Ciepłem właściwym nazywa się wielkość ciepła, które zostało pobrane przez jednostkową masę układu i spowodowało, że temperatura układu wzrosła o jeden stopień.

Rozróżnia się wagowe ciepło właściwe ( gdy dotyczy masy w kg) oraz molowe ciepło właściwe (gdy mówi się o molach).

Woda ma duże ciepło właściwe. Mają na to wpływ wiązania wodorowe, które tworzą się między cząsteczkami

Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na kuli ziemskiej. Stanowi ona środowisko życia wielu organizmów. Ciało ludzkie aż w ponad 70 % składa się z wody.

Nic więc dziwnego, że temperatura tej cieczy ma tak ogromne znaczenie. Wystarczy wyobrazić sobie co stałoby się z ogromną ilością organizmów, które żyją w wodzie o określonym zakresie temperatur gdyby nagle spowodować zmianę temperatury chociażby o dziesięć stopni C. W większości przypadków zmiana taka spowodowałaby śmierć znajdujących się w niej organizmów. Przy czym należy dodać, że zdecydowanie groźniejsza jest zmiana na "+". Wiąże się to ze spadkiem zawartości tlenu w wodzie, niezbędnego do oddychania.

Na temperaturę wody powierzchniowej m wpływ wiele czynników. Można tutaj oczywiście wymienić strefę klimatyczną i wysokość na poziomem morza, ale są to czynniki , które nie powodują gwałtownych zmian temperatury wody. Do innych czynników należy rodzaj zbiornika wodnego no i oczywiście wpływ działalności człowieka, co stanowi największe zagrożenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o odprowadzanie do zbiorników wodnych podgrzanych wód wykorzystywanych w przemyśle.

Woda w zbiornikach wodnych podgrzewa się na skutek absorbowania energii słonecznej a także na skutek ciepła, które jest oddawane przez powietrze oraz dno zbiornika.

Wody słodkie mogą mieć temperaturę z przedziału od 0 do 42 stopni C. W Polsce zazwyczaj nie przekracza ona 30 stopni C. Podobnie zresztą jak w innych krajach naszej strefy klimatycznej. Ze względu na temperaturę wody można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupę stanowią wody zimne , których temperatura nie przekracza 14 stopni C. Należą tutaj wody gruntowe, a także woda w jeziorach i potokach. Najniższa temperaturę mają jeziora i potoki, do których spływa woda z lodowców. Taka sytuacja ma miejsce np. w Alpach. Druga grupa wód to wody o umiarkowanych temperaturach czyli między 15 a 25 stopni C. Natomiast temperatura wód trzeciej grupy czyli wód ciepłych przekracza 25 stopni C.

W naszej strefie klimatycznej różnice w temperaturach wód powierzchniowych dla między poszczególnymi porami roku są dosyć znaczne. Ważne jest jednak to, że zmiany te mają łagodne tempo i w przeważającej większości nie wpływają negatywnie na organizmy.

Temperatura wód rzecznych zazwyczaj podnosi się w miarę odległości od źródła. Największe wahania temperatur występują w płytkich zbiornikach wodnych.

Pod względem wahań temperatury wody można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to wody, w których różnice temperatur nie przekraczają 10 stopni C. Czyli charakteryzują się one małą zmiennością termiczną.

Druga grupa to wody cechujące się średnią zmiennością termiczną czyli takie o amplitudzie wahań z przedziału od 11 do 20 stopni. Trzecią grupę stanowią wody o największej zmienności termicznej - powyżej 20 stopni.

W głębokich zbiornikach wodnych występuje charakterystyczne zjawisko polegające na tym, że różnice temperatur występują w pionie czyli temperatura zmienia się wraz z głębokością. Natomiast w rzekach taka sytuacja nie występuje ponieważ dochodzi w nich do ciągłego mieszania się wody.

Ciepłem właściwym wody określa się ciepło, które musi być dostarczone , aby doszło do zwiększenia temperatury jednego kilograma wody o jeden stopień. Woda charakteryzuje się wysokim ciepłem właściwym. Jednocześnie charakteryzuje się złym przewodnictwem . Dlatego , aby ogrzać daną masę wody należy dostarczyć dużo więcej ciepła w porównaniu do innych substancji np. metali.

Taka duża wartość ciepła właściwego wody ma olbrzymie znaczenie w przyrodzie. Dzięki temu stanowi w miarę stabilne pod względem termicznym środowisko życia dla wielu organizmów. Ciepło oddawane przez duże zbiorniki wodne takie jak morza czy oceany powoduje złagodzenie klimatu w strefach nadmorskich. Powoduje to również zmniejszanie na tych obszarach różnicy temperatur między dniem i nocą.

Na to ile ciepła woda przekaże otoczeniu ma wpływ wiele czynników. Należą do nich m.in. temperatura , ciśnienie a także od tego jak duża jest powierzchnia parowania i zawarte w wodzie sole mineralne.

Na koniec kilka informacji na temat własności samej wody.

W zwykłych warunkach oda jest cieczą , która krzepnie w temperaturze zera stopni a wrze w temperaturze stu stopni C pod warunkiem oczywiście , ze panuje normalne ciśnienie. W temperaturze czterech stopni C jej gęstość wynosi 1 g / cm. Jest to największa wartość gęstości osiągana przez wodę. Dzięki tej własności wody wiele organizmów może przetrwać w wodach lądowych. Woda o największej gęstości gromadzi się zawsze w głębszych warstwach zbiornika wodnego . Dzięki temu, że na powierzchni wody tworzy się warstwa lodu pozostałe warstwy wody są izolowane od dalszego wpływu niskich temperatur.

Woda jest jedną z nielicznych substancji, która krzepnąc zwiększa swoją objętość.

W wodzie pomiędzy cząsteczkami wody występują liczne wiązania wodorowe. Dzięki temu dochodzi do wytwarzania się agregatów.

Dzięki takiej strukturze woda charakteryzuje się największym napięciem powierzchniowym wśród innych cieczy (wyjątek stanowi rtęć). Dlatego organizmy mogą żyć zaraz pod powierzchnią wody. Woda charakteryzuje się też dosyć dużą lepkością, no i oczywiście dużą pojemnością cieplną.