Identyfikacja białka

Reakcja ksantoproteinowa

Jest to reakcja służąca do identyfikacji białek. Sprowadza się ona do procesu nitrowaniu pierścienia aromatycznego tyrozyny. Fizyczne obserwuje się zmianę zabarwienia z żółtego na pomarańczowe

po dodaniu roztworu amoniaku.

Reakcja biuretowa

Działając na białko biuretem: H2N-CO-NH-CO-NH2, CuSO4 w środowisku alkalicznym roztwór zabarwia się na różowo - fioletowy kolor.

Wytrącanie białka z roztworu

Wysalanie białka

Metoda ta stosowana jest do wyodrębniania białka z roztworu. Wysalanie białka polega na utracie przez tą substancję otoczki solwatacyjnej poprzez działanie roztworu mocnego elektrolitu. Proces ten następuje, ponieważ jony elektrolitu ulegają silniejszej solwatacji poprzez cząsteczki wody. Następuje strącenie białka

z roztworu, a struktura przestrzenna cząsteczki białka pozostaje nienaruszona. Dlatego też proces ten jest odwracalny: białko wysolone można poddać ponownemu rozpuszczeniu.

Denaturacja białka

Denaturacja białek zachodzi pod wpływem takich czynników jak: soli ciężkich metali, aktywnych związków organicznych (np. aldehydu mrówkowego), mocnych kwasów czy wysokiej temperatury. Proces ten jest nieodwracalny, co wiąże się ze zniszczeniem przestrzennej struktury białka (co związane jest z rozerwaniem wiązań wodorowych).

Białko jako koloid

Koagulacja

Jest to przejście koloidu w koagulat, polegające na połączeniu się cząsteczek koloidów w większe skupiska (agregaty), które tworzą sieć nieregularną.

Peptyzacja

Jest procesem odwrotnym do koagulacji, czyli polega na przejściu koagulatu w koloid.

Otoczka solwatacyjna

Cząsteczki białka specyficznie oddziaływają z cząsteczkami wody. Te oddziaływania nazywają się solatacyjnymi, które są konsekwencja istnienia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczką białka a cząsteczkami wody.

Hydroksykwasy

Otrzymywanie hydroksykwasów:

 • hydroliza zasadowa chlorowcokwasów
 • hydratacja kwasów nienasyconych
 • metoda cyjanohydrynowa (R+HCN+2H2O-NH3­)

Właściwości:

 • ulegają reakcji z metalami
 • z wodorotlenkiem sodu
 • z alkoholem

Aminokwasy

Otrzymywanie:

 • w reakcji chlorowcokwasów z NH3
 • hydroliza białek
 • metoda cyjanohydrynowa (polega na reakcji aldehydu z HCN-cyjanohydryną )

Właściwości:

 • ulegają reakcji z zasadami
 • z alkoholem
 • z kwasami

Wzory strukturalne wybranych aminokwasów:

Obecność w aminokwasach grup funkcyjnych o właściwościach kwasowych oraz zasadowych sprawia, że związki te posiadają charakter amfoteryczny, czyli reagują z kwasami oraz z zasadami.