PRZYIMKI Z DATIVEM

 • aus (z, ze środka)
 • außer (oprócz)
 • bei (u, przy koło)
 • dank (dzięki)
 • gegenüber (naprzeciwko)
 • mit (z) (też informacja o narzędziu, środku itp.)
 • nach (po, do, według)
 • seit (od - znaczenie czasowe)
 • von (od, z, o)
 • zu (do, ku)

PRZYIMKI Z AKKUSATIVEM

 • bis (aż, do)
 • durch (przez)
 • entlang (wzdłuż - po rzeczowniku)
 • für (dla, za, na)
 • gegen (przeciwko, około)
 • ohne (bez)
 • um (wokół, dookoła, o, około)
 • wieder (przeciwko, wbrew)

PRZYIMKI Z AKKUSATIVEM LUB DATIVEM

wohin? - dokąd - Akk

wo? - gdzie - Dat

 • an (przy, na, w)
 • auf (na - w poziomie)
 • hinter (za)
 • in (do, za we wnętrzu)
 • neben (obok)
 • über (nad)
 • unter (pod)
 • vor (przed)
 • zwischen (między)

PRZYIMKI OKREŚLAJĄCE CZAS I MIEJSCE

CZAS

z Dativem:

 • am (z. B. dzień - am Montag; pora dnia - am Nachmittag),
 • in (z.B in 2 Tage - za 2 dni; in der Nacht - w nocy itd.)
 • seit (z. B. seit 3 Jahren)

z Akkusativem:

 • bis (z.B. bis September)

MIEJSCE

an, auf, aus, bei, in, nach, von, zu

 • in - idziemy do konkretnego budynku, miejsca; będziemy tam dłużej lub regularnie przebywać
 • zu - idziemy do konkretnego budynku, miejsca; mamy cel lub zamiar załatwienia czegoś

woher? (skąd?) w odpowiedzi stosujemy przyimki:

 • aus (przeciwieństwo do in) np. in der Schule/ aus der Schule
 • von (przeciwieństwo do an, auf, bei, zu) np. auf der Post / von der Post