- "Absens carens"- nieobecny sam sobie szkodzi;

- "Aequo pulsat pede" - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych);

- Multos timere debet, quem multi timent"- powinien bać się wielu, (ten) kogo się wielu obawia;

- "Amicos vincere inhonesta est victoria"- haniebnym zwycięstwem jest pokonywanie przyjaciół;

- "Amicum proba, probatum ama"- wypróbuj przyjaciela, a wypróbowanego kochaj;

- "Amor vincit omnia" - miłość wszystko zwycięża;

- "Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum"- krótki okres życia, jest wystarczająco długi do dobrego i godnego życia;

- "Consuetudo est altera natura" - przyzwyczajenie jest drugą naturą;

- "Contra factum non est argumentum"- przeciw zdarzeniu nie ma argumentu;

- "Culpam poena premit comes" - winie depcze po piętach kara;

- "Deliberandum est saepe, statuendum semel" - rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz;

- "Diligentia comparat divitias"- Oszczędność przysparza bogactwa;

- "Diligite inimicos vestros"- miłujcie nieprzyjaciół waszych;

- "Errare humanum est"- błądzenie to rzecz ludzka;

- "Finis coronat opus" - koniec wieńczy dzieło;

- "Fortuna caeca est"- los jest ślepy;

- "Ibi semper victoria, ubi concordia est"- tam zawsze jest zwycięstwo, gdzie zgoda;

- "Impia sub dulci melle venena latent"- rzeczy niegodziwe pod słodkim miodem kryją truciznę;

- "Iustitia tegnorum fundamentum"- sprawiedliwość jest fundamentem społeczeństwa;

- "Nemo sapiens nisi patiens" - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy;

- "Nihil bonum nisi quod honestum, nihil malum nisi quod turpe" - dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne;

- "Non scholae, set vitae discimus"- nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy;

- "Occasio facit furem" - okazja czyni złodzieja;

- "Par premium labori" - jaka praca, taka płaca;

- "Prima via ardua est"- pierwsza droga jest stroma;

- "Semper avarus eget"- Skąpy zawsze odczuwa niedostatek;

- "Verba volant, scripta manent" - słowa ulatują, pismo pozostaje;