Przez falę elektromagnetyczną rozumiemy zaburzenia przestrzeni, polegające na wytwarzaniu zmiennego pola elektrycznego, które indukuje zmienne pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie zmiennego pola elektrycznego, itd. Takie cykliczne zaburzenie, opisuje się przez wektory pola elektrycznego E oraz pola magnetycznego B. Wektory te są prostopadłe do wektora kierunku rozchodzenia się fali (k), a także wzajemnie prostopadłe. Taki rodzaj fal jest określany jako fala płaska.

Zależnie od energii, jaką niesie ze sobą fala, możliwe są różne długości fali oraz częstotliwości. Różne rodzaje fal elektromagnetycznych zostały wykorzystane przez Człowieka. Najważniejsze ich zastosowania to:

  • fale radiowe - fale o najmniejszej energii spośród fal elektromagnetycznych. Są one wykorzystywane głównie do przekazywania informacji w radiotelekomunikacji. Fale radiowe mają częstość 3 - 1012 Hz. Wytwarza się je za pomocą drgającego dipola elektrycznego
  • promieniowanie mikrofalowe - fale o większej energii niż fale radiowe. Mają długość fali od 30 cm do 2 mm. Mikrofale są wykorzystywane przez człowieka w radiolokacji, w telekomunikacji satelitarnej oraz w kuchenkach mikrofalowych. Mikrofale można wytwarzać za pomocą maserów (odpowiedniki laserów), generatorów półprzewodnikowych oraz lamp elektronowych
  • promieniowanie podczerwone - to fale niewidzialne dla człowieka, o energii większej niż mikrofale. Długość fali promieniowania podczerwonego wynosi od 2 mm do 760 nm. Promieniowanie podczerwone emitują rozgrzane do odpowiedniej temperatury ciała. Na przykład ciało człowieka wysyła promieniowanie podczerwone. Dzięki temu możemy je wykorzystywać do konstrukcji noktowizorów i innych przyrządów, na przykład czujników alarmowych
  • światło widzialne - światło o długości fali w zakresie 380 - 780 nm. Zależnie od długości fali, światło ma różną barwę. Barwy obiektów wynikają stąd, że absorbują one światło o danej długości fali. Mieszanina różnych długości fali jest światłem białym
  • promieniowanie ultrafioletowe - jest to promieniowanie niewidzialne dla człowieka, ma bardzo wysoką energię i powoduje różne reakcje fotochemiczne. Przy długości fali poniżej 300 nm światło UV powoduje jonizację, która może niszczyć żywe komórki (zwłaszcza roślinne). Promieniowanie to jest niebezpieczne dla człowieka, jednak do Ziemi dociera tylko jego niskoenergetyczna część. Wysokoenergetyczne promieniowanie UV jest absorbowane przez warstwę ozonu (O3) w atmosferze
  • promieniowanie rentgenowskie, X - promieniowanie to ma bardzo wysoką energię, jest bardzo przenikliwe i silnie jonizujące. Absorbują je jedynie ciężkie atomy, na przykład ołów. Różnie absorbują je na przykład różne części ciała ludzkiego, dzięki czemu można promieniowaniem X dokonywać prześwietleń. Ze względu na silne właściwości jonizujące (prowadzące do niszczenia żywych tkanek) stosuje się je także w terapii nowotworowej (radioterapia).