Verba deponentia są to czasowniki występujące w stronie biernej , ale mające znaczenie czynne lub zwrotne. Wyjątkowo formę czynną i takie znaczenie zachowują: participium praesentis activi i participium futuri activi.

Oto kilka przykładów: conor, conari, conatus sum

1. - a) usiłuję b) silę się; fateor, fateri, fassus sum

2. - wyznaję; utor, uti, usus sum

3. - a) używam b) posługuję się; partior,partiri, partitus sum

4. - dzielę

koniugacja I

Indicativus

Coniunctivus

Imperativus I

Praesens

usiłuję

conor

usiłowałbym

coner

S 2 conare = wysil się

P 2 conamini

Imperativus II

S 2 conator

3 conator

P 3 conantor

Imperfectum

usiłowałem

conabar

usiłowałbym

conarer

Infinitivus

praesentis

conari =usiłować, że usiłuje

perfecti

conatum ( am, um) esse = usiłować, że usiłowałem

futuri activi

conaturum (am, um) esse = że będę usiłował

Futurum primum

będę usiłował

conabor

Participium

praesentis activi

conans, antis = usiłujący

perfecti passivi

conatus, a, um = ten, który usiłował

futuri activi

conaturus, a, um = mający usiłować

futuri passivi

conandus, a, um = mający być usiłowanym

Perfectum

usiłowałem

conatus sum

usiłowałbym

conatus sim

Gerundium

conandi = usiłowania

conando = usiłowaniu itd.

Plusquamperfectum

usiłowałem (był)

conatus eram

usiłowałbym (był)

conatus essem

Supinum w Acc.

conatum = aby usiłować

Supinum w Abl.

conatu = do usiłowania

Futurum exactum

zachęcę

conatus ero

Koniugacja II

Indicativus

Coniunctivus

Imperativus I

Praesens

wyznaję

fateor

wyznawałbym

fatear

S 2 fatere = wyznaj

3 fatemini

Imperativus II

S 2 fatetor

3 fatetor

P 3 fatentor

Imperfectum

wyznawałem

fatebar

wyznawałbym

faterer

Infinitivus

praesentis

fateri = wyznać, że wyznaję

perfecti

fassum (am, um) esse = wyznać, że wyznał

futuri activi

fassurum (am, um) esse = że będę wyznawał

Futurum primum

będę wyznawał

fatebor

Participium

praesentis activi

fatens, entis = wyznając(y)

perfecti

fassus, a, um = wyznawszy, ten, który wyznał

futuri activi

fassurus, a, um = mający wyznać

futuri passivi

fatendus, a, um = ten, którego należy wyznać

Perfectum

wyznałem

fassus sum

wyznałbym

fassus sim

Gerundium

fatendi = wyznania

fatendo =wyznaniu itd.

Plusquamperfectum

wyznałem (był)

fassus eram

wyznałbym (był)

fassus essem

Supinum w Acc.

fassum = aby wyznać

Supinum w Abl.

fassu = do wyznania

Futurum exactum

wyznam

fassus ero

Koniugacja III

Indicativus

Coniunctivus

ImperativusI

Praesens

używam

utor

używałbym

utar

S 2 utere = użyj

P 2 utimini

Imperativus II

S 2 utitor

3 utitor

P 3 utuntor

Imperfectum

używałem

utebar

używałbym

uterer

Infinitivus

praesentis

uti = używać, że używam

perfecti

usum (am, um) esse = użyć, że użyłem

futuri activi

usurum (am, um) esse = że będę używał

Futurum primum

będę używał

utar

Participium

praesentis activi

utens, entis = używając(y)

perfecti

usus, a, um = ten, który użył

futuri activi

usurus, a, um = mający użyć

futuri passivi

utendus, a, um = ten , którego należy użyć

Perfectum

użyłem

usus sum

użyłbym

usus sim

Gerundium

utendi = użycia

utendo = użyciu itd.

Plusquamperfectum

użyłem (był)

usus eram

użyłbym (był)

usus essem

Supinum w Acc.

usum = aby użyć

Supinum w Abl.

usu = do użycia

Futurum exactum

użyję

usus ero

Koniugacja IV

Indicativus

Coniunctivus

ImperativusI

Praesens

dzielę

partior

dzieliłbym

partiar

S 2 partire = podziel

P 2 partimini

Imperativus II

S 2 partitor

3 partitor

P 3 partiuntor

Imperfectum

dzieliłem

partiebar

dzieliłbym

partirer

Infinitivus

praesentis

partiri = dzielić, że dzielę

perfecti

partitum (am, um) esse = podzielić, że podzieliłem

futuri activi

partiturum (am, um) esse = że będę dzielił

Futurum primum

będę dzielił

partiar

Participium

praesentis activi

partiens, entis = dzieląc(y)

perfecti

partitus, a, um = podzieliwszy, ten, który podzielił

futuri activi

partiturus, a, um = mający podzielić

futuri passivi

partiendus, a, um = ten, którego należy podzielić

Perfectum

podzieliłem

partitus sum

podzieliłbym

partitus sim

Gerundium

partiendi = dzielenia

partiendo = dzieleniu itd.

Plusquamperfectum

podzieliłem (był)

partitus eram

podzieliłbym(był)

partitus essem

Supinum w Acc.

partitum = aby dzielić

Supinum w Abl.

partitu = do dzielenia

Futurum exactum

podzielę

partitus ero

Verba semideponentia charakteryzują się częściowo odmianą w stronie czynnej, a częściowo w biernej. Do tej grupy zaliczamy czasowniki, które mają formę strony biernej w perfectum i znaczenie czynne oraz takie, które zachowują się jak verba deponentia tworząc stronę bierną w praesens, np: audeo, audere, ausus sum= mam odwagę; gaudeo, gaudere, gavisus sum=cieszę się; fido, fidere, fisus sum= ufam; confido, ere, confisus sum= ufam; diffido, ere diffisus sum= nie ufam; soleo, ere solitus sum= mam zwyczaj oraz revertor, reverti, reverti= wracam

Bibliografia:

Gramatyka języka łacińskiego, Jan Wikarjak