Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie. Leży na półkuli południowej i zajmuje 7,7 mln km² powierzchni. Wraz z archipelagami Nowej Zelandii, Melanezji, Mikronezji i Polinezji tworzy część świata - Australię i Oceanię. Od zachodu i południa Australię oblewają wody Oceanu Indyjskiego, a od wschodu - Oceanu Spokojnego.

Liczba ludności kontynentu liczy ok. 20 mln mieszkańców. Do najbardziej zaludnionych stanów należą Nowa Południowa Walia oraz Wiktoria, na terenie których znajdują się dwa największe miasta Australii - Sydney i Melbourne. Największą gęstością zaludnienia cechują się wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeża kontynentu.

Do II wojny światowej ludność Australii stanowili głównie Brytyjczycy i Irlandczycy. Po wojnie natomiast nastąpił masowy napływ imigrantów z Grecji, Niemiec, Włoch, Holandii, Jugosławii, Malty, Libii, Turcji i in.

W ostatnim czasie wzrasta udział ludności pochodzenia azjatyckiego, zwłaszcza Wietnamczyków (napływ po wojnie wietnamskiej).

Około 350 tys. mieszkańców Australii to Aborygeni lub ich potomkowie. Zamieszkują głównie rejony północnej i środkowej części kontynentu.

Językiem urzędowym Australii jest angielski. Jednak, ze względu na ogromną etniczną różnorodność mieszkańców, używa się wielu języków. Szacuje się, iż istnieje około 240 dialektów, z których, aż 50 jest rdzenną mową mieszkańców kontynentu. Do najczęściej używanych języków należą: grecki, włoski, kantoński, arabski i wietnamski. Coraz większe znaczenie zyskuje w ostatnim czasie język chiński, następuje natomiast spadek znaczenia języków: holenderskiego, niemieckiego, włoskiego i greckiego.

Główną religią mieszkańców kontynentu jest chrześcijaństwo (ok. 58%), z czego najwięcej wyznawców mają unitarianie, następnie katolicy. Do pozostałych wyznawanych w Australii religii należą: buddyzm, judaizmislam. 20% ludności to ateiści.

Rdzenną ludność Australii tworzą Aborygeni. Pod koniec XVIII w., przed rozpoczęciem kolonizacji europejskiej, było ich ok. 1 mln. Jest to grupa, która pod względem antropologicznym tworzy odrębny typ - australoidalny. Charakteryzuje się on występowaniem podobieństw zarówno do typu europeidalnego, jak i negroidalnego. Pierwsi mieszkańcy Australii pojawili się na tym kontynencie ok. 40 - 60 tys. lat temu. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób do tego doszło. Aborygeni tworzyli wspólnoty plemienne, dzielące się na mniejsze grupy. Grupy te wędrowały po przynależnym plemieniu terytorium w poszukiwaniu pożywienia. Rdzenna ludność Australii nie znała rolnictwa i hodowli, nie posiadała także umiejętności obroki metali, tkactwa, ani garncarstwa. Aborygeni posiedli jedynie umiejętność obróbki kamienia, drewna, włókien roślinnych oraz kości, skór i piór. Wytwarzali totemy - przedmioty kultu (tzw. czuringa), które zdobili rytami i rysunkami ilustrującymi mity.

Liczba ludności aborygeńskiej stale maleje. Jej sytuacja ekonomiczna jest o wiele gorsza niż pozostałych mieszkańców Australii.

Nowa Południowa Walia:

Pod koniec XVIII w., kiedy rozpoczęła się brytyjska kolonizacja Australii, jej tereny zamieszkiwało około 1 mln Aborygenów. Posługiwali się oni ponad 250 językami. W okolicach dzisiejszego Sydney mieszkało ich ok. 3 tys., a porozumiewali się trzema głównymi językami: na północnym wybrzeżu był to język Ku - ring - gai, bardziej na południe wzdłuż wybrzeża - Dharawal, a na równinach, leżących u stóp Gór Błękitnych - Dharug.

Szacuje się, że obecnie w Sydney mieszka ok. 31 tys. Aborygenów. Jest to najliczniejsza grupa spośród innych rejonów Australii.

Australia Południowa:

Prawdopodobnie, na początku XIX wieku w Australii Południowej żyło ok. 12 tys. Aborygenów. Po przybyciu Europejczyków wielu z nich zginęło z rąk białych osadników lub z powodu głodu i licznych chorób. Zostali oni wyparci z większości zamieszkiwanych dotąd ziem.

Obecnie większość rdzennych mieszkańców tego stanu skupia się w największych miastach (Adelajda i Port Augusta). Australia Południowa, jako pierwszy ze stanów, w 1966 r., nadał Aborygenom prawo własności ziemi.

Queensland:

W wyniku europejskiej kolonizacji Aborygeni zamieszkujący tereny dzisiejszego stanu Queensland zostali z nich wygnani. Dla tych, którzy zostali biali osadnicy założyli kilka rezerwatów porozrzucanych po terytorium stanu.

W Queensland żyje także inna grupa etniczna pozostawiona na marginesie społeczeństwa - Kanakowie. Są to potomkowie rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii, którzy zostali na te ziemie sprowadzeni aby pracować na plantacjach trzciny cukrowej.

Terytorium Północne:

Terytorium Północne zamieszkuje ok. 38 tys. Aborygenów. Na początku XX wieku część tej ludności została zmuszona do życia w rezerwatach rządowych lub misjach chrześcijańskich. Pozostali znaleźli zatrudnienie na farmach bydła, jako poganiacze lub służący, lub też znaleźli nisko płatną pracę w miastach i osiedlili się na ich przedmieściach. Obecnie własność Aborygenów stanowi ok. 50% obszaru Terytorium Północnego.

Wiktoria:

Przed okresem kolonizacji europejskiej na obszarze Wiktorii żyło ok. 100 tys. Aborygenów. Do 1860 r. pozostało ich zaledwie 2 tys. Obecnie tereny stanu zamieszkuje ok. 20 tys. tzw. Kooris (jest to nazwa ludności aborygeńskiej zamieszkującej obszary południowo-wschodniej Australii). Ponad połowa z nich mieszka w Melbourne.

Autochtoniczna ludność stanu Wiktorii dzieliła się w przeszłości na 38 grup dialektycznych, mówiących 10-cioma różnymi językami. Każda z nich składała się z szeregu klanów, opierających się na pokrewieństwie.