Obecnie na świecie panuje tendencja do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii, innymi bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu.

Jest to spowodowane ciągle postępującym niszczeniem otaczającego człowieka środowiska . Nadal bowiem paliwa kopalne stanowią główne źródło energii dla wielu ludzi. Przy czym wraz z rozwojem gospodarczym świata wzrasta zużycie energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ma to swoje szeroko idące konsekwencje. Zmiany w środowisku naturalnym dotyczą człowieka zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni czyli np. wpływanie zanieczyszczeń na zmiany klimatu.

Sposób bezpośredni dotyczy zmian jakie powodują w organizmie człowieka np. produkty spalania paliw kopalnych. I tak np. przy dwutlenek węgla w zwiększonym stężeniu działa degradująco na organizm człowieka, a przede wszystkim na układ nerwowy. Może dochodzić do zaburzeń w pracy mózgu. Generalnie dochodzi do pogorszenia sprawności umysłowej człowieka. Zwiększona koncentracja dwutlenku węgla wpływa niekorzystnie również na klimat, doprowadzając do efektu cieplarnianego i lokalnego wzrostu temperatury. Długo utrzymujące się zwiększone stężenie dwutlenku węgla może spowodować daleko idące zmiany w klimacie włącznie z jego stałym ociepleniem. Niektórzy naukowcy sądzą, że z początkami takiego ocieplenia mamy do czynienia już teraz.

Widać więc, że zachodzi konieczność zastąpienia przynajmniej w pewnej części paliw kopalnych innymi źródłami energii. Rozpatrując sytuację naszego kraju można powiedzieć, że przy maksymalnym wykorzystaniu źródeł niekonwencjonalnych można wyprodukować rocznie energie zaspokajającą ponad 90 procent zapotrzebowania naszego kraju.

Jest to bardzo dobre zaplecze. Szacuje się, że największym potencjałem charakteryzują się źródła geotermalne.

Niemniej jednak Polska położona jest poza strefami aktywności wulkanicznej i póki co wydobywanie wód geotermalnych znajdujących się na dużych głębokościach na razie jest drogie, a więc nieopłacalne.

Próbuje się natomiast eksploatować wody, które maja co prawda niższa temperaturę , bo dochodzącą tylko do 100 stopni C ale mają jedną wielką zaletę, są położone dużo płycej. Występują one na obszarze między Szczecinem a Łodzią, a także w rejonie grudziądzko - warszawskim i na Podkarpaciu. Ze względu na temperaturę wody te nie nadają się do produkcji energii elektrycznej, ale mogą być z powodzeniem stosowane w grzejnictwie.

Na dzień dzisiejszy pracują trzy ciepłownie bazujące na wodach geotermalnych: w Pyrzycach koło Szczecina, na Podhalu i w Mszczonowie.

Ciągle powstają nowe plany dotyczące budowy kolejnych ciepłowni.

Inne możliwe do wykorzystania źródła niekonwencjonalne to: energia wiatrów, energia wody, energia spalani biomasy oraz energia słoneczna.

Przemysł w Polsce jest przygotowany do większego wykorzystania źródeł odnawialnych. Cały czas bowiem produkowane są urządzenia do przetwarzania biomasy, turbiny dla elektrowni wodnych, a także urządzenia przetwarzające odpady komunalne na energię. Tak więc nasz kraj dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym. Konieczne jest tylko większe zainteresowanie tymi źródłami energii jako alternatywy dla używanych dotychczas paliw kopalnych.