W czasach obecnych do najczęściej wykorzystywanych źródeł energii należą źródła tradycyjne, czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Stało się jednak jasne, że w niedalekiej przyszłości może dojść do wyczerpania się źródeł energii dotychczas wykorzystywanych. Dlatego konieczne jest poszukiwanie innych, alternatywnych źródeł energii. Równocześnie muszą one być na tyle wydajne, aby móc zastąpić dotychczasowe źródła.

Wydaje się, że takim źródłem mogłaby być energia przemian jądrowych. Jednak na dzień dzisiejszy nie wygląda na to, aby energetyka jądrowa stała się dominującym sposobem pozyskiwania energii. Przede wszystkim chodzi tutaj o ograniczone zaufanie w stosunku do elektrowni jądrowych. Ten stosunek wynika przede wszystkim ze strachu panującego po awarii elektrowni w Czarnobylu.

Należy jednak pamiętać, że takich elektrowni jest na świecie wiele i że przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa nie ma prawa wydarzyć się nic złego.

Na razie jednak dąży się do opracowania efektywnych metod pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych takich jak: Słońce, woda, czy ciepło Ziemi. Do ich niewątpliwych zalet należą niewątpliwie duże zasoby energetyczne, możliwość rozmieszczenia takich elektrowni na terenie całego kraju co eliminuje koszty związane z przesyłem energii oraz minimalny wpływ na środowisko, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków. Chodzi tu szczególnie o wykorzystanie energii geotermalnej.

Energia geotermalna stanowi wewnętrzne ciepło Ziemi. Jest ono zmagazynowane w skałach i w wodach gromadzących się w szczelinach skalnych.

Woda na głębokości około 3 kilometrów ma postać pary wodnej i może stanowić ogromny potencjał energetyczny. Pomijając fakt, że na niektórych obszarach ze względu na budowę geologiczną wydobywanie tak głęboko zgromadzonej energii jest nieopłacalne to ciągle nierozwiązanym problemem pozostaje unieszkodliwianie wydobywających się z odwiertów gazów. Jest to głównie siarkowodór. Poza tym studnie geotermalne są również źródłem promieniotwórczego uranu. W wyniku jego rozpadu powstaje izotop radonu. Bardzo szkodliwe dla człowieka są produkty rozpadu tego gazu. Na terenie Polski energia geotermalna wykorzystywana jest wyłącznie w celach grzewczych.

Inną formą energii do wykorzystania jest energia Słońca. Cały czas do powierzchni naszej planety dociera promieniowanie słoneczne o wartości około 1.9W. Jednak gdy wchodzi w atmosferę ulega tam rozproszeniu i pochłanianiu. Zewnętrzne warstwy atmosfery odbijają prawie 40 procent promieniowania, a cała atmosfera pochłania jego 20 procent. Tak więc do powierzchni Ziemi przedostaje się znacznie mniej tego pierwotnego promieniowania czyli około 40 procent. Na terenie Polski gęstość padającego promieniowania słonecznego wynosi około 780-1050 kWh/mna rok.

Ilość efektywnego promieniowania słonecznego zależy też od położenia danego miejsca na powierzchni Ziemi. Nie cała bowiem planeta oświetlona jest w równomierny sposób. Ważna jest również pora roku i pora dnia.

Energię słoneczną można przetwarzać w energię cieplną w urządzeniach zwanych kolektorami cieczowymi lub powietrznymi albo w energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych.

Z takich właśnie ogniw zbudowane są baterie słoneczne. Dzięki skupieniu dużej ilości takich ogniw można uzyskać prąd o dużej mocy.

Baterie słoneczne mogą być wykorzystywane zarówno w dużych elektrowniach słonecznych jak i być tylko na użytek jednego gospodarstwa ogrzewając dom bądź pomieszczenia dla zwierząt. Malutkie bateryjki słoneczne posiadają również zegarki i kalkulatory.

Inną alternatywą jest energia wody. W Polsce udział elektrowni wodnych w produkcji energii to niestety tylko 2.7 procent. Największą elektrownią wodną na terenie naszego kraju jest elektrownia na Wiśle, we Włocławku. Osiągalna moc to 160 MW. Jest to niewiele w porównaniu z największymi elektrowniami na świecie.

Elektrownie wodne mogą być budowane jako elektrownie przepływowe oraz szczytowo - pompowe. W tych drugich istnieje możliwość magazynowania energii.

Możliwe jest również wykorzystywanie energii morza. I to zarówno energię pływów morskich jak i energię fal oraz energię cieplną prądów morskich.

Kolejną formą energii jest energia wiatrowa. Ten dział energetyki niekonwencjonalnej rozwija się chyba na świecie najintensywniej. Jeśli chodzi o Polskę, to ze względu na warunki geograficzne nie posiada ona zbyt dużego zaplecza energii wiatrowej. Tylko w niektórych rejonach naszego kraju wiatr wieje z prędkością większą niż tzw. startowa prędkość elektrowni, która wynosi 4 m/s.