Cząsteczkę czyli inaczej molekułę stanowią atomy połączone wiązaniem chemicznym. Jest ona układem trwałym i elektrycznie obojętnym.

Cząsteczki w tym chemicznym ujęciu można podzielić na : homoatomowe, czyli zbudowane z atomów tego samego rodzaju oraz heteroatomowe - składające się z różnych atomów.

Czasami terminu cząsteczka szczególnie w opisie budowy materii używa się do innych układów stabilnych np. pojedynczych atomów, jonów bądź rodników.

W ciałach stałych cząsteczki lub atomy tworzą uporządkowaną strukturę. Każdy z atomów zajmuje ściśle określone miejsce, w którym jest utrzymywany dzięki siłom oddziaływania z innymi atomami. Właściwości ciał stałych zależą od rodzaju atomów, ich rozmieszczenia oraz od rodzaju oddziaływań między nimi.

W cieczy występują między cząsteczkami oddziaływania typu Van der Waalsa Są to oddziaływania na tyle silne, aby uniemożliwić cieczy zajmowani dowolnej dozwolonej objętości, jak to jest w przypadku gazów.

W pewnych niewielkich rejonach ciecze wykazują pewne cechy uporządkowania cząsteczek.

W gazach między cząsteczkami występują słabe oddziaływania. Znajdują się one w dużych odległościach od siebie. Na skutek tego można w prosty sposób zmienić ich kształt i objętość.

Zarówno w cieczach jak i w gazach można obserwować zjawisko dyfuzji. Polega na rozprzestrzenianiu się cząsteczek i umożliwia mieszanie się dwóch cieczy lub gazów.