Biorąc pod uwagę pochodzenie, zanieczyszczenia dzielimy na:

- zanieczyszczenia komunalne;

- zanieczyszczenia przemysłowe;

- zanieczyszczenia rolnicze.

Zanieczyszczenia komunalne tworzą głównie ścieki miejskie, które powstają w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka. Są to przede wszystkim odpady gospodarcze, wydaliny fizjologiczne zwierząt i ludzi, szpitalne odpady oraz odpady z zakładów przemysłowych łaźni oraz pralni.

Zanieczyszczenia przemysłowe tworzą głównie ścieki przemysłowe, które są odprowadzane do rzek, jezior, pobliskich strumieni. Zanieczyszczenia te powstają na skutek wydobywania oraz uszlachetniania surowców, ale także podczas mycia i oczyszczania półproduktów oraz końcowych produktów, podczas chłodzenia urządzeń, podczas transportu hydraulicznego, w czasie filtracji, flotacji, destylacji oraz podczas innych metod produkcyjnych.

Woda, która jest stosowana w procesach technologicznych wykazuje zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń.

Główne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych to:

- sole ciężkich metali;

- zasady mineralne;

- kwasy mineralne;

- szkodliwe związki organiczne (składniki ropy naftowej, fenole, substancje barwnikowe);

- cyjanki

- wody chłodnicze w podwyższonej temperaturze.

Zjawisko chemizacja rolnictwa polega na powiększającej się ilości stosowanych nawozów mineralnych oraz środków ochrony organizmów roślinnych na daną jednostkę powierzchni. Konsekwencje tego procesu jest to, że ścieki z obszarów rolniczych zawierają w swoim składzie duże ilości nawozów, które są wypłukiwane z gleby. Jest to bezpośrednia przyczyna zachodzenia eutrofizacji powierzchniowych wód oraz zanieczyszczeń wód gruntowych.

Dużo szkód dla środowiska naturalnego wyrządzają środki ochrony organizmów roślinnych, które są wypłukiwane z terenów uprawnych.

Wymywane w ten sposób pestycydy do powierzchniowych wód są przyczyną wielu ograniczeń rozwojowych, a nawet mogą spowodować śmierć żyjących w nich organizmów. Są w stanie przeniknąć także do studni oraz ujęć, z których jest pobierana woda pitna. Jest to bardzo niebezpieczne i poważnie zagraża zdrowiu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz przede wszystkim ludzi, którzy korzystają z zatrutej wody.

Zanieczyszczenia w wodzie mogą swobodnie się rozpuszczać w wodzie lub mogą występować w postaci zawiesin.

Najważniejsze czynniki zanieczyszczające wodę to: 

- chlorki;

- azotany;

- siarczany;

- jony ciężkich metali;

- fosforany;

- substancje barwnikowe;

- fenole;

- pestycydy;

- substancje promieniotwórcze;

- detergenty.