźniejszy

Odmiana czasownika "to do" jako operatora, czasownika posiłkowego:

I do I do not/I don't Do I?

You do You do not/You don't Do you?

He does He does not/He doesn't Does he?

She does She does not/She doesn't Does she?

It does It does not/It doesn't Does it?

We do We do not/We don't Do we?

You do You do not/You don't Do you?

They do They do not/They don't Do they?

Jeśli czasownik "to do" ma oznaczać "robić", to jego odmiana jest prosta, jak każdego innego czasownika. Jego forma nie zależy od osoby, a w pytaniach i przeczeniach łączy się z "to do" w funkcji operatora, i występuje w zdaniu dwa razy.

Why do you do here?

Co ty tutaj robisz?

Don't do that!

Nie rób tego!

Czasownik "to do" - czas przeszły

We wszystkich osobach jego forma jest taka sama:

I/you/he/she/it/we/you/they did

I/you/he/she/it/we/you/they did not /didn't

Did I/you/he/she/it/we/you/they?

III forma, past participle: "done"

Czasownik "to do" jako operator, czasownik pomocniczy

Czasownika "to do" jako operatora używamy przy tworzeniu pytań i przeczeń w czasach: the Present Simple Tense (do, does) i the Past Simple Tense (did):

Do you love her?

Czy ty ją kochasz?

She doesn't like me.

Ona mnie nie lubi.

Did he talk to her?

Czy on z nią rozmawiał?

We didn't read it.

Nie przeczytaliśmy tego.

Czasownik "to do" jako zwykły czasownik

Czasownik "to do" jako zwykły czasownik znaczy "robić, czynić" i odmienia się jak każdy zwykły czasownik. W tej sytuacji pytania w czasach typu 'Simple' powstają w taki sposób:

Do we do it all the time?

Czy robimy to cały czas?

Did she do this?

Czy ona to zrobiła?

Czasowniki modalne

Wyrażanie przyzwolenia

"Can" - wyraża przyzwolenie

Formy: "can" we wszystkich osobach.

Pytania: Can I? - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Przeczenia: I cannot/ I can't - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Po "can" występuje czasownik bez "to":

We can go there.

Możemy/wolno nam iść tam.

Użycie: wyrażanie zezwolenia na coś w odniesieniu do sytuacji teraźniejszych lub przyszłych.

"May"- wyraża przyzwolenie

Formy: "may" we wszystkich osobach: I may, you may...

Pytania: May I? - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Przeczenia: I may not - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Po "may" występuje czasownik bez "to":

She may say what she wants to. 

Ona może/ wolno jej mówić, co chce.

Użycie: wyrażenie zezwolenia na coś w odniesieniu do sytuacji teraźniejszych lub przyszłych.

"Could"- wyrażanie pozwolenia

Formy: "could" dla wszystkich osób: I could, itd.

Pytania: Could I? - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Przeczenia: I could not/ I couldn't - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Po "could" następuje czasownik bez "to":

They could be there.

Mogli/wolno im było/ mogliby/wolno by im było tam być.

Użycie: wyrażenie zezwolenia na coś w odniesieniu do czasu przyszłego albo w trybie warunkowym.

"Might"- wyrażenie przyzwolenia

Formy: "might" we wszystkich osobach: I might, itd.

Pytanie: Might I? - pozostałe osoby a tej samej zasadzie.

Przeczenia: I might not/ I mightn't - pozostałe osoby na tej samej zasadzie.

Po "might" następuje czasownik bez "to":

She might go there.

Mogła/wolno jej było/ mogłaby/wolno by jej było tam pójść.

Użycie: wyrażenie zezwolenia na coś w odniesieniu do przyszłości bądź w trybie warunkowym.

"To be allowed to do something" - wyrażenie przyzwolenia

"To be allowed to do something" znaczy "mieć pozwolenie na robienie czegoś, wolno komuś coś zrobić". Można przy jego użyciu wyrazić pozwolenie w każdym czasie:

She is allowed to smoke.

Wolno jej palić.= Ktoś zezwala jej na palenie.

We were allowed to meet them.

Pozwolono nam ich zobaczyć.

He will be allowed to go there.

Jemu będzie wolno tam pójść.

Wyrażanie możliwości

O możliwości jakiegoś zdarzenia mówimy używając czasowników: "can", "could", "might", " i "may", oraz zwrotów: "to be likely" - być prawdopodobnym, "to be possible" - być możliwym i słowa "perhaps" być może.

"Can" - wyrażanie możliwości

Formy: jak "Can" - wyrażenie pozwolenia

Użycie:

1. Wyrażenie ogólnej możliwości: gdy istnieją odpowiednie warunki dla danego zdarzenia lub wykonania danej czynności.

I can swim in the lake tomorrow.

Mogę pływać w tym jeziorze jutro.= bo jest ładnie, ciepło i woda jest czysta

2. Wyrażanie możliwości pojawiającej się sporadycznie.

Diving can be wonderful.

Nurkowanie może być wspaniałe. (jeśli są dobre warunki, czysta woda itd.)

"May" i "might" - wyrażenie możliwości

Formy: jak "May" - wyrażenie przyzwolenia.

"Might" - wyrażenie przyzwolenie.

Uwaga: w pytaniach w tej sytuacji zamiast "May he..?" lub "Might he...?" itp. na ogół używamy zwrotów:

to be likely- być prawdopodobnym

Is it likely that I get this job/ Am I likely to get this job?

Czy jest prawdopodobne, że dostanę ta pracę?

lub

Do you think I can get this job?

Czy sądzisz, że dostanę tą pracę?

Do you think we may go there?

Czy sądzisz, że możemy tam pójść?

Użycie: możliwość użycia w czasie teraźniejszym lub przyszłym. "Might" zazwyczaj odnosi się do rzeczy mniej prawdopodobnych.

She may have it.

Ona może to mieć.= Jest możliwe, że ona to ma.

Mary might give you some wine.

Mary mogłaby dać ci trochę wina. = jest to możliwe ewentualni, ale mało prawdopodobne.

"Could" - wyrażanie możliwości

"Could" może być używane w miejsce "may" i "might" w zdaniach z czasownikiem "be" po czasowniku modalnym:

Mary could be at school.

Mary może być w szkole. = Jest możliwe, że Mary jest w szkole.

She could be standing in front of the hotel.

Ona może stać przed hotelem. = Jest możliwe, że ona stoi przed hotelem.

A oto inne sposoby na wyrażanie możliwości

to be likely być prawdopodobnym

It is likely that we will go there. / We are likely to go there.

Jest możliwe, że tam pójdziemy.

to be possible być możliwym

It is possible that you did it.

Jest możliwe, że to zrobiłeś.

Perhaps być może

Perhaps he will go.

Może on pójdzie.

Sposoby nazywania zdolności do zrobienia czegoś

Do powiedzenia, że ktoś potrafi, jest w stanie zrobić coś albo ma zdolność do zrobienia czegoś posługujemy się czasownikami modalnymi "can", "could", a także wyrażenia "to be able to do something".

"Can" - wyrażanie zdolności

Formy: tak samo jak "Can" - wyrażanie przyzwolenia.

Użycie: stwierdzenie faktu, że ktoś potrafi zrobić coś, w odniesieniu do teraźniejszości.

He can walk.

On potrafi chodzić.

"Could" - wyrażenie zdolności

Formy: takie same, jak przy "Could" oznaczającym wyrażanie przyzwolenia.

Użycie: stwierdzanie faktu, że ktoś był zdolny do zrobienia czegoś, w odniesieniu do przeszłości.

She could walk when she was 13 months old.

Ona potrafiła chodzić, kiedy miała 13 miesięcy.

To be able to do something - wyrażanie zdolności

Forma "to be able to do something" bywa używana do wyrażenia gotowości, zdolności do zrobienia czegoś.

She is able to speak Chinese.

Ona jest w stanie mówić po chińsku.

He was able to ski when he was 4 years old.

On potrafił jeździć na nartach, kiedy miał 4 lata.

They will be able to go there, when they get money.

Oni będą w stanie pójść tam, kiedy dostaną pieniądze.

Wyrażenie przymusu, obowiązku, powinności itp. lub ich braku

Przymus, zobowiązanie, powinność (lub ich brak) wyrażamy przy pomocy czasowników: "should", "need", "must", "to have to do something", "ought to".

"Should" i "ought" - wyrażenie powinności

Formy: I should, itp. niezależnie od osoby.

I ought itp. niezależnie od osoby.

I should not/I shouldn't, itp. niezależnie od osoby.

I ought not/ I oughtn't, itp. niezależnie od osoby.

Should I?, itp. niezależnie od osoby.

Ought I?, itp. niezależnie od osoby.

Uwaga: po "ought" pojawia się bezokolicznik z "to":

She ought to go there.

Powinna tam pójść.

Użycie: Kiedy wyrażamy powinność, obowiązek, itp. "Should" i "ought" znaczą "powinno się", ale "ought" jest bardziej formalne, a "should" częściej używane.

"Must" - wyrażanie przymusu, konieczności, itp.

Forma: must- we wszystkich osobach

Must I? itp. we wszystkich osobach

Uwaga: must not/mustn't nie oznacza "nie musieć" (brak przymusu), ale "nie wolno" (zakaz)!

Po "must" pojawia się bezokolicznik bez "to".

Użycie: wyrażanie żądania, przymusu, konieczności lub- w formie przeczącej- zakazu. Może się odnosić zarówno do teraźniejszości, jak i przyszłości. Te przymusy nie wynikają z nakazów zewnętrznych, regulaminów czy przepisów, ale z własnej woli mówiącego.

I must go to work tomorrow.

Muszę iść do pracy jutro. = Bo ja tak chcę, jest to moja wola.

You must not watch this movie!

Nie wolno ci oglądać tego filmu! = Bo ja ci nie pozwalam.

"To have to do something" - wskazuje na przymus, obowiązek lub konieczność.

Formy: I/you/we/they have (got) to do it

He/she/it has (got) to do it

Have I (got) to do it?

Has he (got) to do it?

I don't have to do it/ I haven't (got) to do it

He doesn't have to do it/ He hasn't (got) to do it

Użycie: wyrażanie konieczności, żądania, przymusu lub ich braku w formie zaprzeczenia. Odnosi się d przyszłości bądź teraźniejszości i nie wynika z woli mówiącego, a z zewnętrznych praw, przepisów, przymusów.

We have to read it for the exam.

Musimy przeczytać to do egzaminu.

She has (got) to sign it. 

Ona musi to podpisać.

We don't have/ haven't (got) to work 12 hours a day.

Nie musimy pracować po 12 godzin dziennie.

Forma przeszła- "had"- jest używana dla wyrażania przymusu zewnętrznego, ale też i takiego, który wynika z wolnej woli mówiącego. Czasownik 'must' nie posiada własnej formy przeszłej.

She had to cook the supper.

Musiałą ugotować kolację.

We didn't have to read it.

Nie musieliśmy tego czytać.

"Need" - wyrażenie konieczności zrobienia czegoś lub jej braku.

"Need" może pełnić funkcje zarówno czasownika modalnego, służącego wyrażaniu konieczności, bądź zwykłego czasownika (o znaczeniu: "potrzebować, wymagać"). W postaci modalnej słowo to funkcjonuje, jak każdy czasownik modalny, pytania z nim tworzy się poprzez inwersję: Need I?, a przeczenia poprzez dodanie słówka "not": You needn't. W zdaniach twierdzących jako modalny występuje rzadko. W przeczeniach służy zaś do wskazywania na brak konieczności, wynikający z woli osoby mówiącej:

We needn't cook the dinner. I bought pizza.

Nie musimy gotować obiadu. Kupiłam pizzę.

Headmaster: You needn't do this till Friday.

Dyrektor: Nie musicie zrobić tego do piątku. (Bo zwalniam was z tego obowiązku.)

Czasowniki modalne i 'specjalne' stosujemy też w:
Krótkich odpowiedziach

Kiedy chcemy odpowiedzieć krótko (przecząco bądź twierdząco) na pytanie ogólne, nie powtarzając całego zdania,

- Is she singing now? Czy ona teraz śpiewa?

- Yes, she is singing now. Tak, ona teraz śpiewa.

Pojawiają się tu czasowniki modalne, ponieważ użycie tylko słów "yes" lub "no" wydaje się niestosowne. Stosujemy wtedy czasownik modalny bądź pomocniczy czasownik odpowiedni dla zdania pytającego:

- Do you work now? Czy pracujesz teraz (masz pracę)?

- Yes, I do. Tak, pracuję.

- No, I don't. Nie, nie pracuję.

- Are you watching TV? Oglądasz telewizję?

- Yes, I am. Tak, oglądam.

- No, I' m not. Nie, nie oglądam.

- Was he reading a book? Czy on czytał książkę?

Yes, he was. Tak, czytał.

- No, he wasn't Nie, nie czytał.

- Can she swim? Czy ona umie pływać?

- Yes, she can. Tak, umie.

- No, she can't Nie, nie umie.

Zwroty "question tags"

Są to takie zwroty, które pojawiają się na końcu zdania i które na polski przetłumaczylibyśmy jako "nieprawdaż?". Pojawia się w nich czasownik pomocniczy bądź modalny- taki, jaki pojawił się już w zdaniu, ale w formie przeczącej (jeśli całe zdanie jest twierdzące) lub twierdzącej (jeśli całe zdanie jest przeczące).

She will be there, won't she?

Ona tam będzie, nieprawdaż?

We won't give it to them, will we?

Nie damy im tego, nieprawdaż?

She is a teacher doctor, isn't she?

Ona jest nauczycielką, nieprawdaż?

He can speak Englis, can't he?

On umie mówić po angielsku, nieprawdaż?

I'm fat, aren't I?

Jestem gruba, nieprawdaż?

They didn't arrive, did they?

Oni nie przybyli, nieprawdaż?

I could go there, couldn't I?

Mogłem tam pójść, nieprawdaż?

CZASY

The Simple Present Tense

Budowa:

Zdanie twierdzące:

podmiot + podstawowa forma czasownika (w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s)

I drink a glass of milk every morning.

Piję szklankę mleka każdego ranka.

Mary drinks a glass of milk every morning.

Mary pija szklankę mleka każdego ranka.

Uwaga: W przypadku czasowników kończących się na -ss, -sh, -ch, -x, -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej pojawia się końcówka -es: "misses", "touches", "goes". Kiedy czasownik kończy się literą -y poprzedzoną przez spółgłoskę, wówczas 'y' zamienia się na 'i', a dodaje się końcówkę -es: "maries", flies". W czasownikach zakończonych literą 'y', poprzedzoną przez samogłoskę, dodajemy -s: "says".

Zdanie pytające:

Pytanie ogólne:

operator "do" (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej- "does") + podmiot + podstawowa forma czasownika (w trzeciej osobie bez -s)

Do you go to school every day?

Czy chodzisz do szkoły codziennie?

Does she drink coffee every morning?

Czy ona pija kawę każdego ranka?

Pytanie szczegółowe:

zaimek pytający + operator "do" (lub "does" w trzeciej osobie liczby pojedynczej) + podmiot + czasownik (bez końcówki -s) + reszta zdania (z pominięciem tej części, o którą pytamy)

What does she do every day?

Co ona robi codziennie?

Zdanie przeczące:

podmiot + operator "do" (lub "does") + not ("don't", "doesn't") + podstawowa forma czasownika (w trzeciej osobie liczby pojedynczej bez końcówki "s").

We do not drink wine every day.

Nie pijamy wina codziennie.

She does not eat meat.

Ona nie je mięsa.

Zastosowanie:

1. Opisywanie czynności wykonywanych cyklicznie, zwykle, nawykowo.

I wash my teeth every morning.

Myję zęby każdego ranka.

Często pojawiają się następujące wyrażenia:

always zawsze

never nigdy

occasionally czasami

sometimes czasami

from time to time od czasu do czasu

usually zazwyczaj

rarely rzadko

seldom rzadko

every week co tydzień (miesiąc, itp.)

twice a day dwa razy dziennie

on Sundays w niedziele

2. Wypowiadaniu prawd powszechnie znanych i oczywistych, praw, reguł, zasad, itp.

The sun shines in Summer.

Słońce świeci latem.

The Present Continuous Tense

Budowa:

Zdanie twierdzące:

podmiot + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + czasownik z końcówką -ing

I am reading a newspaper now.

Czytam teraz gazetę.

Zdanie pytające:

Pytania proste: właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Are you watching a movie now?

Czy ty teraz oglądasz film?

Pytanie szczegółowe:

zaimek pytający + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (z pominięciem tej części, o którą pytamy)

What is she doing now?

Co ona teraz robi?

Zdania przeczące:

podmiot + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym ("am", "is", "are") + "not" + czasownik z końcówką -ing

She is not walking now.

Ona teraz nie spaceruje.

We are not cooking a soup now.

Nie gotujemy teraz zupy.

Zastosowanie:

1. Mówimy o czynnościach ciągłych, wykonywanych w chwili mówienia.

She is reading a book now.

Ona teraz czyta książkę. Teraz gotujemy obiad.

2. Czynność wykonywana w konkretnym przedziale czasu, określanym jako "teraz", jednak niekoniecznie w chwili mówienia:

She is reading a detective story by Agata Christie.

Ona czyta kryminał Agaty Christie. - Czyta tą książkę obecnie, ale niekoniecznie w tym momencie.

The Present Perfect Tense

Budowa:

Zdanie twierdzące:

podmiot + właśiciwa forma czasownika "to have" (have, has) + past participle (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed, dla nieregularnych - właściwa forma)

You have written this book for 2 years.

Piszesz tą książkę od dwóch lat.

She has written this book for two years.

Ona pisze tą książkę od dwóch lat.

You have just seen this movie.

Właśnie zobaczyłeś ten film.

Mary has just drank a glass of milk.

Mary właśnie wypiła szklankę mleka.

Zdanie pytające:

Pytanie ogólne:

"to have" w odpowiedniej formie + podmiot + past participle

Have you eaten your breakfast yet?

Czy już zjadłeś swoje śniadanie?

Pytanie szczegółowe:

zaimek pytający + "to have" we właściwej formie + podmiot + past participle + reszta zdania (z pominięciem tej części, o którą pytamy)

What have you seen ?

Co widziałeś?

Zdanie przeczące:

podmiot + właściwa forma "to have" + "not" ("haven't", "hasn't") + past participle

She has not seen me before.

Ona mnie nie widziała przedtem.

Zastosowanie:

Przy użyciu tego czasu, możemy mówić o czynnościach przeszłych bądź teraźniejszych, ale jego użycie zawsze sugeruje silny związek opisywanych zdarzeń z teraźniejszością.

1. Czynności, które się właśnie zakończyły, np. kilka minut temu.

We have just come in.

Właśnie weszliśmy.

2. Mówiąc o czynności przeszłej, kiedy nie podajemy dokładnego czasu, w jakim się wydarzyła ( ponieważ nie wiemy tego, lub ponieważ nie ma to w tym momencie znaczenia).

She has written a book, but I don't know its title.

Ona napisała książkę, ale nie znam jej tytułu.

3. Czynności przeszłe, których skutki możemy zobaczyć w teraźniejszości.

Look! She has been to the hairdresser!

Popatrz! Ona była u fryzjera. (Widać skutek tego w postaci nowej fryzury.)

4. Czynności, które odbyły się w przedziale czasu, który wciąż trwa.

We've met them twice this week.

W tym tygodniu spotkaliśmy ich dwa razy. (Ten tydzień wciąż trwa.)

5. Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają.

I have read this book for three days.

Czytam tą książkę od trzech dni. (Zaczęłam czytać trzy dni temu i nadal nie skończyłam.

6. Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i skończyły właśnie, kiedy o nich mówimy.

She hasn't met her before.

On jej nie spotkał wcześniej. (Ale teraz ją spotyka)

Wyrażenia charakterystyczne dla Present Perfect:

Just właśnie

W zdaniu pojawia się pomiędzy "to have" a czasownikiem. Stosujemy je w zdaniach twierdzących.

She has just read it.

Ona właśnie to przeczytała.

Already już

Pojawia się głównie w zdaniach twierdzących pomiędzy "to have" a czasownikiem.

I have already eaten breakfast.

Już zjadłam śniadanie.

Yet już, jeszcze

Pojawia się na końcu zdań przeczących (w tym wypadku znaczy "jeszcze"), oraz w pytających (gdzie oznacza "już").

We haven't been there yet.

Jeszcze tam nie byliśmy.

Has he seen her yet?

Czy on już ją widział?

ever kiedykolwiek

Has she ever been to Paris?

Czy ona kiedykolwiek była w Paryżu?

for

pojawia się w wyrażeniach: for a month - miesiąc (od miesiąca), for three minutes - przez trzy minuty; oznacza okres czasu, w jakim czynność była wykonywana

She has worked here for two months.

Pracowała tu przez dwa miesiące.

since

słowo wskazujące na moment, od którego jakaś czynność była wykonywana, np. since Saturday - od soboty, since 2nd January- od drugiego stycznia.

She hasn't been here since last summer.

Nie było jej tu od zeszłego lata.

We haven't met her since Sunday.

Nie spotkaliśmy jej od soboty.

The Present Perfect Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + właściwa forma czasownika "to have" (have, has) + "been " (III forma czasownika "to be") + czasownik z końcówką -ing

They have been sitting here for three hours.

Oni siedzą tu od trzech godzin.

Zdania pytające:

Pytanie ogólne:

odpowiednia forma "to have" + podmiot + "been" + czasownik z końcówką -ing

Has she been sitting here all the time?

Czy ona siedzi tu cały ten czas?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "to have" w odpowiedniej formie + podmiot + "been" + czasownik z końcówką -ing (z pominięciem tej części, o którą pytamy)

Where have you been running?

Gdzie biegałeś?

Zdania przeczące:

podmiot + właściwa forma "to have" + "not" + "been" + czasownik z końcówką -ing

She has't been cooking a soup.

Nie gotowała zupy.

Zastosowanie:

1. Czynności, które rozpoczęły się jakiś czas temu i trwają nadal.

We have been working in the garden since dinner.

Pracujemy w ogrodzie od śniadania.

2. Czynności, które rozpoczęły się w jakiś czas temu i kończy się w chwili mówienia.

They have been sitting here for three hours.

Oni tu siedzą od trzech godzin. (Ale właśnie stwierdzili, że mają dość.)

Użycie czasu the Present Perfect Continous pokrywa się w znacznej mierze z użyciem The Present Perfect Tense; czasu typu Continuous używa się częściej głównie ze względów stylistycznych.

The Past SimpleTense

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + II forma czasownika (końcówka "-ed" dla regularnych)

She lived in Paris in 1988.

Ona mieszkała w Paryżu w 1988 roku.

Zdania pytające:

Pytania ogólne:

"did" + podmiot + podstawowa forma czasownika.

Did she do her homework?

Czy ona odrobiła swoje zadanie domowe?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "did" + podmiot + podstawowa forma czasownika ( z pominięciem tej części, o którą pytamy)

Where did you meet Mary?

Gdzie spotkałaś Mary?

Zdania przeczące:

podmiot + "did" + "not" ("didn`t") + podstawowa forma czasownika.

We didn't visit them yesterday.

Nie odwiedziliśmy ich wczoraj.

Zastosowanie:

Kiedy mówimy o czynnościach i stanach przeszłych, które zdarzyły się w konkretnym punkcie w przeszłości i nie wywierają wpływu na teraźniejszość.

She invited me for a dinner yesterday.

Zaprosiła mnie na kolację wczoraj.

He saw her on Monday.

On widział ją w poniedziałek.

We worked there in 1976.

Pracowaliśmy tam w 1970.

Często zdarza się, że punktu z przeszłości nie określamy konkretnie. Kontekst zdania wskazuje wówczas, że zdarzenie miało miejsce w przeszłości.

We bought many dresses, when we were in Italy.

Kupiłyśmy dużo sukienek, kiedy byłyśmy we Włoszech. (Już tam nie jesteśmy, zatem nasz pobyt tam się skończył.)

The Past Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + "to be" w czasie przeszłym ('was' lub 'were') + czasownik z końcówką -ing

He was watching a film.

On oglądał film.

Zdania pytające:

Pytanie ogólne:

"was" lub "were" + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Was he talking to her?

Czy on rozmawiał z nią?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "was" lub "were" + podmiot + czasownik z końcówką -ing (z pominięciem części, o którą pytamy)

Where were you running last evening at 8 o'clock?

Gdzie biegałeś ostatniego wieczoru o ósmej?

Zdania przeczące:

podmiot + "was" lub "were" + "not" ("wasn't", "weren't") + czasownik z końcówką -ing

We weren't waiting for you, but for your sister.

Nie czekaliśmy na ciebie, a na twoją siostrę.

Zastosowanie:

1. Czynności ciągła w przeszłości - takie, których dokładnych granic czasowych nie znamy.

2. Czynności, które rozpoczęły się przed pewnym punktem w przeszłości i z tego, co wiemy, trwały po nim.

They were eating supper at eight o'clock.

Jedli kolację o ósmej. (Zaczęli przed ósmą i byli w trakcie posiłku o ósmej.)

Uwaga!

We has supper at 9 o'clock.

- oznacza, że zaczęliśmy jeść o dziewiątej.

3. W zdaniach takich, jak:

We were washing up, when he arrived.

Zmywaliśmy, kiedy on przybył.

czynność jednorazowa, wyrażona w czasie The Simple Past Tense zdarza się w trakcie trwania innej czynności, wyrażonej w czasie ciągłym lub przerywa tę czynność.

The Future Simple Tense

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + "will" (lub "shall" - czasami używane w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej) + czasownik w bezokoliczniku

We will go there tomorrow.

Pójdziemy tam jutro.

Zdania pytające:

Pytania ogólne:

"will"/ "shall" + podmiot + bezokolicznik

Will you give it to me?

Czy dasz mi to?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "will"/ "shall" + podmiot + bezokolicznik (z pominięciem części, o którą pytamy)

Where will you go?

Gdzie pójdziesz?

Zdania przeczące:

podmiot + "will"/ "shall" + "not" ("won't", "shan't") + bezokolicznik

She will not go there.

Ona tam nie pójdzie.

Zastosowanie:

1. Zamiar wykonania czegoś w przyszłości, który został podjęty w momencie mówienia.

It is raining!

Pada deszcz!

OK, I'll take the umbrella!

OK, wezmę parasol!

My mother think,s that you are stupid.

Moja mama myśli, że jesteś głupi.

Does she? I will not visit her anymore.

Naprawdę? Już nigdy jej nie odwiedzę!

2. Wygłaszanie przypuszczeń, opinii i spekulacji na tematy związane z przyszłością.

In my opinion, he will not manage to get there.

Moim zdaniem, on nie da rady tam dotrzeć.

She will probably give it to you.

Ona prawdopodobnie da ci to.

The Future Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + "will" ( "shall" - czasami używane w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej) + be + czasownik z końcówką -ing

On Monday at three AM, we will be driving back home.

W poniedziałek o 3 rano, będziemy jechać z powrotem do domu.

Zdania pytające:

Pytania ogólne:

"will"/ "shall" + podmiot + "be" + czasownik z -ing

Will she be studing in the evening.

Czy ona będzie się uczyć wieczorem?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "will" / "shall") + podmiot + "be" + czasownik z -ing (z pominięciem części, o którą pytamy)

Where will we be having breakfast tomorrow?

Gdzie będziemy jeść śniadanie jutro?

Zdania przeczące:

podmiot + "will"/ "shall") + "not" ("won't"/ "shan't") + "be" + czasownik z -ing

They will not be working next month.

Oni nie będą tam pracować w przyszłym miesiącu.

Zastosowanie:

1. Czynności ciągłe w przyszłości, które zaczną się przed konkretnym punktem w przyszłości i będzie trwała po nim:

On Tuesday at 5 o'clock, he will be cooking supper.

We wtorek o piątej, on będzie gotował kolację. (Zacznie przed piątą i o piątej będzie w trakcie gotowania.)

2. Mówienie o czynności przyszłej bez podkreślania, że jest to wola osoby mówiącej- po prostu stwierdzenie czegoś oczywistego.

They will be working on it next month.

Będą pracować nad tym w przyszłym miesiącu. (Nie wiemy, czy chcą, czy to już zaplanowali wcześniej- stwierdzamy tylko fakt, bez żadnego emocjonalnego zaangażowania.)

The Past Perfect Tense

Budowa:

Zdania twierdzące: podmiot + "had" + past participle (dla regularnych czasownikach, końcówka -ed", dla nieregularnych - właściwa forma)

They had lived in Paris for 5 years, before they moved to London last week.

Mieszkali w Paryżu przez 5 lat, zanim przeprowadzili się do Londynu w zeszłym tygodniu.

Zdania pytające:

Pytania ogólne:

"had" + podmiot + past participle

Had she cleaned the house before she went to work?

Czy ona posprzątała dom, zanim poszła do pracy?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + "had" + podmiot + past participle + reszta zdania (z pominięciem części, o którą pytamy)

Where had she worked, before she started working here?

Gdzie ona pracowała, zanim zaczęła pracować tutaj?

Zdania przeczące:

podmiot + odpowiednia forma "had" + "not" (hadn't) + past participle

We had not lived in Paris before we moved to Warsaw.

Nie mieszkaliśmy w Paryżu zanim przenieśliśmy się do Warszawy.

Zastosowanie:

1. Jako odpowiednik czasu The Present Perfect Tense w przeszłości. Jeśli wspominamy coś, co się zdarzyło w przeszłości i o czym normalnie powiedzielibyśmy w czasie The Present Perfect Tense, używamy czasu The Past Perfect Tense.

Teraźniejszość:

We have just finished.

Właśnie skończyliśmy.

Przeszłość:

I had just finished working, when she came to visit me.

Właśnie skończyłem pracować, kiedy ona przyszła.

2. Czynności przeszłe, które odbyły się, zanim nastąpiła kolejna czynność w przeszłości.

They had already stopped smoking, when I came in.

Oni już skończyli palić, kiedy weszłam.

Zdania takie łączymy za pomocą następujących słów:

when kiedy

before zanim

after po tym, jak

Forma "to be going to do something"

Budowa:

Zdania twierdzące:

podmiot + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym + "going " + bezokolicznik z "to"

You are going to go there.

Masz zamiar tam pójść.

Zdania pytające:

Pytania ogólne: właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym + podmiot + "going" + bezokolicznik z "to"

Is she going to read it?

Czy ona ma zamiar to przeczytać?

Pytania szczegółowe:

zaimek pytający + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym + podmiot + "going" + bezokolicznik z "to"

Where are you going to go?

Gdzie masz zamiar iść?

Zdania przeczące:

podmiot + właściwa forma czasownika "to be" w czasie teraźniejszym + "not" + "going" + bezokolicznik z "to"

He is not going to come and visit me.

On nie ma zamiaru przyjść mnie odwiedzić.

Zastosowanie:

Wyrażenie to oznacza "mieć zamiar coś zrobić", a używa się go dla wypowiedzenia zamiaru wykonania jakiejś czynności w przyszłości. Decyzja ta została podjęta wcześniej, jest już przemyślana.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący wyrażamy przy pomocy bezokolicznika w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, a w pozostałych przypadkach za pomocą czasownika " let".

Liczba pojedyncza:

1 osoba:

Let me go there.

Niech ja tam pójdę. (pozwól mi!)

2 osoba:

Give me some money.

Daj mi trochę pieniędzy.

3 osoba:

Let him/her/it read it. 

Niech on/ona/ono to przeczyta.

Liczba mnoga:

1 osoba:

Let us (Let's) drink some more beer!

Napijmy się więcej piwa.

2 osoba:

Bring us milk.

Przynieście nam mleko.

3 osoba:

Let them say it.

Niech oni/one to powiedzą.

Tryby warunkowe

W języku angielskim wyróżnia się trzy tryby warunkowe:

Typ 1

Budowa:

"if" + the Present Simple Tense + the Future Simple Tense

If we sign it, she will go to school.

Jeśli to podpiszemy, ona pójdzie do szkoły.

Można też zmienić szyk zdania:

She will go to school, if we sign it.

Ona pójdzie do szkoły, jeśli to podpiszemy.

Należy zapamiętać, że po słówko "if" pojawia się zawsze the Present Simple Tense, nie może po nim wystąpić 'will'.

Zastosowanie:

Jeśli nasza wypowiedź odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości, a warunek, który stawiamy jest możliwy do spełnienia lub bardzo prawdopodobny.

Typ 2

Budowa:

"if"+ the Past Simple Tense + podmiot + "would" + w bezokolicznik

If she had breakfast, she would not be hungry now.

Gdyby ona zjadła śniadanie, to nie byłaby teraz głodna.

She would not be hungry now, if she had breakfast.

Nie byłaby teraz głodna, gdyby zjadła śniadanie.

Zastosowanie:

Używany do mówienia o przyszłości albo teraźniejszości. Stosujemy go, jeśli warunek jest sprzeczny z rzeczywistością, bądź kiedy warunek jest możliwy lecz mało prawdopodobny. W przykładzie powyżej ktoś nie zjadł śniadania, więc warunek jest sprzeczny.

Typ 3

Budowa:

"if" + the Past Perfect Tense + podmiot + "would" + "have" + past participle

If you had asked me, I would have told you.

Gdybyś mnie zapytał, to bym ci powiedział. (ale nie zapytałeś, więc nie powiedziałem)

I would have told you, if I you had asked me.

Powiedziałbym ci, gdybyś mnie zapytał.

Zastosowanie:

Mówimy o przeszłości, warunku nie da się spełnić- nie został on wcześniej spełniony i coś się nie zdarzyło.

Mowa zależna

Mowa zależna to sposób przytaczania czyjejś wypowiedzi, ale nie poprzez dosłowne jej zacytowanie, ale przez opowiedzenie treści, np.:

Mary says: "I'm a cook."

Mary mówi: "Jestem kucharką."

Mary says that she is a cook.

Mary mówi, że jest kucharką.

Tworzenie mowy zależnej

1. Pozbywamy się znaków interpunkcyjnych wskazujących na obecność cytatu (dwukropków i cudzysłowów).

2. Zaimki trzeba dostosować do sensu zdania, np.:

She says: "I found some money."

Ona mówi: "Znalazłam trochę pieniędzy."

She says that she found some money.

Ona mówi, że znalazła trochę pieniędzy.

3. Jeżeli czasownik, który wprowadza mowę zależną ma formę przeszłą, to czas w zdaniu podrzędnym zmienia się "o jeden stopień wstecz", tzn. Jeżeli w zdaniu w mowie niezależnej pojawia się czas teraźniejszy, to zmieniamy go w zależnej na przeszły, a jeśli w niezależnej jest czas przeszły, to w zależnej będzie zaprzeszły (the Past Perfect Tense).

You said: "I want to eat."

Powiedziałeś: "Chcę jeść."

You said that you wanted to eat.

Powiedziałeś, że chcesz jeść.

You said: "I wanted to eat."

Powiedziałeś "Chciałem jeść."

You said that you had wanted to eat.

Powiedziałeś, że chciałeś jeść.

4. Zmieniamy formy określeń dotyczących miejsca i czasu:

today - that day

yesterday - the day before

the day before yesterday - two days before

tomorrow - the next day /the following day

next week/month/year - the following week/month/year

last week/month/year - the previous week/month/year

a year/month ago - a year/month before

here - there

Tryb rozkazujący w mowie zależnej

Wszelkie rozkazy wyrażane w mowie zależnej mają formę bezokolicznika:

He said: "Go there!"

Powiedział: "Idź tam!"

He told me to go there.

Powiedział mi, żebym tam poszła.

Pytania w mowie zależnej

Jeśli przekazujemy treść pytania przy użyciu mowy zależnej, szyk zdania się nie zmienia:

He asks: "Where are you going?"

On pyta: "Dokąd idziesz?"

He asks, where I am going.

On pyta, dokąd idę.

W pytaniach ogólnych używamy słów "if""whether" w znaczeniu 'czy'.

Mary asks Tim: "Do you like my dress?"

Mary zapytała Tima: "Podoba ci się moja sukienka?"

Mary asks Tim, if he likes her dress.

Mary pyta Tima, czy podoba mu się jej sukienka.

Mary asks Tim whether he likes her dress.

Strona bierna

Stroną bierną stosujemy, kiedy nie wiemy, bądź nie jest dla nas istotne, kto wykonuje daną czynność, albo kiedy chcemy podkreślić znaczenie przedmiotu (lub osoby), który służy wykonaniu czynności, bądź jest jej odbiorcą, jako ważniejszego od tego, kto wykonuje daną czynność.

Stronę bierną tworzymy poprzez dodanie do odpowiedniej formy (zależnej od formy gramatycznej zdania w stronie czynnej) 'to be', czasownika przekształconego na IMIESŁÓW BIERNY (past participle). Poza tym, słowo, które w stronie czynnej było podmiotem, staje się w stronie biernej dopełnieniem.

Strona czynna:

Tom cooks dinners.

Tom gotuje obiady.

Strona bierna:

Dinners are cooked (by Tom).

Obiady są gotowane (przez Toma).

The Present Simple Tense w stronie biernej

Strona czynna: does, do

Strona bierna: is done

The homework is done.

Zadanie domowe jest zrobione.

The Present Continuous Tense w stronie biernej

Strona czynna: is doing

Strona bierna: is being done

The cake is being baked.

Ciasto jest pieczone.

The Present Perfect Tense w stronie biernej

Strona czynna: have/has done

Strona bierna: have/has been done

The work has already been done.

Praca została już wykonana.

The Past Perfect Tense w stronie biernej

Strona czynna: had done

Strona bierna: had been done

The room had been cleaned, before she came in.

Pokój został posprzątany zanim ona weszła.

The Past Simple Tense w stronie biernej

Strona czynna: did

Strona bierna: was done

My sister was called an idiot.

Moją siostrę nazwano idiotką.

The Past Continuous Tense w stronie biernej

Strona czynna: was doing

Strona bierna: was being done

I was sitting there, while my pizza was being done.

Siedziałem tam, kiedy robiono moją pizzę.

The Future Simple Tense w stronie biernej

Strona czynna: will do

Strona bierna: will be done

This article will be discussed tomorrow.

Ten artykuł będzie dyskutowany jutro.

Zdanie złożone

Następstwo czasów

W języku polskim nie mamy problemu z następstwem czasów w zdaniach złożonych podrzędnie. Np.:

Ona twierdzi, że jest ładna.

Ona stwierdziła, że jest ładna.

Z kolei w angielskim czas zdania głównego wpływa na to, jakiego czasu użyjemy w zdaniu podrzędnym.

She says that she is pretty.

Ona mówi, że jest ładna.

She said that she was pretty.

Ona powiedziała, że była ładna. (Była ładna, kiedy o tym mówiła.)

She says that she was pretty.

Ona mówi, że była ładna.

She said that she had been pretty.

Ona powiedziała, że była kiedyś ładna. (Była ładna zanim o tym mówiła.)

A oto schemat zmiany czasów w zdaniach podrzędnych, kiedy czasownik głównego zdania jest w czasie przeszłym:

We think he will be glad.

Myślimy, że on będzie zadowolony.

We thought he would be glad.

Myśleliśmy, że on będzie zadowolony.

("will" - "would")

We know that he has gone there.

Wiemy, że on tam poszedł.

We knew that he had gone there.

Wiemy, że on tam poszedł.

(the Present Perfect Tense - the Past Perfect Tense)

She learns so much that she has no time for entertainment.

Ona tak dużo się uczy, że nie ma czasu na rozrywkę.

She learned so much, that she had no time for entertainment.

Ona tak dużo się uczyła, że nie miała czasu na rozrywkę.

(the Present Simple Tense - the Past Simple Tense)

She thinks that we are learning English.

Ona myśli, że my się uczymy angielskiego.

She thought that we were learning English.

Ona myślała, że my uczyliśmy się angielskiego.

(the Present Continuous Tense- the Past Continuous Tense)

He thinks that I was in France.

On myśli, że ja byłam we Francji.

He thought that I had been in France.

On myślał, że je byłam we Francji.

Zdania czasowe

Zdania czasowe to zdania złożone ze spójnikami: "when" - "kiedy", "as soon as" - "kiedy tylko". W takich zdaniach, odnoszących się do przyszłości, w zdaniu podrzędnym nie używamy czasu przyszłego, lecz teraźniejszego.

They will go there when it is sunny.

Pójdą tam, kiedy będzie słonecznie.

I will send this e-mail as soon as I write it.

Wyślę ten e-mail, jak tyko go napiszę.

Zdania okolicznikowe porównania

Zdania okolicznikowe porównania to takie zdania, w których porównujemy ze sobą dwie wielkości, zjawiska, rzeczy itp.

than niż

She looks better today than she did last week.

Ona wygląda dzisiaj lepiej, niż w zeszłym tygodniu.

You are fatter than me.

Jesteś grubszy ode mnie.

as...as tak...jak

Susan is as good a swimmer as me.

Susan jest taką dobrą pływaczką, jak ja.

Climbing is as exciting as shooting.

Wspinanie jest tak ekscytujące jak strzelanie.

Zdania przydawkowe typu Defining

Zdania przydawkowe typu Defining to takie, w których zdanie podrzędne spełnia funkcję przydawki i służy do wyróżnienia jakiejś osoby lub rzeczy z szerszej grupy, określenia, zdefiniowania jej.

The man, who carries a yellow bag, is my father.

Mężczyzna, który trzyma żółtą torbę, to mój ojciec.

Zdanie "who carries a yellow bag" wyodrębnia mężczyzną ze zbioru różnych innych mężczyzn. Nie wolno nam do pominąć, ponieważ samo zdanie "The man is my father" było by bez sensu, nie było by wiadomo, o kim jest mowa.

Zaimki używane w zdaniach przydawkowych typu Defining

Odnoszące się do osób:

Who, that który, która, itp.

This girl, who is reading a book, is Mary.

Ta dziewczynka, która czyta książkę, to Mary.

The woman, that wears blue jeans, works in my company.

Kobieta, która ma na sobie niebieskie dżinsy, pracuje w mojej firmie.

who, whom, that którym, którymi, którego, których, itp.

The man, whom I am going to marry, is a dentist.

Mężczyzna, którego zamierzam poślubić, jest dentystą.

whose czyjego, czyich, czyjej, itp.

The boy, whose jacket is hanging on the chair, is very nice.

Chłopiec, którego kurtka wisi na krześle, jest bardzo miły.

Odnoszące się do rzeczy:

which, that

This is the letter which I wrote for you. This is the book which I know.

To jest list, który do ciebie napisałem.

The article which I wrote last month, will be published.

Artykuł, który napisałam w zeszłym tygodniu, będzie opublikowany.

whose, of which

The shoes of which the soles are torn up, are mine.

Buty, których podeszwy są zdarte, są moje.

Zdania przydawkowe typu Non-Defining

Zdania przydawkowe typu Non-Defining to takie, w których zdanie podrzędne spełnia funkcję przydawki nie służącej wyróżnianiu jakiejś osoby lub rzeczy z szerszej grupy grupy, ale podaniu dodatkowej informacji na temat rzeczy lub osoby, która została już przedstawiona.

His mother, who works in this company, knows five foregin languages.

Jego matka, która pracuje w tej firmie, zna pięć obcych języków.

Zaimki używane w zdaniach przydawkowych typu Non-Defining

Odnoszące się do osób:

who

Mike, who has much money, bought me a car.

Mike, który ma dużo pieniędzy, kupił mi samochód.

whom,who

Paul, whom you met yesterday, has 15 children.

Paul, którego poznałaś wczoraj, ma piętnaścioro dzieci.

whose

Your son, whose bicycle is standing here, went for a walk.

Twój syn, którego rower tu stoi, poszedł na spacer.

Odnoszące się do rzeczy:

which

The movie, which I saw yesterday, was directed by Woddy Allen.

Film, który widziałem wczoraj, był wyreżyserowany przez Woody'ego Allena.

whose, of which

The smallest car on this street, whose color is black, is Betty's.

Najmniejszy samochód na tej ulicy, który jest czarny (dosłownie- którego kolor jest czarny), należy do Betty.