Omówienie wykorzystania passive voice - strony biernej w języku angielskim.

Passive Voice - czyli strona bierna. Ze stroną bierną mamy do czynienia kiedy podmiot nie jest aktywny lecz jest pasywny, czyli bierny. Mówiąc prościej w zdaniu nie dochodzi do żadnej akcji, ruchu.

Zamek został zbudowany w 1478 roku. - jest to przykład zdania w stronie biernej, nie ma akcji; podmiotem w tym zdaniu jest zamek, który nie mógł i nie może wykonać żadnej czynności.

Jak tworzymy stronę bierną w języku angielskim?

Passive Voice tworzymy poprzez dodanie do zdania formy TO BE (w odpowiednim czsie) oraz III formy czasownika (przy czasownikach regularnych dodajemy końcówkę - ED, przy nieregularnych - III kolumna w tabelce)

 • W czasach Perfect pojawia się forma HAVE BEEN + III forma
 • W czasach Continuous pojawiać się będzie forma BEING + III forma
 • W czasie Future pojawia się fortma WILL BE + III forma

Tak oto wygląda zastosowanie strony biernej w różnych czasach:

 1. Present Simple

Bob build this house.

THIS HOUSE IS BUILT BY BOB.

 1. Present Continuous

Bob is building this house.

THIS HOUSE IS BEING BUILT BY BOB.

 1. Present Perfect

Bob has build this house.

THIS HOUSE HAS BEEN BUILT BY BOB.

 1. Past Simple

Bob built this house.

THIS HOUSE WAS BUILT BY BOB.

 1. Past Continuous

Bob was building this house.

THIS HOUSE WAS BEING BUILT BY BOB.

 1. Past Perfect

Bob had built this house.

THIS HOUSE HAD BEEN BUILT BY BOB.

 1. Future Simple

Bob will build this house.

THIS HOUSE WILL BE BUILT BY BOB.

 1. Future Perfect

Bob will have built this house.

THIS HOUSE WILL HAVE BEEN BUILT BY BOB.

 1. Future in the Past

Bob would build this house.

THIS HOUSE WOULD BE BUILT BY BOB.

 1. Future Perfect in the Past

Bob would have built this house.

THIS HOUSE WOULD HEVE BEEN BUILT BY BOB.

Tworzenie strony biernej w języku angielskim bez TO BE

 • czasami zamiast TO BE można użyć GET w stronie biernej; Get możemy użyć wówczas, gdy chcemy powiedzieć, że coś przydarzyło się komuś lub czemuś, szczególnie kiedy było to nieplanowane, niespodziewane.

OUR CAT GOT RUN OVER BY A CAR.

GET - używamy również z takimi wyrażeniami:

 • get married
 • get divorced
 • get dressed
 • get change

Przykłady:

Tom said that he will got married the next week.

Tom said he got divorced two years ago.

Linda got dressed.

Linda will got changed after she finish work.

Inne przykłady strony biernej:

 • Tom will be taken to the hospital - Tomek zostanie zabrany do szpitala.
 • Tom was taken to the hospital - Tomka zabrali do szpitala.
 • Mrs. Smith is being taken to the hospital - Pani Smith jest właśnie zabierana do szpitala.
 • I was robbed of my cell phone yesterday - Wczoraj okradziono mnie z komórki
 • Her bicycle has been stolen - Jej rower został ukradziony.
 • Has her bicycle been stolen? - Czy jej rower został ukradziony?
 • She was invited to the party - Została zaproszona na przyjęcie.
 • Was she invited to the party? - Czy ona została zaproszona na przyjęcie?
 • I was thinking that Mrs. Smith would not have been comming. - Myślałem, że Pani Smith nie przyjedzie.
 • Has my postcards been sent? - Czy wysłano moje pocztówki?
 • Everything was sent at 5 o'clock - wszystko było posłane o godzinie 5.
 • Your keys has been lost by Tom. Has they been found yet? - Twoje klucze zostały zgubione przez Tomka, Czy już zostały odnalezione?
 • Why was my bed touched? - czemu moje łóżko było ruszane?
 • Nothing was touched by me. - nic nie było ruszane przeze mnie.

Podsumowanie tworzenia i używania strony biernej

  • Strony biernej - Passive voice - używamy kiedy ważniejsza jest czynność od osoby, która tę czynność spowodowała:

The castle was built. - zamek został zbudowany. Nie interesuje nas kto go zbudował i dlaczego, interesuje nas sam fakt zbudowania zamku.

  • Kiedy jednak chcemy powiedzieć o sprawcy czynności, użyjemy słówka BY:

The castle was built by prince. - zamek został zbudowany przez księcia. W tym przypadku interesuje nas i czynność i sprawca.

  • Strony biernej - Passive voice - używamy również w różnego rodzaju raportach, nagłówkach, gazetach, artykułach itp. kiedy interesuje nas sam fakt dokonania jakiejś czynności
  • Stronę bierną - Passive voice - tworzymy przez dodanie słówka TO BE, któro ulega odmianie w różnych czasach, np. am, is, are, was, were, have been, will be, being, would be

Obok słówka pomocniczego TO BE używamy formy Past Participle, czyli czasownika w III formie.Np. sold, taken, broken, worked.

 • Po czasownikach takich jak: hear, help, make, see wstawiamy tak zwany Full Infinitive - czyli po każdym z tych wyrazów wstawimy TO

It was made to clean the water.

Warto nauczyć się strony biernej ponieważ jest ona powszechnie używana w języku angielskim!