Podział źródeł energii

Źródła energii związane są z substancjami, procesami a także urządzeniami zdolnymi wytworzyć energię elektryczną lub cieplną, która jest przydatna dla człowieka.

Rozróżniamy dwa rodzaje źródeł energii:

 •   Odnawialną -  nie podgalającą zużyciu, np.:
 •   promieniowanie słoneczne
 •   wiatry,
 •   biomasa,
 •   woda w postaci fal, pływów, spływu rzek
 •   energia geotermiczna
 •   Nieodnawialną – których nie można odbudować, np.:
 •   drewno
 •   torf
 •   węgiel kamienny i brunatny
 •   ropa naftowa
 •   gaz ziemny
 •   uran

Wyeksploatowanie złóż substancji używanych tradycyjnie do produkcji energii oraz ciągłe pogarszanie się stanu środowiska naturalnego zmusiło do wykorzystywania ekologicznego sposobu pozyskiwania energii.

Energia wiatru

Potencjał wiatru jest przetwarzany na energię elektryczna dzięki zastosowaniu silnika wiatrowego zespolonego z generatorem prądotwórczym. Niestety zastąpienie elektrowni konwencjonalnej wymaga zamontowania na dużym terenie ok. 1000 wiatraków (elektrownia wiatrowa). Wykorzystuje się tego typu źródło na terenach oddalonych od siedlisk ludzkich. Wydajność takiej metody wytwarzania prądu wynosi do 40%.

Wadą jest również to, że powoduje hałas, szkodliwy nie tylko dla człowieka, ale i zwierząt. Ponadto wiele ludzi uważa, że wiatraki źle komponują się z krajobrazem.

Energia słoneczna

Ten rodzaj energii jest uważny za najbezpieczniejszy. Jedynie 50% energii docierającej ze Słońca jest dostępna na Ziemi. Reszta jest odbijana (20%) i pochłaniana (30%) przez atmosferę. Część z tych 50% jest wykorzystywane przez organizmy zamieszkujące nasza planetę.

Niestety energia słoneczna nie jest wykorzystywana w dużym stopniu ze względu na mało wydajne urządzenia do jej przetwarzania. Jej zastosowanie sprowadza się do ogrzewania wody, powierzchni mieszkalnej czy suszenia zbóż poprzez umieszczenie na dachach budynku baterii słonecznych.  W Polsce zastosowanie tego rodzaju rozwiązań jest bardzo małe ze względu na zbyt małą ilość dni słonecznych.

Energia geotermalna

W tym rodzaju energii wykorzystuje się podwyższoną temperaturę skał i wód podziemnych. Temperatura wód termalnych może dochodzić do 300oC na głębokości 250-600m. W geoelektrowniach energia pochodząca z wnętrza naszej planety jest przekształcana w elektryczną.

Wydajność tego typu urządzeń nie jest jednak zbyt duża i wynosi w zakresie 20 - 25%.

Wody geotermalne występują dość powszechnie, dlatego wydawać, by się mogło, że stanowią idealne źródło ciepła, niestety tak nie jest. Przy wydobyciu gorącej cieczy wydostaje się również m. in. siarkowodór, szkodliwy gaz, który jest neutralizowany, a przez to koszty eksploatacji rosną. Ponadto wydziela się także radon, substancja radioaktywna.

Tak więc pozostaje otwarta droga dla naukowców, którzy wyeliminują szkodliwe czynniki.

Energia wodna

Jest ona związana z energią jaka niesie spływająca woda z pewnej wysokości. Potencjał wodny płynący przez turbinę hydroelektrownii jest zamieniany na energię elektryczną przez generator.

Wydajność tego typu urządzeń jest dość wysoka i wynosi rzędu 80 - 90%.

Woda jest też siłą napędową w elektrowniach związanych z pływami. Działają one na podobnej zasadzie jak te rzeczne, jednak ich wydajność powoduje ich znikome zastosowanie. 

Energia, związana również z morzem, drzemie w falach. Te elektrownie maremotoryczne są rzadko stosowane, również ze względu na małą wydajność.

Przyszłościowe wydaje się również zjawisko różnicy temperatur pomiędzy powierzchnia nagrzana przez Słońce a głębinami morskimi. Niestety dotychczas nie udało się tego faktu wykorzystać.

Inne źródła energii

Ostatnio zyskało popularność ogrzewanie domów czy nawet osiedli dzięki spalaniu biomasy (wysuszone rośliny). Z odpadów organicznych można również wytworzyć biogaz.

Próbuje się także wykorzystać odpady komunalne ora poprzemysłowe do wytwarzania energii.

Stosowanie źródeł energii alternatywnej pozwala uniknąć emisji następujących zanieczyszczeń (rocznie):

 •   tlenku siarki (IV) 2 000 kg
 •   tlenku azotu (IV)  l 500 kg
 •   tlenku węgla (IV)  250 000 kg
 •   pyłów i żużli 17 500 kg

Źródła te stanowią ekologiczny sposób otrzymywania energii. Jest to bardzo ważny aspekt w obliczu tylu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Szybki rozwój technologiczny pozwala przypuszczać, że korzystanie z tych źródeł będzie łatwe i bardziej opłacalne.

Alternatywne źródła energii próbuje się upowszechnić od niedawna, kiedy zdano sobie sprawę, że substancje naturalne są już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Zastosowanie bardzo dobrego źródła energii, jakim są elektrownie atomowe, okazała się niebezpieczna dla życia na Ziemi (np. wybuch elektrowni w Czarnobylu).