Indicativus perfecti activi jest to tryb oznajmujący czasu przeszłego dokonanego strony czynnej, który posiada odrębne końcówki osobowe
- i, - isti, - it, - imus, - istis, - erunt
Wyróżniamy kilka rodzajów zakończeń tematu perfecti, który podaje słownik w postaci trzeciej formy podstawowej:

a. vi - w dużej mierze należą czasowniki I i IV koniugacji

amo

amare

amavi

pokochałem

eructo

eructare

eructavi

zwymiotowałem

reudio

erudire

erudivi

wykształciłem

punio

punire

punivi

ukarałem

emunio

emunire

emunivi

otoczyłem

degrunio

degrunire

degrunivi

zakwiczałem

salio

salire

salivi

zatańczyłem

scio

scire

scivi

dowiedziałem się

mollio

mollire

mollivi

zmiękczyłem

b)- ui - grupa czasowników II koniugacji

habeo

habere

habui

posiadłem

indigeo

indigere

indigui

potrzebowałem

doceo

docere

docui

nauczyłem

taceo

tacere

tacui

zamilkłem

*I veto

vetare

vetui

zabroniłem

*I incubo

incubare

incubui

położyłem się

*III in-colo

in-colere

in-colui

zamieszkałem

*III prae-texo

prae-texere

prae-texui

zasłoniłem

c) - si

persuadeo

persuadere

persuasi

namówiłem

perungo

perungere

perunxi

namaściłem

exuro

exurere

exussi

wypaliłem

concludo

concludere

conclusi

ująłem, zawarłem

torqueo

torquere

torsi

wykrzywiłem

d) - tematy z reduplikacją

pandeo

pandere

pepedi

zawisnąłem

trado

tradere

tradidi

przekazałem

spondeo

spondere

spopondi

przyrzekłem

perdo

perdere

perdidi

straciłem, zgubiłem

tango

tangere

tetigi

dotknąłem

re-curro

re-currere

re-cucurri

powróciłem

re-perio

re-perire

re-pperi

wymyśliłem

e) - tematy ze zmianą i wzdłużeniem samogłoski rdzennej

per-ago

per-agere

per-egi

przepędziłem

conficio

ficere

feci

wykonałem

frango

frangere

fregi

złamałem

f) - tematy ze wzdłużeniem samogłoski rdzennej

in-venio

in-venire

in-veni

wynalazłem

prae-video

prae-videre

prae-vidi

przewidziałem

re-lego

re-legere

re-legi

przeczytałem jeszcze raz

moveo

movere

movi

poruszyłem

diffugio

diffugere

diffugi

rozproszyłem

relinquo

relinquere

reliqui

opuściłem

g) - tematy bez zmiany samogłoski rdzennej

animadverto

animadvertere

animadverti

spostrzegłem

accendo

accendere

accendi

zapaliłem

pertendo

pertendere

pertendi

pospieszyłem, podążyłem