Obwodem elektrycznym nazywa się pewien układ, w skład którego wchodzą źródła prądu, przewody przewodzące prąd oraz inne elementy. Mogą to być: oporniki, cewki , kondensatory, diody czy wzmacniacze. Te wszystkie składniki mogą być łączone szeregowo, równolegle bądź szeregowo - równolegle.

Najbardziej ogólny podział obwodów wyróżnia obwody liniowe i obwody nieliniowe. Obwody liniowe to takie, w których spełnione jest prawo Ohma, niezależnie od tego czy prąd jest stały czy zmienny. Natomiast w obwodach nieliniowych występuje nieliniowa zależność między natężeniem a napięciem prądu.

W inny sposób można podzielić obwody na : obwody prądu stałego i obwody prądu zmiennego.

Prawo Ohma przedstawia zależność między napięciem i natężeniem prądu. Według tego prawa napięcie U przyłożone do przewodnika jest proporcjonalne do natężenia prądu I, który w nim płynie. W równaniu pojawia się współczynnik proporcjonalności zwany oporem elektrycznym R.

U = I * R

Jednostką oporu elektrycznego jest ohm.

Napięcie elektryczne to różnica potencjałów między dwoma punktami obwodu. Jest równe stosunkowi pracy W, jaka zostanie wykonana przez ładunek q na drodze między tymi dwoma punkami do tego ładunku.

 

Jednostką napięcia w układzie SI jest wolt V.

Natężeniem prądu elektrycznego określa się stosunek ilości ładunku q, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika w określonym przedziale czasu do tego czasu.

Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper. Natężenie płynącego w przewodniku prądu jest równe jeden amper A, gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa w czasie jednej sekundy s ładunek jednego kulomba C.

Ponieważ w rzeczywistości z reguły występują obwody złożone dlatego do znajdywania prądów i napięć w tych obwodach należy wykorzystywać prawa Kirchhoffa. Pierwsze z nich mówi, że algebraiczna suma natężeń prądów, które przepływają przez punkt rozgałęzienia jest zawsze równa zero.

Natomiast drugie prawo Kirchhoffa dotyczy obwodu zamkniętego. Według tego prawa algebraiczna suma zmian napięć i sił elektromotorycznych w obwodzie zamkniętym jest równa zero.