1.Podstawowe pojęcia

Energię wiązania chemicznego to niezbędna energia, którą należy dostarczyć w celu rozerwania jednego mola wiązań.

Powstaniu wiązania chemicznego towarzyszy zmniejszenie się energii układu.

W tworzeniu się wiązania chemicznego biorą udział tylko elektrony walencyjne.

Tworzenie wiązania chemicznego polega na uwspólnieniu elektronów.

Atomy, gdy tworzą wiązanie dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego.

W czasie powstawania wiązania chemicznego nakładają się orbitale atomowe z niesmarowanymi elektronami. W tworzeniu wiązania biorą udział orbitale o zbliżonej energii i orientacji w przestrzeni.

Elektroujemność- zdolność atomów do przyciągania elektronów.

2. Rodzaje wiązań

a) wiązanie atomowe spolaryzowane występuje w cząsteczkach heteroatomowych. Różnica elektroujemności tworzących wiązanie atomów nie może przekroczyć 1,7 w skali Paulinga. Para elektronowa ulega przesunięciu w stronę bardziej elektroujemnego pierwiastka- dlatego mówimy o polaryzacji. Cząsteczkami spolaryzowanymi są: woda, chlorowodór. Są to tzw. dipole (cząsteczki posiadające 2 różnie naładowane bieguny). Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane różni się od wiązania niespolaryzowanego:

- różnicą elektroujemności;

- heteroatomowością.

b) wiązanie jonowe jest tworzone przez atomy różniące się znacznie elektroujemnością (przynajmniej 1,7 w skali Paulinga). To oddziaływanie różnoimiennych jonów. Najczęściej jest to połączenie metalu z niemetalem, np. CaS, MgO. Substancje jonowe charakteryzują się:

- konsystencją ciała stałego;

- krystalicznością;

- wysoką temperaturą topnienia i wrzenia (sieć krystaliczna);

- świetna rozpuszczalnością w wodzie;

- umiejętnością przewodzenia prądu elektrycznego.

c) wiązanie koordynacyjne powstaje w wyniku uwspólnienia pary elektronów pochodzącej w całości od jednego z atomów tzw. donora. Drugi atom nazywany akceptorem przejmuje elektrony. Dla zaznaczenia od którego atomu pochodzą elektrony zapisujemy ten typ wiązania strzałką skierowaną od donora do akceptora.

Wiązanie koordynacyjne często bywa określane jako donorowo-akceptorowe lub semipolarne.

d) wiązanie metaliczne powstaje, gdy łączą się metale o niewielkiej różnicy elektroujemności. Ma to miejsce w kryształach metali i ich stopach. Powstaje sieć krystaliczna. W skład metalu wchodzą uporządkowane przestrzennie kationy i swobodnie poruszających się między nimi elektrony. Zlokalizowane elektrony mogą tworzyć tworzą tzw. gaz elektronowy. Warunkiem powstania wiązania metalicznego jest elektrostatyczne oddziaływanie gazu elektronowego z kationami danego metalu.

e) wiązanie wodorowe powstaje, gdy atom wodoru jest związane z atomem pierwiastka o znacznej elektroujemności. Jest to bardziej oddziaływanie dipol-dipol. Wiązanie wodorowe ma duży wpływa na właściwości związku zarówno organicznego jak i nieorganicznego. Obecność wiązania wodorowego powoduje podwyższenie temperatury topnienia oraz wrzenia (tworzą się asocjaty).