Definicja: uniwersalizm

(łac. universalis – ‘powszechny’) – dążenie do ujednolicenia wszystkich przejawów życia zgodnie z określonymi zasadami.

Średniowieczny uniwersalizm przejawiał się poprzez następujące dziedziny:

  • Wspólna religia - chrześcijaństwo dominowało na całym kontynencie
  • Teocentryzm - Bóg znajdował się w samym centrum ludzkiej aktywności, Uważano że wszystko ma się odbywać na jego chwałę
  • Wspólny język - wykształceni ludzie porozumiewali się jednym wspólnym językiem - łaciną. Była ona wszechobecna w kościołach i na uniwersytetach.
  • Feudalizm - społeczność średniowieczna była podzielona na stany z których każdy miał określone zadania
  • Style sztuki - w średniowieczu wyróżnia się dwa główne style w architekturze malarstwie i rzeźbie, gotycki i romański
  • Filozofia - najistotniejszymi nurtami w filozofii średniowiecznej były: augustianizm, tomizm i miscytyzm
  • Szkolnictwo - jednolity system nauczania obejmował nauczanie tzw. siedmiu sztuk wyzwolonych (trivium: gramatyka, dialektyka, retoryka, oraz quadrivium: geometria, arytmetyka, astronomia, muzyka)
  • Wzorce osobowe - występowały trzy wzorce: święty, rycerz i władca
  • Anonimowość - wielu średniowiecznych twórców było anonimowych, tworzyli na chwałę Boga a nie swoją