Oprócz aktów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wszystkich osób przebywających na terenie państwa polskiego, wyróżnić możemy także akty prawa miejscowego. Różnią się one od aktów prawnych powszechnie obowiązujących przede wszystkim tym, iż dotyczą osób przebywających jedynie na określonym terenie (np. gmina czy powiat). Mimo więc, ze mają charakter także prawa powszechnie obowiązującego, ich zakres ma wyłącznie znaczenie lokalne.

Kwestie związane z aktami prawa miejscowymi zostały uregulowane w Konstytucji, która sytuuje je wśród źródeł prawa. Zgodnie z artykułem 87 ust. 2 ustawy zasadniczej, źródłem prawa są akty prawa miejscowego; mają one charakter powszechnie obowiązujący na terenie, który podlega pod zakres działania organów, który dany akt ustaliły. Na podstawie art. 94 konstytucji, terenowe organy administracji rządowej wydają akty prawa miejscowego. Podstawa oraz zakres obowiązywania tych aktów określone są w stosownej ustawie. Także zasady i tryb wydania aktów prawa miejscowego został uregulowany w ustawie. Aby dany akt zaczął na dany terytorium obowiązywać niezbędne jest, zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji, jego ogłoszenie we właściwym publikatorze. Ustawą regulującą kwestie związane z wydawaniem aktów normatywnych jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (przepisy rozdziału 8 od art. 89 do art. 91).

Do terenowych organów administracji rządowej zaliczamy wojewodów, a także kierowników urzędów rejonowych, zespolonych służb, inspekcji i straży. Wydawanie przez te organy aktów normatywnych może nastąpić dopiero po upoważnieniu ich do tego stosownych ustawach. Wojewoda jest jednoosobowym reprezentantem rządu w terenie. Przepisy prawa upoważniają go do wydawania aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązującego oraz do wdawania przepisów porządkowych. Przyjętą formą dla przepisów porządkowych jest forma rozporządzenia. W przypadku, gdy w danym zakresie nie ma uregulowań ustawowych lub nie są one unormowane w inny sposób, oraz gdy zachodzi sytuacja zagrożenia dóbr określonych ustawowo, takich jak życie, zdrowie itd., przepisy porządkowe mogą mieć formę aktu samoistnego. Wydawane przez wojewodę rozporządzenia porządkowe mogą, w odróżnieniu od przepisów wykonawczych, nakładanie kary grzywny na osoby, które je naruszają. Nałożenie kary następuje na podstawie przepisów zawartych w ustawie prawo o wykroczeniach. Tym samym, co do zasady akt prawa miejscowego może zawierać przepisy karne, z zastrzeżeniem, iż jedyna karą, jaką można nałożyć jest kara grzywny (jej granica określona jest kodeksem wykroczeń - tj. w wysokości od 20 złotych do 5000 złotych). Dodatkowo, w trakcie postępowania mandatowego, na podstawie mandatu karnego można wymierzyć grzywnę w wysokości od 10 złotych do 500 złotych. Pozostałe organy administracji rządowej terenowej wydają akty prawa miejscowego w formie zarządzeń. Charakteryzują się one wewnętrznym charakterem i zazwyczaj dotyczą tych organów, instytucji i urzędów, które są powiązane z nimi zarówno funkcjonalnie jak i służbowo.

Kwestie związane z trybem ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz jego zasady uregulowane są w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Nad prawidłowym wydawaniem aktów normatywnych wydawanych przez wojewodę oraz pozostałe organy administracji rządowej w terenie nadzór sprawowany jest przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku ich niezgodności z ustawami oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, czyli rozporządzeniami, Prezes Rady Ministrów może uchylić je w trybie nadzoru. Tryb kontroli aktów prawa miejscowego wydanego przez organy administracji rządowej w terenie, uregulowany powinien być w drodze rozporządzeni Prezesa rady Ministrów, wydanego na podstawie ustawy o administracji rządowej. Wydane przez premiera akty dotyczące uchylenia jakiegoś aktu prawa miejscowego powinny być ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchylenie aktu prawa miejscowego następuje zazwyczaj w związku z wydaniem go z naruszeniem zasad gospodarności lub rzetelności a także, gdy jest ono niezgodne z aktualna polityka rządu.

W przypadku stwierdzenia, iż wydany akt prawa miejscowego narusza czyjś interes prawny, lub tez stwierdzone zostanie naruszenie czyjegoś interesu, można wezwać organ, który dany akt wydał do uchylenia powyższego przepisu. Bezskuteczne wezwanie organu może skutkować zaskarżeniem danego aktu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wszystkie akty prawa miejscowego, ustanowione przez wojewodę, organy administracji niezespolonej a także akty stanowione przez radę gminy, miasta czy powiatu musza zostać ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dziennik urzędowy jest publikatorem wydawanym przez wojewodę. Za dzień ogłoszenia danego akty uznaje się datę, z jaką wydano dziennik. Przepisy prawne przewidują, iż akty prawa miejscowego wchodzą w życie dopiero po upływie czternastu dni od ich ogłoszenia, chyba ze przepisy szczegółowe przewidują inaczej. Przepisy porządkowe wydawane przez wojewodę w formie rozporządzeń oraz powiatowe przepisy porządkowe także są ogłaszane w stosownych publikatorach lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na określonym obszarze.