Prawa rządzące ruchem ciała sformułował Newton.

I zasada dynamiki Newtona dotyczy ciała , które nie podlega działaniu żadnej wypadkowej siły. Wtedy ciało to pozostaje nieruchome albo porusza się ze stałą prędkością (czyli z przyspieszeniem równym zero - ruch jednostajny prostoliniowy).

II zasada dynamiki Newtona mówi, żejeżeli wypadkowa siła działająca na ciało jest różna od zera, to nadaje ona ciału przyspieszenie wprost proporcjonalne do owej siły oraz odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała. Ciało pod wpływem tej siły zaczyna poruszać się z pewnym przyspieszeniem ruchem jednostajnie zmiennym (jednostajnie przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym).

III zasada dynamiki Newtona dotyczy oddziaływań między ciałami. Wzajemne oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze takie samo jeśli chodzi o wartość lecz przeciwnie skierowane.

Autorstwa Newtona jest również : 

prawo powszechnego ciążenia, które mówi, że każde dwa ciała o pewnych masach przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji, która jest wprost proporcjonalna do wartości będącej iloczynem mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do odległości między nimi podniesionej do drugiej potęgi.

Prawo to stosuje się do wszystkich sił grawitacyjnych.

Kolejne prawa dotyczą energii i pędu ciała:

zasada zachowania energii całkowitej - wynika z niej, iż energia całkowita wartość powstała po zsumowaniu energii wewnętrznej, potencjalnej i kinetycznej nie ulega zmianie. Jedna forma energii może przechodzić w drugą, ale nie może być ona wytwarzana ani niszczona.

zasada zachowania energii mechanicznej - suma energii: potencjalnej oraz kinetycznej ciała podlegającego działaniu siły zachowawczej jest stała.

zasada zachowania pędu - mówi, że jeżeli wypadkowa siła zewnętrzna działająca na układ jest zerowa to całkowity pęd układu nie zmienia się.

I czas na elektrostatykę:

zasada zachowania ładunku - wypadkowy ładunek w układzie zamkniętym nie zmienia się.

prawo Coulomba - dotyczy sytuacji, gdy dwa ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie. Wtedy oddziałują ze sobą nawzajem z siłą, która jest wprost proporcjonalna do wartości będącej iloczynem tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Prawa dotyczące prądu elektrycznego:

prawo Ohma - stwierdza ,że stosunek przyłożonego do przewodnika napięcia do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik jest stały i nazywa się go oporem elektrycznym.

I prawo Kirchhoffa - po zsumowaniu natężeń prądów, które przepływają przez węzeł (punkt rozgałęzienia) otrzyma się wartość równa zero.

II prawo Kirchhoffa - wartość, będąca algebraiczną sumą sił elektromotorycznych i przyrostów napięć w obwodzie zamkniętym wynosi zero.(spadek napięcia to przyrost ujemny).

Termodynamika:

pierwsza zasada termodynamiki - jest to zasada, która dotyczy układów termodynamicznych, mówi, że zmiany energii wewnętrznej układu można dokonać albo na sposób ciepła albo na sposób pracy.

druga zasada termodynamiki -żaden cyklicznie pracujący układ nie jest w stanie bez zmian zachodzących w otoczeniu przenosić ciepła z jednego ciała na drugie o wyższej temperaturze.

Optyka:

prawo odbicia - mówi, że kąt odbicia promienia świetlnego równy jest kątowi padania tego promienia, a oba kąty leżą w jednej płaszczyźnie.

I na koniec prawa rządzące mechaniką płynów:

prawo Pascala - ciśnienie wywierane na zamknięty płyn jest przekazywane niezmienione na każdą część płynu i na ścianki naczynia, w którym się znajduje.

prawo Archimedesa - obiekt, który został zanurzony w płynie( gazie lub cieczy) jest z niego wypierany z siłą równą ciężarowi płynu, który ten obiekt wyparł.