Mieszaniną nazywa się połączenie dwóch lub większej ilości pierwiastków lub związków chemicznych, które zachowuję swoje właściwości (nie tworzy się nowy związek chemiczny).

Podstawową cechą pozwalającą na dokonanie podziału mieszanin jest stopień rozdrobnienia ich składników.

W przypadku, kiedy składników danej mieszaniny nie można odróżnić przy pomocy oka lub przyrządów optycznych (np. lupy lub mikroskopu) to wówczas taka mieszanina nosi nazwę mieszaniny jednorodnej (homogenicznej). Częściej używa się jednak pojęcia „roztwór”. Przykładem mieszaniny jednorodnej może być:

 •   Cukier rozpuszczony w wodzie
 •   Powietrze (mieszanina gazów)
 •   Stopy metali

W przypadku, kiedy składniki mieszaniny można od siebie odróżnić przy pomocy oka lub przyrządów optycznych, mamy do czynienia z mieszaniną niejednorodną (heterogeniczną). Przykładami mieszanin niejednorodnych są:

 •   Woda i piasek
 •   Cukier i sól

Składniki mieszanin można od siebie rozdzielić. W zależności od rodzaju mieszanin i ich składników można stosować różne metody rozdzielania substancji. Wśród nich należy wymienić między innymi:

 •   Sączenie (filtracja) – pozwala na oddzielenie ciał stałych od cieczy. Mieszaninę przepuszcza się przez sączek (wykonany np. z bibuły), w wyniku czego na sączku pozostaję substancje stałe, a ciecz przechodzi do zbiornika znajdującego się na sączku.
 •   Odparowywanie – ma zastosowanie przede wszystkim do rozdzielania mieszanin jednorodnych np. wody z cukrem. Ciecz ulega odparowaniu, a w naczyniu pozostaje substancja stała.
 •   Krystalizacja – również ma zastosowanie do rozdzielania mieszanin jednorodnych. Polega na wytrąceniu z roztworu przesyconego substancji stałej na skutek obniżenia temperatury.
 •   Dekantacja – polega na zlewaniu cieczy znad osadu, który pod wpływem sił grawitacji opadł na dno
 •   Destylacja – jest metodą rozdzielania ciekłych mieszanin. Polega na wykorzystaniu różnic w temperaturach wrzenia poszczególnych składników
 •   Sedymentacja – pozwala na rozdzielenie ciał stałych od cieczy. Pod wpływem różnicy gęstości cięższe cząstki ciała stałego opadają na dno zbiornika.
 •   Desaturacja - jest procesem pozwalającym na oddzielenie gazu od cieczy. Zachodzi, gdy z roztworu pod wpływem zmiany temperatury wydziela się gaz