Do zbiorników wodnych odprowadzane są ścieki, które powinny wpierw oczyszczone. Ścieki to zanieczyszczone wody odpadowe. W skład tych zanieczyszczeń wchodzą różne składniki wprowadzone przez człowieka w wyniku działalności życiowej oraz produkcyjnej. Jednak najlepsze stosowane technologie nie są w stanie usunąć wszystkich szkodliwych zanieczyszczeń. Odprowadzane ścieki pochodzą z zakładów przemysłowych (przemysł metalurgiczny, energetyczny oraz chemiczny), gospodarstw domowych, obszarów rolniczych.

Przemysł wydobywczy do gruntowych wód odprowadza znaczne ilości mocno zasolonych kopalnianych wód. Zakłady nie są wyposażone w odpowiedni sprzęt do filtracji, dlatego też zanieczyszczona woda, która zawiera związki siarki oraz azotu, sole metali ciężkich) dosyć łatwo może się przedostać do powierzchniowych wód. Zmianie ulega flora oraz fauna wód.

Duże zanieczyszczenie wód zmusza społeczeństwa do zwiększenia kosztów uzdatniania wody, jest także zagrożeniem dla zwierząt oraz ludzi. Często w celu wyeliminowania odprowadzania ścieków do zbiorników wodnych w zakładach przemysłowych występują zamknięte obiegi wody oraz wewnętrzne oczyszczalnie. Woda jako niezastąpiony podstawowy surowiec, warunkuje rozwój gospodarczy danego kraju.

Zapotrzebowanie na wodę w poszczególnych regionach Polski przekracza już istniejące zasoby.

Ilość wody w Polsce jest niewielka w porównaniu z ilością wody w innych krajach.

Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada tylko 1650 m3 w przeciągu roku, zaś w państwach bogatszych i lepiej rozwiniętych zużycie wody w ciągu roku wynosi 2500 m3 na mieszkańca w ciągu roku.

Związki chemiczne zanieczyszczające wody podziemne oraz powierzchniowe pochodzą z wielu źródeł oraz obszarów. Mogą to być źródła naturalne oraz wynikłe ze szkodliwej działalności człowieka.

Do źródeł naturalnych zaliczamy: grunt, skały, minerały, rośliny.

Źródła wynikłe ze szkodliwej działalności człowieka:

- ścieki pochodzące z gospodarstw domowych (fekalia, środki piorące oraz czyszczące);

- ścieki pochodzące z działalności przemysłowej (chemiczne, metali ciężkich);

- duże składowiska odpadów, śmieci;

- emisja pyłów oraz gazów do atmosfery (dwutlenek siarki, tlenek azotu);

- wapnowanie gleb, nawozy mineralne(azotany, fosforany);

- odchody zwierząt (gnojowica);

- środki ochrony roślin (pozostałości po szkodliwych pestycydach oraz herbicydach).

Ścieki ze względu na sposób działania na organizmy możemy podzielić na: bezpośrednio szkodliwe oraz pośrednio szkodliwe.

Największe ilości zanieczyszczeń wpływa do wód ze ściekami. Do innych ważnych źródeł zanieczyszczeń należą: transport wodny oraz lądowy, pestycydy oraz nawozy sztuczne, odpady komunalne oraz przemysłowe. Jesteśmy w stanie rozróżnić zanieczyszczenia:

- punktowe (przede wszystkim ścieki), które występują w jednym punkcie;

- zanieczyszczenia obszarowe, które są w stanie dostać się do powierzchniowych oraz podziemnych wód duży obszar (substancje chemiczne wykorzystywane w rolnictwie). Woda może także ulec zanieczyszczeniu na skutek procesu eutrofizacji.

Wody z małą ilością zanieczyszczeń mogą oczyszczać się samoczynnie. Proces samooczyszczanie wód to naturalny proces fizyko-chemiczny (sedymentacja) oraz biochemiczny, polegający na rozkładzie nadmiernych ilości substancji organicznych (ścieki, szczątki roślin oraz zwierząt, zwierzęce odchody) w zbiornikach oraz ciekach wodnych. Proces ten zachodzi w głównej mierze dzięki drobnoustrojom saprofitycznym- bakterie. Samooczyszczanie w wodnych biocenozach jest głównym czynnikiem, który przeciwdziała zachwianiu się równowagi biocenotycznej tzw. stabilność ekologiczna. Szkodliwe gromadzenie substancji organicznych (występujące w ściekach) może doprowadzić do niekorzystnych i nieodwracalnych zmian mających charakter destrukcyjny.

Ścieki powinny być przed odprowadzeniem do określonego zbiornika jak najlepiej oczyszczone. Proces oczyszczania ścieków jest przeprowadzany w celu wyeliminowania jak największej ilości zanieczyszczeń oraz zmniejszyć działanie substancji toksycznych, które są obecne w różnych ilościach.

Ścieki wprowadzane do rzek musza być koniecznie oczyszczone. Jedynym rozwiązaniem jest budowa oczyszczalni ścieków, które są wykorzystywane do neutralizowania ścieków, eliminują z wody substancje szkodliwe. Oczyszczanie ścieków możemy przeprowadzać następującymi sposobami:

- sposób mechaniczny;

- sposób biologiczny;

- sposób fizyko-chemiczny.

Pierwszy sposób polega na jak najlepszym usunięciu zanieczyszczeń stałych ze ścieków. Oczyszczalnie mechanicznie oczyszczające ścieki są zaopatrzone w następujące urządzenia: płaskowniki, kraty, osadniki oraz odtłuszczacze. W oczyszczalniach mechanicznych mają miejsce następujące procesy: cedzenie, opadanie (sedymentacja), flotacja, która polega na wypływaniu niezbyt ciężkich substancji na powierzchnię).

Drugi proces polega na wykorzystaniu zdolności mikroorganizmów (przede wszystkim bakterii) w procesie rozkładu substancji pochodzenia organicznego, która jest zawieszona w ściekach. Najpowszechniej stosowanymi metodami biologicznymi są: osad czynny oraz złoża biologiczne.

Trzeci proces polega na usunięciu związków chemicznych występujących w ściekach w wyniku ich neutralizację przy zastosowaniu odpowiednich reakcji chemicznych oraz fizykochemicznych, takich jak koagulacja, wytrącanie oraz utlenianie.