Wszystkie mieszaniny można zdefiniować jako układy fizyczne powstałe przez mechaniczne zmieszanie przynajmniej dwóch składników. Jeden z tych składników, nazywany substancją rozproszoną, która stanowi fazę (inaczej: fazą zdyspergowaną) rozproszoną w drugim składniku tej mieszaniny tzw. ośrodku dyspersyjnym (inaczej: fazie dyspersyjnej, środowisku dyspersyjnym). Mieszaniny można podzielić na dwa typy, ze względu na wielkość cząstek fazy rozproszonej:

- mieszaniny jednorodne (inaczej: homogeniczne), to mieszaniny, w których zarówno cząstki fazy rozproszonej, jak i fazy rozpraszającej są porównywalnych wielkości, tzn. mają wielość ok. 10-10 - 10-9 [m], czy są to mieszaniny o rozdrobnieniu atomowym bądź cząsteczkowym. Mieszaniny takie nazywa się roztworami właściwymi.

- mieszaniny niejednorodne (inaczej: heterogeniczne), to mieszaniny, w których cząstki fazy rozproszonej charakteryzują się wielkością większą od wielkości cząstek fazy rozpraszającej. Jeżeli cząstki te mają wielkość w granicach 10-9 - 10-7 [m], to mieszaniny takie nazywamy układami koloidalnymi (inaczej: roztworami koloidalnymi lub koloidami). Jeżeli natomiast cząstki fazy rozproszonej mają wielkość większą od 10-7 [m], to układ taki charakteryzuje się rozdrobnieniem makroskopowym.

Jeżeli fazę rozpraszającą mieszaniny stanowi ciecz, to nazywamy ją roztworem.

Skład ilościowy poszczególnych składników roztworu można określić za pomocą następujących wyrażeń:

Wielkościami tymi często operuje się w chemii, stanowią podstawę wszelkich obliczeń.

  1. Rozpuszczalność - to maksymalna ilość substancji wyrażona w gramach, jaką można rozpuścić w danych warunkach w 100 gramach rozpuszczalnika, osiągając tym samym roztwór nasycony.
  1. Stężenie procentowe - to ilość gramów substancji rozpuszczonej w 100 gramach danego roztworu w określonych warunkach. Wyraża stosunek masy substancji do całkowitej masy roztworu.

  1. Stężenie molowe - to ilość moli substancji rozpuszczonej w 1 [dm3] danego roztworu w określonych warunkach. Wyraża stosunek ilości moli substancji co całkowitej objętości roztworu.

  1. Ułamek molowy - to stosunek ilości moli jednej substancji do sumarycznej ilości moli wszystkich substancji zawartych w tym roztworze. Suma ułamków molowych poszczególnych składników roztworu jest równa 1.