1. Równanie gazu doskonałego - równanie Clausiusa - Clapeyrona.

p - ciśnienie gazu

V - objętość gazu

R - uniwersalna stała gazowa R=8,314 [J*kg/mol]

T - temperatura gazu

n - liczba moli gazu - 

m - masa gazu

μ - masa jednego mola gazu

2. Ciśnienie gazu:

n0 - liczba moli gazu w jednostce objętości

kB - stała Boltzmana

T - temperatura gazu

3. Prawo Charlse'a

Gdy V = const

T - temperatura bezwzględna gazu

p - ciśnienie gazu

4. Prawo Boyle'a - Mariotta

Gdy T = const

V - objętość gazu

p - ciśnienie gazu

5. Prawo Guy'a - Lussaca

Gdy p = const

V - objętość gazu

T - temperatura bezwzględna gazu

6. Mieszanina gazów - równanie Mendelejewa - Clapeyrona

m1, m2, … mn - masy poszczególnych gazów składowych

μ1, μ 2, … μ n - masy molowe poszczególnych gazów składowych

7. Masa molowa mieszaniny gazów

m - masa całej mieszaniny gazów

m1, m2, … mn - masy poszczególnych gazów składowych

μ1, μ 2, … μ n - masy molowe poszczególnych gazów składowych

8. Wartość ciśnienia gazu na zadanej wysokości - wzór barometryczny Laplace'a

p0 - znane ciśnienie na wysokości h0

g - przyśpieszenie ziemskie

μ - masa molowa gazu

R - uniwersalna stała gazowa R=8,314 [J*kg/mol]

T - temperatura gazu

9. Wilgotność powietrza - para wodna w powietrzu

W przybliżeniu można powiedzieć, iż para wodna i powietrze to mieszanina spełniająca równanie Mendelejewa - Clapeyrona.

Wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej zawarta - 1 m3 powietrza.

Wilgotność względna

m - masa pary wodnej

mn - masa pary wodnej która nasyciłaby powietrze w danej temperaturze