Tykocin- miasto lokowane w 1425 r., na prawie chełmińskim przez księcia mazowieckiego Janusza, stanowi jedną z czołowych pozycji wśród zabytkowych zespołów województwa podlaskiego. Miasteczko rozciągnięte na lewym brzegu Narwi, noszące w obrazie przestrzennym i architektonicznym ślady dziedzictwa poprzednich epok. Charakteryzuje się czytelnym planem regularnych placów i prostych ulic.

Zabytki Tykocina:

Pozostałości zamku wzniesionego w XV wieku

W latach 1550-1582 król Zygmunt August rozbudował obronny, renesansowy zamek, w którym umieścił swój prywatny skarbiec, bibliotekę ze zbiorami przywiezionymi z Wilna, a także urządził główny arsenał Rzeczypospolitej.

Tykociński zamek, zbudowano na planie rombu, z czterema basztami na narożach, w otoczeniu bastionowych fortyfikacji. Uległ zniszczeniu podczas zdobywania go przez wojska polskie w 1657 roku (częściowo wysadzony w powietrze przez broniącą się załogę szwedzką). W 1661 roku król Jan Kazimierz przekazał dobra tykocińskie na własność hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. W 1914 r. Niemcy dokonali ostatecznego zniszczenia twierdzy. Po II wojnie światowej pozostałości zabezpieczono w formie trwałej ruiny.

Kościół św. Trójcy

Zbudowany w latach 1742-1750. Po obu stronach elewacji frontowej znajdują się dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami. Dziedziniec świątyni zamknięty jest od czoła żelaznym ogrodzeniem i bramą zdobioną popiersiami czterech ewangelistów. Wnętrze stanowi pozłacany i bogato zdobiony barokowo-rokokowy ołtarz główny. W bocznych nawach wspartych na czterech potężnych filarach znajduje się sześć ołtarzy również polichromowanych i złoconych. Wszystkie obrazy w nawach bocznych namalowane zostały przez Szymona Czechowicza.