TIMOKRACJA [gr.], model rządów polegający na dzierżeniu najwyższej władzy w państwie przez grupę najbardziej zamożnych członków klasy panującej; taka forma rządów występowała w starożytnej Kartaginie

MONARCHIA [gr.], model rządów, w której suwerenną władzę pełni monarcha (król, cesarz, sułtan). Władzę pełni zwykle dożywotnio, samodzielnie lub wraz z innymi organami państwa

TYRANIA, model rządów w antycznej Grecji, jaki powstał w wyniku zarzucenia istniejącego porządku politycznego i przejęcia władzy przez tyrana; tyrania wczesnogrecka (VII-V w. p.n.e.) była formą przejściową między rządami arystokracji a demokracją; tyrania późnogrecka (IV-II w. p.n.e.) była powiązana z zaognieniem się konfliktów społecznych w Grecji, w której do władzy dążyli politycy kreujący się na obrońców ciemiężonego ludu

PLUTOKRACJA [gr.], model rządów polegający na dzierżeniu władzy przez najbardziej zamożną część społeczeństwa

OLIGARCHIA, model rządów, który polegał na sprawowaniu władzy przez rody arystokratyczne

DEMOKRACJA [gr.] (ludowładztwo), ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez społeczeństwo; termin ten został wprowadzony w starożytności przypuszczalnie przez greckich sofistów, rozpowszechniony przez Demokryta z Abdery, potem przez ludzi krytykujących demokrację ateńską: Platona i Arystotelesa. Wdzisiejszych czasach termin demokracja oznacza władzę ludu, narodu bądź społeczeństwa

REPUBLIKA model ustrojowy, który cechuje się tym, że najwyższe władze wybierane są przez obywateli na określony czas w wyborach pośrednich lub bezpośrednich

ANARCHIA [gr.]: stan bezpaństwowy, w którym władza państwowa nie istnieje.; charakteryzuje się dezorganizacją, stanem chaosu powstałym na wskutek niemocy lub braku ośrodków władzy państwowej. Anarchia charakteryzuje się także brakiem jakiejkolwiek hierarchii.

OCHLOKRACJA [gr.], model rządów polegający na sprawowaniu rządów przez tłum; jest to zdegenerowana formy demokracji.

TEOKRACJA [gr.], model ustroju politycznego, w którym rządy sprawuje stan kapłański; ideologicznym fundamentem teokracji jest doktryna oficjalnej religii, zgodnie z którą kapłani są uznawani za ziemskich reprezentantami najwyższej władzy, która należy do Boga lub bogów (zwłaszcza Egipt XXI-XXIII dynastii, państwa Inków i Azteków, do niedawna Tybet).

POLITYKA [gr.], ogół przedsięwzięć mających na celu dążenie do przejęcia i utrzymania władzy państwowej, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem dróg ewolucji państwa w różnych dziedzinach (np. polityka społeczna, polityka zagraniczna); polityczną sferę życia społecznego tworzą: system organów państwowych, system partyjny, system legislacyjny, ideologie polityczne i narodowe, kultura polityczna społeczeństwa

PAŃSTWO, zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone granicami terytorium, mająca niepodległą formę rządów; forma organizacji politycznej tego społeczeństwa