Styl- określony sposób stosowania środków językowych cechujący pisarza, kierunek czy gatunek literacki, jest to również zespół środków językowych, które wykorzystuje autor do realizacji określonych celów wypowiedzi.

Stylistyka - jest to jeden z działów nauki o języku, zajmujący się opisem środków językowych ze względu na ich przydatność do wyrażania określonych myśli.

Stylizacja- świadome i celowe wprowadzenie do stylu utworu literackiego zespołu środków językowych właściwych językowi dawnych epok

Style dzielimy:

  1. ze względu na nadawców tekstów
  • indywidualny ( właściwy jednemu nadawcy)
  • zbiorowy ( charakterystyczne dla danej grupy nadawców, danej epoki bądź prądu literackiego)
  1. ze względu na cel wypowiedzi ( tzw. style funkcjonalne)

a. styl potoczny- charakterystyczny dla języka mówionego, wykorzystywany w swobodnej rozmowie, w prywatnych listach, w utworach literackich wprowadzany jest dla ożywienia wypowiedzi, jego cechy to:

- bogactwo frazeologiczne

- dużo wykrzykników, dużo wyrazów gwarowych lub środowiskowych

- liczne anakoluty ( czyli nieprawidłowe konstrukcje składniowe),

- elipsy ( pominięcia jakiejś części zdania, której odbiorca może się domyślić z toku wypowiedzi ),

- uproszczeni w budowie zdań; częste stosowanie zdań pojedynczych lub równoważników,

b. styl naukowy- stosowany w pracach naukowych, charakterystyczne cechy:

- poprawne stosowaniem polszczyzny,

- duża dbałość o język

- duża ilość zdań długich, wielokrotnie złożonych,

- stosowane słownictwo i terminologia naukowa,

- duża precyzja wywodu

c. styl urzędowy- stosowany w aktach prawnych, korespondencji urzędowej, komunikatach, ogłoszeniach i protokołach, jego wyróżniki to;

- stosowane formy bezosobowej ( ogłasza się, winno się, trzeba) lub w 1 os. l. mn. ( zawiadamiamy),

- określona jest forma podawcza,

- charakterystyczny układ tekstu; może być podział na punkty, paragrafy,

- daty, szczegółowe dane,

- występowanie charakterystycznych zwrotów ( Szanowny/a Pan/i, uprzejmie informuję, z poważaniem itp.),

- mała ilość epitetów,

- brak wyrazów potocznych,

- powtórzenia

- zwięzłość wypowiedzi,

d. styl publicystyczny - stosowany w prasie, radiu, telewizji, w reklamach, w pracach popularnonaukowych, jest bardzo zróżnicowany, charakteryzuje go :

- komunikatywność, jasność wypowiedzi

- czasem można w nim znaleźć elementy oceny, subiektywnego sądu

- niekiedy jest bardzo sugestywny i obrazowy

e. styl artystyczny- stosowany w utworach literackich, czasem w tekstach publicystycznych ( np. felietonach), jest bardzo zróżnicowany, charakterystyczny dla danego autora, grupy literackiej lub prądu