Smog to zjawisko występujące na terenach aglomeracji miejskich oraz w dużych okręgach przemysłowych. Występuje w postaci typowej „chmury”, będącej połączeniem dymu i mgły. Mechanizm powstawania smogu polega na powstawaniu na drodze silnej emisji zanieczyszczeń pod warunkiem tzw. inwersji temperatury, w przypadku gdy nie występują ruchy powietrza. Na skutek wzrostu koncentracji tlenków azotu, w czasie suchych i upalnych dni oraz w obecności węglowodorów i pozostałych spalin samochodowych, mających zdolność ulegania przemianom fotochemicznym, tworzy się tzw. smog fotochemiczny. Podczas gdy istnieje duża wilgotność i zachodzi silne zanieczyszczenie powietrza, w obecności wysokich stężeń tlenku siarki(IV) i tlenku węgla (IV) dochodzi do tworzenia się innego rodzaju smogu, mianowicie tzw. smogu kwaśnego (smogu typu londyńskiego). Zjawisko powstawania smogu fotochemicznego czy typu londyńskiego stanowi bardzo poważne zagrożenie dla świata roślinnego oraz zwierzęcego. Skutki występowania smogu londyńskiego czy fotochemicznego najsilniej odczuwają chorujący na nieprawidłowości w układzie oddechowym, także dzieci i osoby w podeszłym wieku. Kwaśny smog, w szczególności jest czynnikiem mającym duży wpływ na  niszczenie maszyn oraz kamienic (np. odłupywanie się tynków z drogocennych pozostałości kultury).

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje smogu:

  1. Smog typu londyńskiego, tworzy się na skutek zanieczyszczeń powietrza, związanych ze spalaniem węgla i konsekwentnie emisją dwutlenku siarki (SO2) i pyłów. Tworzone tego rodzaju zanieczyszczenia mogą łączyć się z mgłą, co może prowadzić do tworzenia się kropel kwasu siarkowego (H2SO4), które będą zawieszone w powietrzu. Wracając do historii przytoczyć można przypadek z roku 1952, kiedy to w Londynie na czas trwania smogu koncentracja dwutlenku siarki (SO2) była większa od 3,5 mg/m3 powietrza, zjawisko to było przyczyną masowych zgonów (w okresie trwania smogu w czasie 5-8 grudnia wskutek jego śmiertelnego działania śmierć poniosło w przybliżeniu 4000 ludzi). Powstawianie smogu typu londyńskiego zauważono pierwszy raz w połowie dziewiętnastego wieku, w dzisiejszych dniach ma miejsce stosunkowo rzadko. Dochodzi jednak do przypadków, kiedy koncentracja dwutlenku siarki SO2 przybiera znacznie wyższe indeksy.
  2. Smog fotochemiczny zwany również smogiem typu Los Angeles powstaje w momencie kiedy w upalne dni występuje nadmierny ruch uliczny. Elementami smogu typu Los Angeles są różnorodne związki organiczne takie jak np. aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne, ponadto ozon i tlenki azotu. Najważniejszym elementem tworzenia się tego typu smogu fotochemicznego stanowi ditlenek azotu, odszczepiający wolny atom tlenu, pod działaniem promieniowania. Uwolniony atom tlenu jest zdolny do przereagowania z węglowodorami, stwarzając jako produkt  rodniki i na dalszych etapach  w połączeniu z wodą - produkuje wolne hydroksyle (rodnik OH*):

RH + O → R* + inne produkty

H2O + O → 2OH*

Występujące zamglenia posiadające barwę brązową, przypisuje jest istnieniu ditlenku azotu, NO2. Jednym z powodów dla których mamy do czynienia ze smogiem typu fotochemicznego jest przede wszystkim rozwój motoryzacji (zwiększona ilość wydzielanych spalin).  Tego typu zjawisko fotochemiczne staje się źródłem  szkodliwych wpływów na zdrowie człowieka: powoduje drobne podrażnienia skóry i oczu, często alergie i bóle głowy, prowadzi także niejednokrotnie do zachorowalności na różne schorzenia. Powoduje też niszczące wpływy na zachowanie roślin czy zwierząt. Pochodzące ze spalin samochodowych związki chemiczne takie jak np. tlenek azotu lub też węglowodory (jako źródła pochodzące od człowieka i środowiska) mogą reagować pod wpływem promieni słonecznych  z utworzeniem niebezpiecznej mieszanki aerozoli i gazów. Zjawisko takie jak smog fotochemiczny czyli typu Los Angeles jest źródłem takich związków chemicznych jak ozon troposferyczny, formaldehydy, ketony i azotany nadtlenku acetylu PAN. Koncentracja ozonu może sięgać około 12 ppm na poziomie stratosfery, w tym samym czasie koncentracja ozonu przy powierzchni ziemi nie przekracza zaledwie 0,04 ppm. Tworzące się podczas różnego rodzaju smogów szkodliwe substancje powodują podrażnienia oczu i układu oddechowego człowieka, prowadzą także do obumierania roślin czy nieprawidłowego ich funkcjonowania. Smog fotochemiczny występuje w dzisiejszym czasie  szczególnie często na terenach w dużych miast, w okresie letnim. Mówi się, ze jest on zastępcą smogu typu londyńskiego po roku 1960, a w Europie Zachodniej po roku 1980.