Słowotwórstwo jest nauką zajmującą się budową wyrazów, jak i możliwościami tworzenia nowych. Jej zadaniem bywa też ustalanie (w trakcie tzw. analizy słowotwórczej), w jaki sposób dany wyraz został utworzony, od czego powstał i jak można go podzielić.

Podział wyrazów Wyrazy proste

Są to wyrazy, które mają tylko jedną podstawę słowotwórczą.

 
 • Wyraz niepodzielny słowotwórczo (wyraz rdzenny)Jest to wyraz, w którym nie można wyodrębnić w analizie słowotwórczej podstawy słowotwórczej i formantu (jest niepodzielny słowotwórczo). Jest to wyraz, którego nie możemy odnieść do wyrazów, od których pochodzi, np. myszpiessenczarlek.!!! Wyraz rdzenny dzieli się na temat (rdzeń) i końcówkę, np. dom -Ø, dam -a, pis -ać.Uwaga!

   

   
  • Jeśli rzeczownik zakończony jest na spółgłoskę, cały wyraz jest tematem (dom).
  • Jeżeli rzeczownik zakończony jest na samogłoskę, tematem jest ta część wyrazu, która zostaje po odrzuceniu samogłoski (dam -a).
  • Żeby ustalić temat czasownika, należy odrzucić końcówkę bezokolicznika -c oraz poprzedzającą ją samogłoskę (pisać).
 • wyraz podzielny słowotwórczoJest to wyraz, w którym można wyodrębnić dwie cząstki: podstawę słowotwórczą i formant oraz możemy go odnieść do innych wyrazów, np.podstawa słowotwórcza  tygrys -ica  formant – „samica tygrysa”,pływ -ak – „ten, kto pływa”. Uwaga!Formant – to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy. Wyróżniamy:• przedrostki (prefiksy) – dodajemy je przed tematem wyrazu: prze + widzieć = przewidzieć;• przyrostki (sufiksy) – dołączamy je po temacie wyrazu: mów + ca = mówca;• wrostki (interfiksy) – dodajemy je, łącząc dwa słowa w jedno: zlew + o + zmywak = zlewozmywak;• formant zerowy – nie dodajemy niczego, z wyrazu podstawowego pozostawiamy sam temat lub odcinamy jakąś jego część: dźwig <= dźwigać.

 

Wyrazy złożone

Są to wyrazy, które mają więcej niż jedną podstawę słowotwórczą.

 
 • zestawieniaSą to dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.:

   

  • czarna jagoda,
  • wieczne pióro,
  • pan młody,
  • Morze Czarne,
  • Zielona Góra.
 • zrostySą to dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np.:

   

  • Wielkanoc (Wielka + noc),
  • rzeczpospolita (rzecz + pospolita).
 • złożeniaTo dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i-, -y- np.:

   

  • desk -o- rolka,
  • łam -i- główka,
  • włócz -y- kij.

 

Pojęcia, które musicie znać i rozumieć
 • Derywacja – tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego.
 • Wyraz podstawowy – wyraz, od którego został utworzony inny wyraz (pochodny), np.
   • dom – domek
   • dama – damski
   • pisać – napisać
  • wyraz podstawowy dzielimy na temat i końcówkę,
   • dom -Ø
   • dam -a
   • pis -ać
 • Wyraz pochodny – wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą formantu; dzieli się na podstawę słowotwórczą i formant, np.:
   • dom – domek,
   • dama – damski,
   • pisać – napisać.

Uwaga!

 • Wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym dla innego wyrazu, np.
  • domek – to wyraz pochodny od wyrazu dom, ale jednocześnie jest wyrazem podstawowy dla wyrazu domeczek.
 • Wyrazy pochodne mogą też mieć dwa formanty: przedrostkowy i przyrostkowy, np.:
  • za–skocz–yć, o–głup–ić.
 • Wyraz pochodny można utworzyć:
  • od innego samodzielnego wyrazu, np.:chleb – chlebowy,
  • od wyrażenia przyimkowego, czyli połączenia przyimka z rzeczownikiem, np.:bez domu – bezdomny,przy drodze – przydrożny,nad Wisłą – nadwiślański,
  • od dwóch wyrazów samodzielnych, np.:dom, krążyć – domokrążca.
Zapamiętaj!
 • formant+ podstawa słowotwórcza = wyraz pochodny
  • wy + słuchać = wysłuchać
 • podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny
  • pies + ek = piesek
 • formant + podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza – część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego (jest ona cząstką wyrazu podstawowego, która weszła w skład wyrazu pochodnego) np.:. las – las –ek. ↑ ↑podstawa słowotwórcza formant

   

  • po + dom +ka = podomka

Wyraz pochodny ma dwa składniki:

 • część przejętą od wyrazu podstawowego, czyli podstawę słowotwórczą,
 • oraz część nową, która formuje nowy wyraz i nadaje mu nowe znaczenie, czyli formant.
  • such -utki (formant) – całkowicie suchy
  • suszarni -any (formant) – mający związek z suszarnią
  • susz -arka (formant) – urządzenie do suszenia
  • susz -ø (formant) – wynik suszenia

Uwaga! Wyraz pochodny może nie zawierać formantu i składać się z samej podstawy słowotwórczej, jak wyraz susz, który powstał przez odrzucenie cząstki wyrazu podstawowego susz -yć.

W wyrazie susz występuje tzw. formant zerowy. Występuje on w wielu rzeczownikach odczasownikowych, np:

 • czołg – powstał od czołgać,
 • schron – od schronić,
 • bieg – od biegać).

Formant – w wyrazach pochodnych wyodrębniamy cząstki, które wyróżniają dany wyraz od wyrazu podstawowego i nadają mu nowe znaczenie. Te cząstki, za pomocą których tworzymy wyraz pochodny nazywamy właśnie formantami, np. dom – dom -ek formant

Rodzaje formantów:

 • przedrostki – występują przed podstawą słowotwórczą, np.
  • na- pisać,
  • z- jeść,
  • pod- skoczyć,
  • nad- zwyczajny,
  • pod- ręczny,
  • wy- jechać,
  • prze- czytać
 • przyrostki – występują po podstawie słowotwórczej (przyrastają do niej), np.
  • dom -ek,
  • dam -ski,
  • cukier –nia,
  • lekar -ka,
  • malow -anie,
  • mędrz -ec
 • formanty zerowe – Ø czyli brak formantu – występują w wyrazach pochodnych, które powstały przez odrzucenie końcowej części wyrazu podstawowego, np.
  • myśl -Ø (wyraz podstawowy myśl -eć),
  • bieg -Ø (wyraz podstawowy bieg -ać),
  • wdech -Ø (od wdych -ać)
 • wrostki – cząstki: -o-, -i-, -y- w wyrazach złożonych łączące dwie podstawy słowotwórcze:
  • star -o- dawny,
  • woz -i- woda,
  • licz -y- krupa,
  • gaz -o- mierz,
  • wod -o- ciąg,
  • list -o- nosz
 • równocześnie przedrostki i przyrostki, np.:
  • las – za -les -ić
 • równocześnie cząstka (wrostek) -o- oraz przyrostek, np.:
  • nos -o- roż -ec

Zapamiętaj!

 • Od rodzaju formantu zależy, czy np. wyraz będzie
 • zdrobnieniem: kot – kot -ekmotyl – motyl –ek, ząb –zą –bek
 • zgrubieniem bu -ciory, ko -cur, mło -cisko
 • nazwą wykonawcy czynności komin -iarz, piek– arz, mal -arz, pis – arz

 

Znaczenie słowotwórcze – „definicja” wyrazu pochodnego zawierająca wyraz podstawowy, np.:

 • domek – „mały dom”,
 • damski – „taki, który należy do damy”,
 • napisać – „skończyć pisać”.

Kategoria słowotwórcza – to grupa wyrazów o tym samym lub podobnym znaczeniu ogólnym, np.

 • wspólne znaczenie mają wyrazy: domek, piesek, bratek, kotek, wskazują bowiem ´coś małego,
 • natomiast piekarnia, , poczekalnięsuszarnę łączy znaczenie miejsca, w którym wykonuje się daną czynność.
 • W skład kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formantów, np. Kategoria słowotwórcza może zatem składać się z kilku typów słowotwórczych.
 • herbaciarnia utworzona została od rzeczownika herbata za pomocą formantu -arnia,
 • jadalnia od czasownika jadać za pomocą formantu -alnia.

Typ słowotwórczy – pojęcie podrzędne względem kategorii słowotwórczej. Jest to pewna grupa wyrazów w danej kategorii słowotwórczej (np wykonawców czynności) mających wspólne znaczenie ogólne, utworzone za pomocą tego samego formantu np.

 • kategoria nazw wykonawców czynności:
  • typ słowotwórczy z formantem -arz (murarz, piekarz, malarz, szklarz),
  • typ słowotwórczy z formantem -ak (pływakśpiewak,
  • typ słowotwórczy z formantem -nik (rolniksadownik, rysownik),
  • typ słowotwórczy z formantem -or (obserwator, konserwator),
  • typ słowotwórczy z formantem -yk (satyrykkrytyk).
 • kategoria nazw czynności
  • typ słowotwórczy z formantem -anie (gotowanie, bieganie, rysowanie),
  • typ słowotwórczy z formantem -enie (piszczenie, trąbienie, pieczenie,
 • kategoria nazw miejsc wykonywania czynności
  • typ słowotwórczy z formantem -arnia (piekarniapoczekalniaspalarnia),
  • typ słowotwórczy z formantem -ownia (kotłownia, parownia).

Rdzeń wyrazu – jest to najmniejsza część wspólna dla całej rodziny wyrazów pokrewnych, a jednocześnie najważniejszy składnik znaczeniowy wyrazu, jest to jak gdyby kręgosłup wyrazów pokrewnych, należących do danej rodziny:dom, domek, domeczek, domowy, domownik, domator, domostwo, bezdomny, zadomowić.

Inaczej, jeśli podstawa słowotwórcza nie da się już podzielić na mniejsze cząstki znaczeniowe, to mamy do czynienia z rdzeniem.

Niektóre zawierają sam rdzeń, np. lotgłosszczyt. Noszą one nazwę słów pierwotnych, ponieważ nie mają żadnych przodków. Są protoplastami swoich rodzin.Rdzeń wyrazu nie zawsze = podstawie słowotwórczej, np. w wyrazie wołowina podstawą jest cząstka „wołow”, a rdzeniem – „woł”.

Oboczności rdzenia – wymiany samogłosek lub spółgłosek w rdzeniu, np. księga – książka (ę:ąg:ż)

Uwaga!Podstawa słowotwórcza może różnić się od tematu wyrazu podstawowego obocznościami:

Zapamiętaj!Oboczności występują tylko w obrębie podstawy słowotwórczej!

 • samogłoskowymi, np.:
  • o : ó – głowa – głów -ka
  • e : o – dzień – dzion -ek
  • a : e – biały – biel -ić
  • ą : ę – dąb – dęb -owy
  • e : Ø – pies – ps -i
 • spółgłoskowymi, np.:
  • ł : l – szkoła – szkol -ny
  • r : rz – murarz – murar -ski
  • k : cz – kok – kocz -ek
  • ch : sz – duch – dusz -ek

Rodzina wyrazów – to zespół wyrazów pokrewnych. Wyrazy zawierające ten sam rdzeń to wyrazy pokrewne.

Uwaga!

 • Niekiedy rdzeń nie jest taki sam we wszystkich wyrazach pokrewnych, ponieważ może występować w postaciach obocznych:wiernywiarawierzyć (e : ar : rz),zachodzić, zachód (o : ó).
 • Niektóre wyrazy pokrewne to sam rdzeń, np.lot, głos, szczyt, las, pas, chleb.

 

Jak zbudowane są rzeczowniki pochodne?

Rzeczowniki pochodne mogą być utworzone od:

 • innych rzeczowników (rzeczowniki odrzeczownikowe), np. lew – lwica,
 • czasowników (rzeczowniki odczasownikowe), np. mówić – mówca,
 • przymiotników (rzeczowniki odprzymiotnikowe), np. stary – starzec,
 • liczebników (rzeczowniki odliczebnikowe), np. sześć – szóstka,
 • zaimków (rzeczowniki odzaimkowe), np. sobie – sobek,
 • wyrażeń przyimkowych, np. na ramieniu – naramiennik,
 • dwóch wyrazów (rzeczowniki złożone), np. czarna ziemia – czarnoziem.