Termometry są urządzeniami do pomiaru temperatury otoczenia lub konkretnych obiektów. Można je podzielić ze względu na zasadę działania:

 • Termometry cieczowe (np. alkoholowe) - wykorzystujące zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy. Typowe przykłady to termometry rtęciowe i alkoholowe. Te ostatnie umożliwiają pomiary temperatur od dla temperatur od -70 aż do +120oC, a zatem mogą być stosowane także przy bardzo dużych mrozach oraz w górnych warstwach atmosfery ziemskiej.
 • termometrach gazowych czynnikiem wykazującym rozszerzanie i kurczenie temperaturowe jest gaz, mierzy się jego zmienne parametry, np. objętość. Stosowane są w laboratoriach i badaniach z zakresu fizyki.
 • Termometry parowe wykorzystują zależność ciśnienia pary (np. wodnej) od jej temperatury, Stosowane są często w termostatach samochodowych.
 • Termometr oporowy bazuje na zależności oporu prądu elektrycznego od temperatury przewodu prądu, gdzie używa się na ogół przewodów wykonanych z platyny i stopów specjalnych, termometry takie często stanowią wzorce porównawcze przy mierzeniu temperatur.
 • Termopary są to czujniki temperaturowe oparte na zjawisku Seebecka, czyli występowaniem siły elektromotorycznej pod wpływem zmiany temperatury na granicy złącza dwóch różnych metali. Cechują się duża precyzją i niezawodnością. Wykorzystywane są w technice i nauce.
 • Termometry magnetyczne korzystają ze ścisłej relacji pomiędzy podatnością magnetyczną (podatnością na namagnesowanie) pewnych substancji a ich temperaturą. Są bardzo przydatne w pewnych dziedzinach techniki, ponieważ pozwalają także na pomiar temperatur bliskich zera bezwzględnego - zera w skali Kelwina.

Pod względem przyjętego zastosowania czujniki temperatury dodatkowo dzieli się na:

 • Termometr lekarski (zastosowania w medycynie)
 • Termometr stacyjny (pomiar temperatury powietrza w meteorologii. Szczególnym przykładem może być tzw. termometr minimalno - maksymalny, wskazujący maksimum i minimum temperatury w danych czasie przeznaczonym na obserwację meteorologiczną lub inną )
 • Termometr pokojowy, okienny (pomiar temperatury lokalnej w najbliższym otoczeniu)
 • Termometr geologiczny (pomiar lub wnioskowanie o temperaturach pewnych zjawisk zachodzących w skorupie ziemskiej, np. wypiętrzanie pasm górskich lub metamorfozy skał)
 • Termometr laboratoryjny (wyspecjalizowany sprzęt laboratoryjny używany do pomiaru temperatur ciał, istot żywych i substancji poddawanych obserwacjom, najczęściej znajdujących się w zamknięciu i odizolowanych od bezpośredniego otoczenia. Termometry takie łączone są z aparaturą poprzez tzw. reduktory, z jednej strony mające uszczelkę, a z drugiej - specjalny szlif, co umożliwia ich stosowanie na dowolnej głębokości wewnątrz układu zamkniętego.