Spis treści:

Szkoły wojskowe w Polsce

Uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z wojskiem, przygotowania do takiej pracy mogą rozpocząć już w szkole średniej, rozpoczynając naukę w odpowiednich placówkach edukacyjnych lub oddziałach.

Uczniowie szkół i klas o profilu wojskowym realizują zarówno przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe w przypadku technikum, jak i te związane z wojskowością.  

Młodzież planująca karierę wojskową, przy wyborze szkoły średniej, ma do wyboru cztery ścieżki edukacyjne:

 • liceum wojskowe,
 • technikum wojskowe,
 • liceum ogólnokształcące z klasą mundurową lub wojskową,
 • technikum z klasą mundurową lub wojskową.

Uczęszczający do klas mundurowych uczniowie są przygotowywani nie tylko do pracy w wojsku, ale także w służbach mundurowych innych formacji np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, straży ochrony kolei, służbie więziennej itp.

Absolwent każdej z takich szkół lub klas uzyskuje wykształcenie średnie, ma możliwość zdawania egzaminu dojrzałości, ale posiada również odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy w wojsku (bądź innych służbach mundurowych w przypadku klas i szkół o takim profilu) lub kontynuowania nauki na studiach wojskowych (lub mundurowych).  

Absolwenci techników lub klas w technikach o profilu wojskowym prócz matury podchodzą również do egzaminów zawodowych, po których uzyskują tytuł zawodowy. W przypadku szkół o takiej specjalizacji najczęściej są to zawody związane z wojskowością, np. technik logistyk, technik mechanik, technik informatyk itp.

Przeczytaj również: Szukasz odpowiedzi do zadań z WOS-u? Oto nowy portal edukacyjny

Klasy wojskowe w liceum

W rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 21 maja 2020 roku określono program szkolenia realizowany w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW), czyli klasach wojskowych w liceach i technikach.

Prócz zwykłych przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych w przypadku technikum, uczniowie klas wojskowych mają również:

 • wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, które wchodzą w skład szkolenia zasadniczego, odbywającego się w klasach I–III liceum ogólnokształcącego lub klasach I–IV technikum
 • oraz obóz szkoleniowy w IV klasie liceum ogólnokształcącego lub V klasie technikum, podczas którego są realizowane zajęcia praktyczne.

W oddziałach przygotowawczych kształcenia wojskowego w liceum i technikum uczniowie muszą zrealizować minimum 230 godzin zajęć szkoleniowych, z czego 53 godziny mają mieć formę teoretyczną, a 177 godzin – praktyczną. 50 godzin zajęć praktycznych dodatkowo trzeba zrealizować podczas obozu szkoleniowego, który odbywa się w pierwszych trzech miesiącach ostatniej klasy szkoły średniej.

Do każdej klasy o profilu wojskowym może uczęszczać maksymalnie 30 osób. Część zajęć odbywa się na terenie szkoły, w której utworzono OPW, a część na terenie patronackiej jednostki wojskowej. Obóz szkoleniowy najczęściej ma miejsce na poligonie.

Dziewczęta ze szkoły wojskowej z żołnierzem
Część zajęć w szkole lub klasie wojskowej odbywa się na terenie jednostki wojskowej /Stanislaw Bielski/REPORTER

 

Czego uczy klasa mundurowa?

To, czego uczy klasa mundurowa, jest zależne od tego, o jakim profilu jest to oddział. Inne przedmioty będą obowiązywały w klasach wojskowych, a inne w policyjnych czy pożarniczych. Oczywiście jak w każdej szkole średniej uczniowie takich klas realizują również przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe w przypadku technikum.

Według „Zakresu programowego szkolenia realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych” tematyka szkoleń w klasie wojskowej obejmuje m.in.:

 • podstawy wychowania obywatelskiego (tj. regulaminy wojskowe, musztra, kształcenie obywatelskie, profilaktykę i dyscyplinę);
 • szkolenie bojowe (tj. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo, ochrona i obrona obiektów, wychowanie fizyczne, szkolenie medyczne);
 • szkolenie logistyczne (tj. budowa i eksploatacja sprzętu wojskowego, profilaktyka pożarowa i BHP, zabezpieczenie logistyczne, ochrona środowiska);
 • szkolenie prawne (tj. szkolenie prawne, ochrona informacji niejawnych).

Wśród klas o profilu wojskowym są również oddziały związane z programem MON o nazwie „CYBER.MIL z klasą”. W cyberklasach profil kształcenia jest nieco inny, bo związany przede wszystkim z cyberbezpieczeństwem i nowoczesnymi technologiami informatycznymi, wykorzystywanymi przez wojsko. Tego typu klasy są mniej liczne – uczy się w nich maksymalnie 15 osób.

Przeczytaj również: Wyjątkowe studia we Wrocławiu. 26 osób na miejsce, 1400 euro stypendium na miesiąc

Jakie studia po klasie wojskowej?

Absolwenci klas wojskowych mogą liczyć na możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i na dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.  

Osoby, które skończyły klasę lub szkołę wojskową oraz zdały maturę, mogą podjąć pracę związaną lub niezwiązaną z wojskowością albo nadal kształcić się w tym kierunku, a zatem podjąć studia na którejś z uczelni wojskowych lub na takich kierunkach innych szkół wyższych, po których zdobędą umiejętności potrzebne do pracy jako żołnierz zawodowy.

Polskimi uczelniami wojskowymi są:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Każda z podanych uczelni ma nieco inny profil, dlatego warto wybrać tę, która oferuje przede wszystkim kształcenie w kierunku tego rodzaju sił zbrojnych, który nas interesuje (tj. Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne).

Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem oficerskim, natomiast absolwenci otrzymują dwa dyplomy: magistra inżyniera i patent oficerski z mianowaniem na podporucznika.  

Jeśli zdecydujemy się na studia cywilne lub na uczelni niewojskowej, ale chcemy związać swoją przyszłość z pracą w wojsku, najlepiej wybrać kierunek, z którego wiedza może być wykorzystywana w przyszłej pracy, np. cyberbezpieczeństwo, telekomunikację, logistykę, mechatronikę, mechanikę i budowę maszyn, nawigację, budownictwo, lotnictwo lub inne kierunki informatyczne czy inżynierskie. By pracować w wojsku po studiach cywilnych trzeba jednak dodatkowo przejść jeszcze szkolenie oficerskie.

Źródło: gov.pl, wojsko-polskie.pl, polska-zbrojna.pl. bryk.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z historii znajdziesz tutaj:

Historia – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z historii

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z historii