Krótkie wprowadzenie, czyli co się kryje za hasłem "Kody ASCII"?

ASCII są to kody, które przypisują poszczególnym liczbom zakresu od 0 do 255 litery alfabetu angielskiego (duże i małe), cyfry, znaki interpunkcyjne, symbole specjalne, symbole matematyczne, proste znaki graficzne.

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

0

NUL

64

@

128

Ç

192

1

SOH

65

A

129

ü

193

2

STX

66

B

130

ć

194

3

ETX

67

C

131

â

195

4

EOT

68

D

132

ä

196

5

ENQ

69

E

133

à

197

6

ACK

70

F

134

å

198

7

BEL

71

G

135

ç

199

8

BS

72

H

136

ê

200

9

TAB

73

I

137

ë

201

10

LF

74

J

138

è

202

11

VT

75

K

139

ï

203

12

FF

76

L

140

î

204

13

CR

77

M

141

ì

205

14

SO

78

N

142

Ä

206

15

SI

79

O

143

Å

207

16

DLE

80

P

144

É

208

17

DC1

81

Q

145

æ

209

18

DC2

82

R

146

Æ

210

19

DC3

83

S

147

ô

211

20

DC4

84

T

148

ö

212

21

NAK

85

U

149

ò

213

22

SYN

86

V

150

û

214

23

ETB

87

W

151

ù

215

24

CAN

88

X

152

ÿ

216

25

EM

89

Y

153

Ö

217

26

SUB

90

Z

154

Ü

218

27

ESC

91

[

155

ø

219

28

FS

92

 

156

£

220

29

GS

93

]

157

Ø

221

30

RS

94

^

158

×

222

31

US

95

_

159

ƒ

223

32

Space

96

`

160

á

224

33

!

97

a

161

í

225

34

"

98

b

162

ó

226

35

#

99

c

163

ú

227

36

$

100

d

164

ñ

228

37

%

101

e

165

Ñ

229

38

&

102

f

166

ª

230

39

'

103

g

167

º

231

40

(

104

h

168

¿

232

41

)

105

i

169

®

233

42

*

106

j

170

¬

234

43

+

107

k

171

½

235

44

,

108

l

172

¼

236

45

-

109

m

173

¡

237

46

.

110

n

174

«

238

47

/

111

o

175

»

239

48

0

112

p

176

240

49

1

113

q

177

241

50

2

114

r

178

242

51

3

115

s

179

243

52

4

116

t

180

244

ó

53

5

117

u

181

¥

245

õ

54

6

118

v

182

246

÷

55

7

119

w

183

247

56

8

120

x

184

248

°

57

9

121

y

185

249

¨

58

:

122

z

186

250

˙

59

;

123

{

187

251

Ö

60

<

124

|

188

252

_

61

=

125

}

189

253

2

62

>

126

~

190

254

63

?

127

DEL

191

255

 

Kod dziesiętny

Znak

Znaczenie (ang.)

Znaczenie (pol.)

0

NUL

null

zero

1

SOH

start of heading

początek nagłówka

2

STX

start of text

początek tekstu

3

ETX

end of text

koniec tekstu

4

EOT

end of transmission

koniec transmisji

5

ENQ

enquiry

nawiązanie łączności

6

ACK

acknowledge

potwierdzenie

7

BEL

Bell

sygnał dźwiękowy

8

BS

backspace

usunięcie znaku

9

TAB

horizontal tab

tabulator poziomy

10

LF

line feed

nowy wiersz

11

VT

vertical tab

tabulator pionowy

12

FF

form feed

nowa strona

13

CR

carriage return

powrót karetki

14

SO

shift out

włączenie specjalnego zestawu znaków

15

SI

shift In

wyłączenie specjalnego zestawu znaków

16

DLE

data link escape

zmiana znaczenia kolejnych znaków

17

DC1

device control 1 (xon)

sterowanie urządzeniem 1

18

DC2

device control 2

sterowanie urządzeniem 2

19

DC3

device control 3 (xoff)

sterowanie urządzeniem 3

20

DC4

device control 4

sterowanie urządzeniem 4

21

NAK

negative acknowledge

negatywne potwierdzenie

22

SYN

synchronous idle

synchronizacja w stanie bezczynności

23

ETB

end of transmission block

koniec bloku transmisji

24

CAN

cancel

anulowanie

25

EM

end of medium

koniec nośnika

26

SUB

substitute

znak do zastąpienia

27

ESC

escape

przełączenie znaczenia kodu

28

FS

file separator

separator pliku

29

GS

group separator

separator grupy

30

RS

record separator

separator rekordu

31

US

unit separator

separator jednostki

32

Space

space

spacja