Sole to związki chemiczne, zbudowane z kationu (najczęściej metalu) i reszty kwasowej. Wzór ogólny soli:

MnRm

Wyróżniamy, podobnie jak kwasy, sole tlenowe i beztlenowe. Sole tlenowe to pochodne kwasów tlenowych, takich jak H3PO4 czy HNO3. Do najważniejszych soli tlenowych zaliczamy:

 1. azotany(V), R = NO3-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: surowiec do produkcji nawozów sztucznych, materiałów wybuchowych, w przemyśle farmaceutycznym, farbiarskim oraz jako utleniacz;
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: surowiec do produkcji czarnego prochu oraz szkła, konserwant do żywności, składnik nawozów sztucznych;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: składnik nawozów sztucznych i materiałów wybuchowych;
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: głównie jako składnik nawozów mineralnych;
  • srebra, M = Ag+. Zastosowanie: emulsje fotograficzne, wytwarzanie luster, srebrzenie, składnik farb do włosów, medycyna (lapis);
  • miedzi, M = Cu2+. Zastosowanie: miedziowanie żelaza i stali, wytwarzanie barwników;
 1. węglany, R = CO32-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: produkcja detergentów, zmiękczanie wody, przemysł hutniczy, szklarski, włókienniczy, papierniczy, substrat do syntezy innych soli sodowych;
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: surowiec do produkcji szkła, mydła i detergentów, do produkcji farb, ceramiki i detergentów;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: chłodnictwo, przemysł farbiarski i garbarski, do produkcji środków gaśniczych, włókiennictwo, piekarstwo (środek spulchniający);
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: w budownictwie, jako surowiec do wytwarzania gumy, papieru, past do zębów, wapna palonego i cementu, kredy do pisania oraz farb;
  • magnezu, M = Mg2+. Zastosowanie: surowiec stosowany do wytwarzania gumy, pigmentów do barwników, szkła, past do zębów i pudrów kosmetycznych, produkcja materiałów ogniotrwałych oraz wypełniacz;
  • żelaza(II) i żelaza (III), M = Fe2+, M = Fe3+. Węglan żelaza występuje naturalnie w postaci minerału zwanego syderytem. Zastosowanie: otrzymywanie żelaza;
  • ołowiu, M = Pb2+. Występuje naturalnie jako minerał cerusyt. Zastosowanie: otrzymywanie ołowiu;
  • miedzi, M = Cu2+. Zastosowanie: jako środek owadobójczy oraz do produkcji farb i ogni sztucznych (daje zielono - niebieskie zabarwienie ognia);
 1. siarczany(VI), R = SO42-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: do produkcji szkła, papieru, barwników, detergentów, celulozy siarczanowej, do syntezy siarczku sodu, jako surowiec do otrzymywania ultramaryny;
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: w nawozach sztucznych oraz jako surowiec do produkcji szkła i ałunu;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: składnik nawozów mineralnych, przemysł farmaceutyczny, galwanotechnika, synteza innych soli amonowych;
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: jako biały pigment w barwnikach, proszek polerski, składnik nawozów sztucznych, osuszanie gazów, gips chirurgiczny i dentystyczny, metalurgia, wytwarzanie ceramiki;
  • magnezu, M = Mg2+. Zastosowanie: przemysł hutniczy, garbarski, produkcja barwników i farb, medycyna (środek przeczyszczający, tzw. sól gorzka), do obciążania bawełny, jedwabiu i papieru;
  • żelaza(II) i żelaza (III), M = Fe2+, M = Fe3+. Zastosowanie: środek konserwujący drewno, składnik środków chwastobójczych i farb, chemia analityczna;
  • ołowiu, M = Pb2+. Zastosowanie: w litografii, do wytwarzania ołowiu gąbczastego, dawniej także w przemyśle lakierniczym (tzw. biel ołowiana);
  • miedzi, M = Cu2+. Zastosowanie: jako środek osuszający i grzybobójczy stosowany do impregnacji drewna, do wytwarzania farb i barwników do metali, galwanoplastyka i teletechnika;
 1. fosforany(V) (ortofosforany), R = PO43-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: składnik nawozów sztucznych, środek zmiękczający wodę dodawany do detergentów;
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: składnik nawozów mineralnych;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: składnik nawozów mineralnych;
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: składnik nawozów mineralnych;

Druga grupa soli, sole beztlenowe, to pochodne kwasów beztlenowych, np. H2S czy HCl. Najważniejsze z nich to:

 1. chlorki, R = Cl-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: synteza sody, NaOH, HCl, Na i Cl, jako dodatek do środków stosowanych w chłodnictwie, medycyna (składnik roztworów fizjologicznych);
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: składnik nawozów mineralnych, medycyna, duże monokryształy KCl stosowane w spektroskopii;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: składnik nawozów sztucznych, oczyszczanie metali przed lutowaniem, cynowanie i cynkowanie, jako elektrolit w bateriach a także składnik detergentów i farb;
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: osuszanie, składnik mieszanin chłodzących, pochłaniacze amoniaku, środek do posypywania dróg, chroniący przed oblodzeniem;
  • magnezu, M = Mg2+. Zastosowanie: produkcja cementu Sorela (nasyconego roztworu MgCl2 + MgO) stosowanego do wytwarzania izolacji;
  • srebra, M = Ag+. Zastosowanie: procesy srebrzenia, emulsje fotograficzne, medycyna;
  • żelaza(II) i żelaza (III), M = Fe2+, M = Fe3+. Zastosowanie: środki dezynfekujące wodę, przetwarzanie rud miedzi i srebra, medycyna (środki tamujące krwotoki), zaprawy farbiarskie, lutnictwo;
  • miedzi, M = Cu2+. Zastosowanie: składnik barwników, procesy miedziowania;
 1. siarczki, R = S2-:
  • sodu, M = Na+. Zastosowanie: przemysł garbarski, hutniczy, włókienniczy (jedwab wiskozowy), także jako depilator i środek przeciwko insektom;
  • potasu, M = K+. Zastosowanie: głównie w chemii analitycznej;
  • amonu, M = NH4+. Zastosowanie: przemysł włókienniczy, czynnik barwiący brązy, odczynnik w analizie chemicznej;
  • wapnia, M = Ca2+. Zastosowanie: środki depilujące, owadobójcze, przemysł garbarski, surowiec do produkcji cieczy kalifornijskiej oraz farb świecowych;
  • srebra, M = Ag+. Zastosowanie: filtry optyczne, aparatura przeciwpożarowa, jubilerstwo;
  • żelaza(II) i żelaza (III), M = Fe2+, M = Fe3+. Zastosowanie: synteza siarkowodoru;
  • ołowiu, M = Pb2+. Zastosowanie: pozyskiwanie metalicznego ołowiu, prostownik (tzw. "kryształek").