Dziedzina nauki, zwana energetyką zajmuje się problemami uzyskiwania energii, metodami jej przesyłu oraz magazynowania i wykorzystania.

Poszczególne działy energetyki zajmują się różnymi rodzajami energii. I tak można wyróżnić np. energetykę wodną, elektroenergetykę czy energetykę jądrową.

Obecnie najbardziej popularnymi źródłami energii są źródła konwencjonalne. Należą tutaj organiczne paliwa kopalne czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Paliwa te powstawały przez bardzo długi okres czasu dochodzący nawet do kilkuset milionów lat ze związków organicznych zalegających pod powierzchnią ziemi. Są to źródła nieodnawialne. Ich wydobycie jest znacznie szybsze niż proces odtwarzania.

W związku z tym więc, że zasoby źródeł konwencjonalnej stale się zmniejszają i pojawia się groźba całkowitego ich wyczerpania w nie tak znowu odległej przyszłości konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł. Nie bez znaczenia jest również stan środowiska naturalnego, na które w niekorzystny sposób wpływają obecne metody wydobywania i przetwarzania surowców energetycznych.

Konieczne jest więc nie tylko stopniowe zastąpienie źródeł konwencjonalnych, ale i opracowanie nowoczesnych technologii produkcji energii ze źródeł niekonwencjonalnych.

Zainteresowanie takimi źródłami na szeroką skalę pojawiło się na świecie w drugiej połowie XX wieku.

Źródła takie można podzielić na dwie grupy: źródła odnawialne i źródła nieodnawialne. Do energii odnawialnej zalicza się energię słoneczną, energię wiatru, energię wody oraz energię pochodzącą z biomasy.

Dane statystyczne wskazują, że największy udział w produkcji energii wśród źródeł odnawialnych ma wykorzystanie energii wiatru.

Odnawialne źródła energii to źródła lokalne. Oczywiście to, które ze źródeł może być wykorzystywane na danym terenie zależy przede wszystkim od usytuowania tego obszaru i od warunków klimatycznych. Wiadomo, że bardziej opłacalna będzie budowa np. elektrowni wiatrowych na obszarach, gdzie wiatr wieje z dużą prędkością, niż tam, gdzie ruchy powietrza są niewielkie.

Do źródeł nieodnawialnych należy np. wodór i ogniwa paliwowe i reakcje jądrowe.

Wydaje się, że w przyszłości najbardziej popularnym źródłem energii będzie wodór. Przemawia za tym jego ogromne rozpowszechnienie w przyrodzie, a co za tym idzie duża dostępność . Poza wykorzystaniem go jako nośnika energii w przemyśle, będzie mógł także stanowić paliwo dla pojazdów mechanicznych.

Na razie jednak technologie pozyskiwania paliwa na bazie wodoru są dosyć drogie, a co za tym idzie nieopłacalne.