Procesy technologiczne

  • Proces ciągły

Jest to proces fizykochemiczny, który polega na doprowadzaniu surowców do reaktorów, gdzie reakcja chemiczna bezustannie zachodzi w stałych warunkach, a produkty reakcji są odprowadzane na zewnątrz.

Przykład: produkcja kwasu siarkowego(VI) czy kwasu azotowego(V), produkcja amoniaku.

  • Proces okresowy ( periodyczny)

Jest to proces fizykochemiczny, który polega na wielokrotnym wprowadzeniu substratów reakcji chemicznej i odprowadzeniu produktów, w następującej po sobie kolejności.

Przykład: produkcja surówki żelaza.

  • Zasada przeciwprądu

Jedna z zasad przeprowadzania procesów fizykochemicznych, która polega na reakcji surowców nieprzerwanie płynących względem siebie w przeciwnych kierunkach. Zasada przeciwprądu zapewnienia optymalną wymianę masy i energii.

Przykład: produkcja amoniaku, produkcja surówki żelaza, wypalanie wapna.

  • Zasada obiegu kołowego

Jedna z zasad przeprowadzania procesów fizykochemicznych, która polega na doprowadzeniu do aparatu produkcyjnego nie przereagowanej lub odzyskanej części surowca, lub środków pomocniczych. Zasada obiegu kołowego pozwala na optymalne zużycie masy i energii.

Przykład: produkcja amoniaku

  • Zasada wymiany ciepła

Jedna z zasad przeprowadzania procesów fizykochemicznych, której podstawą jest magazynowanie ciepła gazów produkcyjnych a następnie wykorzystywanie zgromadzonego ciepła do wstępnego podgrzania gazowych surowców procesu lub zużywanie go jako gazy grzewcze. Zasada wymiany ciepła zachodzi w wymiennikach ciepła lub regeneratorach i pozwala na optymalne zużycie energii.

Przykład: produkcja surówki żelaza, produkcja cementu.

  • Proces ciągły w warstwie fluidalnej

Jest to proces fizykochemiczny, który polega na wdmuchiwaniu od spodu gazowych substratów, przez co substraty w postaci stałej unoszą się i ulegają zawieszeniu w przepływającym strumieniu gazu. Proces ten ma miejsce w warstwie fluidalnej.

Przykład: zgazowanie węgla.