Mitozaproces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką wyjściową. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin.

Mitoza składa z czterech głównych etapów:

-PROFAZA a) następuje kondensacja chromatyny 

                   b) chromosomy zaczynają być widoczne 

                   c) ujawnia się struktura chromosomu 

                   d) chromatydy ulegają pogrubieniu, widać miejsce ich złączenia (centromer)

                   e) formuje się wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne) 

                   f) zanik jąderka

                   g) centriole rozchodzą się i każda dobudowuje sobie nową

 

 -METOFAZA a) rozpad błony jądrowej (w tym momencie rozpoczyna się metafaza) 

                      b) następuje przyczepienie wrzeciona podziałowego do centromerów 

                      c) chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki, tworząc płytkę metafazową.

 

-ANAFAZA a) następuje rozdzielenie chromatyd siostrzanych, powstają chromosomy potomne (jest to właściwym początkiem anafazy) 

                    b) chromosomy potomne wędrują do przeciwległych biegunów komórki 

                    c) podział organelli na równe zespoły

 

-TELOFAZA a) wokół skupisk chromosomów powstaje błona jądrowa

                     b) wyodrębniają się jądra potomne identyczne z jądrem rodzicielskim 

                     c) chromosomy ulegają despiralizacji do chromatyny 

                     d) dochodzi do cytokinezy (czasami proces ten dokonuje się już w anafazie)e) powstają dwie diploidalne komórki potomne

                     e) powstają dwie diploidalne komórki potomne

 

Właściwy podział mitotyczny poprzedza przygotowująca do niego interfaza - jest etapem, w którym komórka przygotowuje się do podziału mitotycznego lub mejotycznego - które razem tworzą cykl komórkowy.