W skład ropy naftowej wchodzą: węglowodory (areny, alkany oraz cykloalkany), fenole, kwasy karboksylowe, pochodne tiofenu, tioalkohole, żywice, związki azotowe heterocykliczne oraz związki metaloorganiczne. Skład ropy naftowej jest w dużej mierze uzależniony od obszaru, z którego jest wydobywana. Ropa naftowa ma barwę ciemnobrązową przechodzącą w czarną.

Najwięcej złóż ropy naftowej występuje na terenie Zatoki Perskiej (65% globalnych zasobów ropy naftowej). Złoża występują: na platformach arabskich, szelfie zatoki, osadach w okolicach gór Zagros. 25% globalnych zasobów ropy naftowej (35,4 miliardy ton) występuje na terenach Arabii Saudyjskiej. Są to pola naftowe Abu Hadrija, Abu Hadrija oraz podmorskie As-S.

Produkty przeróbki ropy naftowej o największym znaczeniu to:

- gaz parafinowy (z niego otrzymujemy parafinę);

- paliwa (benzyna samochodowa, nafta, oleje opałowe oraz napędowe, gaz płynny, benzyna lotnicza);

- koks naftowy oraz asfalt;

- oleje smarowe;

- smary stale.

Są stosowane różne techniki w czasie przerabiania ropy naftowej. Wszystko jest uzależnione od typu ropy naftowej i produktów, które chcemy otrzymać.

Procesy destylacji frakcyjnej opierają się na tym, że skład pary wrzącej mieszaniny ciekłej jest inny niż skład ciekłej mieszaniny. W wyniku skraplania wydzielającej się pary z wrzącej cieczy, jesteśmy w stanie otrzymać kilka frakcji destylatu charakteryzujących się odmiennym składem niż ciecz destylowana. Proces rektyfikacji kilkukrotnym destylowaniu destylatu w celu uzyskaniu lepszej czystości. Jesteśmy w stanie otrzymać frakcję różniące się między sobą tylko o jeden stopień, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich temperatury wrzenia.

Procesy destylacyjne zachodzą w rurowo-wieżowych instalacjach (kolumny destylacyjne, piece, pompy, chłodnice, wymienniki ciepła). Po odwodnieniu ropa poddawana jest stabilizacji, w wyniku której oddzielane są najlżejsze gazowe węglowodory. Następnie ropa jest podgrzewana w piecu do temperatury równej 3500C i wprowadzana do kolumny destylacyjnej. Tam ulega rozdzieleniu na: naftę, benzynę, olej napędowy. Składniki te są następnie chłodzone i gromadzone w odpowiednich zbiornikach, Powstały także w wyniku rozdzielenia mazut po ogrzaniu jest wprowadzany do próżniowej kolumny destylacyjnej. Tam odbierane są destylaty oleju.

Produkty destylacyjne ropy naftowej, aby mogły być wykorzystywane w celach handlowych musza zostać uszlachetnione (odsiarczanie, odparafinowanie, odsfaltowanie).

Proces rafinacji polega na oczyszczaniu oraz uszlachetnianiu substancji naturalnych, ewentualnie produktów przemysłowych, takich jak: benzyny oraz stal, po to, aby celu nadać im lepszych właściwości. Rafinacja przeprowadzana jest przy zastosowaniu metod fizycznych (destylacja oraz ekstrakcja), chemicznych (poprzez działanie określonymi substancjami chemicznymi: zasady, kwasy, naprzemiennie fizycznych i

Proces ekstrakcji przy użyciu selektywnych rozpuszczalników polega na rozdziale składników roztworu. W metodzie tej wykorzystywana jest różnica w rozpuszczalności poszczególnych związków chemicznych w dwóch cieczach, które nie mieszają się wzajemnie np. woda oraz rozpuszczalnik organiczny. Przy zastosowaniu tej metody jesteśmy w stanie wydzielić oznaczany składnika lub usunąć składnik przeszkadzający. Proces ekstrakcji jedno- lub kilkukrotnej przeprowadzany jest w rozdzielaczach, zaś ekstrakcję ciągłą przeprowadza się w kolumnach ekstrakcyjnych.

Proces krystalizacji polega na tworzeniu się oraz wzroście kryształów z cieczy, która przechodzi z roztworu przesyconego, ewentualnie przesyconej pary (faza gazowa). Do zajścia krystalizacji konieczne jest powstanie bardzo małych zarodków krystalizacji, musi zajść nukleacja. Możliwe jest także bezpośrednie wprowadzenie do krystalizatora (zaszczep krystalizacji).