Spis treści:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 – za co można dostać punkty?

Za co można dostać punkty przy rekrutacji 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych? Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 200 punktów, z czego połowę stanowią punkty za egzamin, a połowę – za świadectwo. W przypadku punktów za egzamin sprawa jest mniej skomplikowana, ponieważ wystarczy je odpowiednio przeliczyć (o tym, jak to zrobić, piszemy niżej), natomiast w skład ogólnej sumy punktów ze świadectwa wchodzi punktacja za:

 • oceny z dwóch podstawowych przedmiotów (język polski i matematyka);
 • oceny z dwóch wybranych przedmiotów, które liczą się przy rekrutacji do klasy o danym profilu;

a dodatkowe punkty można uzyskać również za:

 • „pasek”, czyli średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
 • szczególne osiągnięcia (tj. sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych);
 • udział w wolontariacie.

Trzeba jednak pamiętać, że nie za wszystkie osiągnięcia i działania w wolontariacie dostaje się punkty przy rekrutacji. Można je otrzymać głównie za udział w szkolnym wolontariacie (zatem ten pozaszkolny najczęściej się nie liczy), a także za sukcesy na odpowiednim szczeblu tylko w olimpiadach, konkursach i zawodach, które znajdują się na liście kuratoryjnej.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile procent stanowi jeden punkt?

Jak liczyć punkty do liceum i technikum?

Liczenie punktów warto rozpocząć np. od przeliczenia punktacji z egzaminu ósmoklasisty, następnie zająć się ocenami ze świadectwa, a później doliczyć do nich ewentualne dodatkowe osiągnięcia.

Jeśli jeszcze nie masz wyników swoich egzaminów, a wiesz mniej więcej, ile mogłeś uzyskać punktów z poszczególnych przedmiotów, możesz przeliczyć je na procenty. Jak to zrobić, pokazaliśmy tutaj.

Jak policzyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są podawane w procentach. By ułatwić sobie liczenie, warto od razu zamienić je na punkty, czyli przyjąć, że 1 proc. jest równy 1 punktowi. Następnie uzyskane przez nas punkty na egzaminach z przedmiotów należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik, który różni się w zależności od przedmiotu. W przypadku języka polskiego i matematyki jest to 0,35, natomiast w przypadku języka obcego – 0,3. Na koniec należy zsumować otrzymane przez nas wyniki. Jak wygląda to w praktyce?

Przykład:

Założymy, że z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego otrzymaliśmy 75 proc., z matematyki – 50 proc., a z języka angielskiego – 100 proc. By obliczyć swoją ogólną punktację, powinniśmy zatem wykonać takie działanie:

75 x 0,35 + 50 x 0,35 + 100 x 0,3 = 26,25 + 17,5 + 30 = 73,75 (pkt)

Z obliczeń wynika, że nasza ogólna suma punktów z egzaminu ósmoklasisty wynosi 73,75, czyli w zaokrągleniu 74 pkt na 100 możliwych. Teraz możemy więc przejść do przeliczenia punktów z ocen na świadectwie.

Jak policzyć punkty z ocen na świadectwie?

Do policzenia punktów z ocen na świadectwie będą nam potrzebne informacje o tym, jakie wartości punktowe mają poszczególne oceny oraz jakie mamy stopnie końcowe z czterech przedmiotów – dwóch podstawowych (czyli języka polskiego i matematyki) oraz dwóch wybranych, które wskazane są jako punktowane przy kwalifikowaniu do danej klasy w szkole średniej (np. przy rekrutacji na profil biologiczno-chemiczny może być to biologia i chemia).

Ile punktów możemy otrzymać za poszczególne oceny? Oto przelicznik:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Jeśli chcemy policzyć swoją punktację z ocen, musimy wszystkie cztery stopnie, które liczą się przy rekrutacji na interesujący nas profil, przeliczyć na punkty, a później je zsumować. Jak wygląda to w praktyce?

Przykład:

Załóżmy, że chcemy się dostać na profil biologiczno-chemiczny, na który przy rekrutacji liczą się oceny z biologii i chemii, oraz oczywiście dwa podstawowe przedmioty, czyli język polski i matematyka. My natomiast z mamy z tych przedmiotów następujące oceny: język polski – dobry, matematyka – dostateczny, biologia – celujący i chemia – bardzo dobry. Po przeliczeniu ocen na punkty będziemy więc musieli wykonać następujące działanie:

14 + 8 + 18 + 17 = 57 (pkt)

Z naszych obliczeń wynika, że za oceny na świadectwie uzyskaliśmy 57 punktów. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać z ocen (czyli wówczas, gdy ma się oceny celujące z czterech przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji) to 72.

Jeśli nie mamy żadnych dodatkowych osiągnięć i nie braliśmy udziału w wolontariacie, możemy już policzyć nasz ostateczny wynik rekrutacyjny, czyli dodać punktację z egzaminu do punktacji z ocen, a zatem wykonać takie działanie:

74 + 57 = 131 (pkt)

Naszą całkowitą punktacją rekrutacyjną jest zatem 131 punktów na 200 możliwych.

Ile punktów otrzymuje się za dodatkowe osiągnięcia?

Jeśli posiadamy dodatkowe osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy zawodach sportowych, mamy świadectwo z „paskiem” lub braliśmy udział w wolontariacie, do punktów uzyskanych z egzaminu i ocen na świadectwie, możemy doliczyć sobie dodatkowe punkty.

Jak punktowane są poszczególne osiągnięcia i działania? Oto punktacja:

 • świadectwo z „paskiem” to aż 7 dodatkowych punktów;
 • udział w wolontariacie to 3 dodatkowe punkty;
 • za sukcesy w poszczególnych konkursach można zdobyć od 2 do 10 punktów (w zależności od tego, jak dany konkurs jest punktowany), jednak nawet jeśli mieliśmy sukcesy w bardzo dużej liczbie konkursów, to nasz ogólny wynik może wynosić maksymalnie 18 punktów.

Jak zatem można zauważyć, ktoś, komu udało się uzyskać największą liczbę punktów z konkursów, jednocześnie ma świadectwo z paskiem i brał udział w wolontariatach, może liczyć nawet na 28 dodatkowych punktów w rekrutacji.

Maksymalna liczba punktów za dodatkowe osiągnięcia zsumowana z maksymalną liczbą za oceny, daje razem 100 punktów za całe świadectwo.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023. Jak policzyć punkty?

Kalkulator punktów do liceum i technikum

Punkty do liceum i technikum można policzyć własnoręcznie, zgodnie z tym, jak jest to zaprezentowane powyżej, jeśli jednak nie masz czasu lub nie umiesz zrobić tego sam, albo chcesz sprawdzić, czy podczas obliczeń nie popełniłeś błędu, możesz skorzystać też z rekrutacyjnego kalkulatora punktów, który udostępnił serwis WaszaEdukacja.pl.

Jak go używać? Wystarczy w odpowiednie rubryki wpisać swoje wyniki z egzaminów oraz oceny z czterech przedmiotów (oczywiście po wybraniu z rozwijanej listy nazw dwóch wybranych). Jeśli mamy dodatkowe osiągnięcia, również możemy to tam zaznaczyć, włącznie z oznaczeniem poszczególnych typów konkursów, w których braliśmy udział. Gdy wpiszemy wszystkie potrzebne dane i klikniemy odpowiednie odpowiedzi, naszym oczom ukaże się nasz sumaryczny wynik rekrutacyjny.

oprac. Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z matematyki znajdziesz tutaj:

Matematyka. Klasa 8. Podręcznik - rozwiązania i odpowiedzi

Matematyka. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń – rozwiązania i odpowiedzi

Matematyka. Klasa 8. Zbiór zadań - rozwiązania i odpowiedzi