LUTERANIZM i KALWINIZM

 • Uznanie prawa każdego wiernego do samodzielnego interpretowania Biblii, a co za tym idzie – do powszechnego dostępu do niej dzięki tłumaczeniu na języki narodowe. Msze w języku narodowym.
 • Koncepcja kapłaństwa: pastor ma prawo założyć rodzinę, jego funkcja nie jest sakramentem, a przez to pozbawiona jest cech świętości.
 • Odrzucenie koncepcji życia zakonnego.
 • Odrzucenie koncepcji spowiedzi i rozgrzeszenia.
 • Likwidacja hierarchii kościelnej, choć luteranie wprowadzili urząd superintendenta, do pewnego stopnia odpowiadający biskupowi.

LUTERANIZM

 • Komunia to spożywanie ciała i krwi Chrystusa w formie chleba i wina.
 • Kościół ma być podporządkowany państwu, które też przejmuje cały jego majątek.
 • Wiara- jedyną drogą do zbawienia.
 • Likwidacja sakramentów, poza chrztem i komunią.
 • Odrzucenie kultu świętych i Matki Boskiej ( zaniechano ich przedstawień w sztuce)

KALWINIZM

 • Komunia- to przypomnienie ofiary Chrystusa o charakterze wyłączni duchowym.
   • Koncepcja teokracji, czyli ścisłego połączenia państwa z Kościołem: władza należy do duchownych , w tym wypadku wybieralnych.
   • Doktryna predestynacji: zbawienie zależy od łaski Boga
   • Majątek nagrodą za pracowitość; bieda karą za lenistwo
   • Bardzo surowe zasady moralne.