praesto, -are, stiti, stitum 1. - być lepszym

separo, -are, avi, atum 1. - oddzielać, odróżniać

studeo, -ere, studui, 2. - poświęcać się

aeger, -gra, -grum - chory

castra, -orum - obóz

fidus, -a, -um - wierny

littera, -ae - litera

litteras dare - wysyłać list

memoria tenere - pamiętać

noster, -a, -um - nasz

pulcher, -a, -um - piękny

stipendium, i - żołd

templum, -i - świątynia

vester, -a, -um -wasz

adiuvo, -are, iuvi, iutum 1. - sprzyjać

acerbe - nieprzyjemnie

comatus, -a, -um - pokryty sierścią, kosmaty

culpa, -ae - wina

homunculus, -i - człowieczek, mały człowiek

iocus, -i - żart

monstrum, -i - potwór

possum, posse, potui - móc, umieć

tam - tak bardzo

vacuus, -a, -um - pusty

addo, -ere, addidi, additum 3. - dodać

credo, -ere, didi, ditum 3. - wierzyć

fingo, -ere, finki, dictum 3. - tworzyć, zmyślać

mirus, -a, -um - dziwny, niezwykły

novus, -a, -um - nowy

puella, -ae - dziewczynka

lusor, -oris - gracz, żartowniś

optimus, -a, -um - najlepszy

stultus, -a, -um - głupi

vado, -ere, vasi 3. - kroczyć, iść

deprehendo, -ere, endi, pensum 3. -schwytać, pochwycić

laboro, -are, avi, atum 1. - pracować

pro - zamiast

varius, -a, -um - różny

capto, -are, avi, captatum 1. - polować, chwytać

fera, -ae - zwierzę

quoque - także

ursus, -i - niedźwiedź

victor, -oris - zwycięzca

colo, -ere, colui, cultum - czcić

cruor, -oris - krew

firmitas, firmitatis - siła

madeo, -ere, ui, - 2. - być mokrym, ociekać

spectaculum, -i - widowisko

vinco, -ere, vici, victum 3. - zwyciężać, pokonać

viso, -ere, si, - - oglądać zwiedzać

existimo, -are - sądzić, uważać

nego, -are, avi, atum 1. - zaprzeczać

raro - rzadko

verbero, -are, avi, atum 1. - bić, chłostać

ante - przedtem, dawniej

cognosco, -ere, cognovi - rozpoznać, dowiedzieć się

desidero, -are, desideravi - pragnąć

litus, litoris - brzeg, wybrzeże

peto, -ere, petivi - (po)dążyć (do)

scelestus, -a, -um - zbrodniczy

sto, stare - stać

valeo, -ere, valui, valiturus 2. - mieć znaczenie, znaczyć

avunculus, -i - wuj, stryj

diu - długo

in animo habeo - zamierzam, mam zamiar

litterae, -arum - list

memoria, -ae - pamięć

meus, -a, -um - mój

praemium, -ii - nagroda

simiolus, -i - małpka

suus, -a, -um - swój

tuus, -a, -um - twój

victoria, -ae - zwycięstwo

apporto, -are, avi, atum 1. -przynieść

amphora, -ae - amfora (dzban do mieszania wody i wina)

contentus, -a, -um - zadowolony

ebrius, -a, -um - pijany

horrendus, -a, -um - straszny

longus, -a, -um - długi

poculum, -i - puchar

quod - ponieważ, dlatego że

tamen - jednak

accedo, -ere, cessi, cessum 3.-podchodzić, zbliżać się

cado, -ere, cecidi, casum 3. - spadać, upadać

dico, -ere - mówić

ludo, -ere, lusi, lusum 3. - grać, bawić się

lego, legere - czytać

prope (+acc.) - niedaleko

terra, -ae - ziemia

nemo - nikt

pono, -ere, posui, positum 3. - kłaść, położyć

unctor, -oris -sługa nacierający olejkami

balneator, -oris - stróż łaziebny

fur, furis - złodziej

plaudo, -ere, si, sum 3. - klaskać

si - jeśli, jeżeli

amphitheatrum,- i - amfiteatr

elephantus, -i - słoń

leo, -onis - lew

silva, -ae - las

venator, -oris - myśliwy

cano, -ere, cecini, cantum 3. - śpiewać, opiewać

comes, comitis - towarzysz, towarzyszka

habilitas, habilitatis - zręczność, umiejętność

ignotus, -a, -um - nieznany

meridianus, -a, -um - południowy

venatio, venationis - polowanie

virtus, virtutis - męstwo; cnota

cotidianus, -a, -um - codzienny

homo, hominis - człowiek

occido, -ere, cidi, cisum 3. - zabić

uro, -ere, ussi, ustum 3. - palić, bić, dręczyć

vox, vocis - głos

bellum, -i - wojna

derideo, -ere, derisi - wyśmiewać

legio, legionis - legion

miles, militis - żołnierz

post - później