Pomiary uzyskane podczas eksperymentu:

U [V] U' [mV] DT [K] S [mm] DL [mm]

60 1,25 9 0,95 0,475

80 2,2 17 1,66 0,83

100 3,12 34 2,37 1,185

120 4,3 55 3,18 1,59

140 5,53 77 4,13 2,065

160 6,81 100 5,05 2,525

180 8,84 137 6,22 3,11

Współczynnik DL wyliczamy ze wzoru:

DL = S/2

Wyznaczenie współczynnika przy pomocy metody regresji liniowej DL/L = a * DT

DL / L [m] DT [K]

4,750E-04 9

8,300E-04 17

1,185E-03 34

1,590E-03 55

2,065E-03 77

2,525E-03 100

3,110E-03 137

Gdy skorzystamy z obliczeń z obliczeń w programie Excel, przy pomocy funkcji REGLINP(kolumna DL / L ;kolumna T;1;1) uzyskamy następującą wartość współczynnika a :

a = 25,06E-06

Współczynnik korelacji r = 0,98

Na podstawie tablic współczynnik rozszerzalności liniowej a dla stali równy jest 13,22E-06

Wykres zależności DL/L w funkcji przyrostu temperatury DT