Ubezpieczenie NNW – przedmiot i zakres 

Ubezpieczenie NNW dziecka to dobrowolne ubezpieczenie, na które mogą zdecydować się opiekunowie. Jego przedmiotem najczęściej jest zdrowie dziecka, niektóre polisy obejmują także życie – jest to uzależnione od oferty ubezpieczyciela. Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie, które jest niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane zostało przez przyczynę zewnętrzną o charakterze losowym. Dokładny zakres konkretnego ubezpieczenia przedstawiony jest w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto dokładnie zapoznać się z tymi warunkami przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. 

Najczęściej ubezpieczenie NNW obejmuje: 

·        urazy czyli m.in. złamania, skręcenia, oparzenia czy rany wymagające założenia szwów, 

·        rozstrój zdrowia – czyli zmiany w organizmie, które powstały w wyniku wypadku, 

·        uszkodzenia ciała – czyli uszkodzenia narządów i organów.

Jak działa to w praktyce? Rodzic dziecka np. co miesiąc opłaca składkę, czyli opłatę za możliwość korzystania z ubezpieczenia. Gdy dziecko ucierpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od tego, jak poważne szkody na zdrowiu powstały w wyniku zdarzenia i jak kosztowne było leczenie dziecka. Niektóre polisy zobowiązują ubezpieczyciela do zorganizowania i opłacenia opieki medycznej – m.in. wizyt lekarskich, konsultacji, zabiegów, badań laboratoryjnych czy rehabilitacji. Takie wsparcie zapewnia ubezpieczenie NNW dziecka w ofercie PKO BP.

 Czas i miejsce ochrony dziecka 

Czas i miejsce ochrony również są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej dziecko chronione jest od dnia zawarcia umowy (lub od następnego dnia po dniu zawarcia) – pod warunkiem, że opłacona została składka ubezpieczenia. Polisa obowiązuje do momentu, w którym upływa czas, na jaki została podpisana umowa – najczęściej jest to 12 miesięcy. Podpisanie kolejnej umowy przedłuża czas ochrony. 

Ubezpieczenie NNW dziecka obejmuje nieszczęśliwe wypadki, do których doszło w czasie pobytu w szkole, a także w czasie wolnym: w domu, podczas zajęć pozalekcyjnych, na placu zabaw, na ulicy, w parku czy na boisku. Niektóre polisy uwzględniają wydarzenia, do których doszło nie tylko na terenie kraju, ale także podczas zagranicznych wyjazdów. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarty jest opis okoliczności, w których następuje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że w określonej sytuacji ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia gwarantowane przez polisę. 

Bardzo często ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, które są następstwem wojny i klęsk żywiołowych, takich jak powódź, trzęsienie ziemi czy huragan. Ubezpieczyciel nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia, które są następstwem udziału w bójce czy usiłowania lub dokonania przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności może nastąpić także w sytuacji, gdy poszkodowany w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych (pod uwagę nie są brane leki stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza). Czego jeszcze nie obejmuje ubezpieczenie? Wypadków, które spowodował ubezpieczony, prowadząc pojazd bez wymaganych uprawnień. Ubezpieczenie może nie obejmować także skutków nieszczęśliwych wydarzeń, które powstały w wyniku zawodowego uprawiania sportu, a także amatorskiego uprawiania niektórych dyscyplin, takich jak sztuki walki, wspinaczka górska, wyścigi samochodowe i motorowe, wyścigi konne czy skoki do wody. Niektóre polisy nie obejmują także zdarzeń, które są wynikiem chorób psychicznych, prób samobójczych i samookaleczeń.