Bałtycka Baza Masowa

W roku 1997 powstała spółka Bałtycka Baza Masowa powołana przez Port Gdynia Holding S.A. i Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., której głównym zadaniem miało być obsługiwanie eksportu polskich wyrobów chemicznych, zwłaszcza nawozów sztucznych. W następnym dwóch latach BBM utworzyło dwa terminale przeładunkowo - składowe. Jeden terminal obsługuje materiały masowe płynne, a drugi obsługuje materiały masowe sypkie luzem. Terminale zaczęły funkcjonować w 1999 roku, kiedy to uzyskano pozwolenia. W tej chwili BBM świadczy następujące usługi:

Zajmuje się działaniami związanymi z eksportem i importem materiałów masowych sypkich luzem

Zajmuje się działaniami związanymi z eksportem i importem materiałów masowych płynnych

Składuje masowe materiały sypkie, zarządza magazynem celnym

Konfekcjonuje masowe materiały płynne

Składuje materiały masowe płynne i III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

Punkty przeznaczone dla statków BBM są zadowalające i praktyczne dla odbiorców, ponieważ są rozmieszczone w okolicach Basenu III, przy Nabrzeżu Szwedzkim i Nabrzeżu inż. Wendy.

Dobre zarządzanie działaniami, najnowszej generacji urządzenia, automatyzacja systemów sterowniczych i kontrolnych przeładunków wpływają na efektywne wykonywanie zamówień.

Poniżej przedstawione są dane obu terminali wg strony internetowej Portu Gdynia:

Terminal przeładunkowo - składowy materiałów płynnych przystosowany jest w tej chwili do obsługiwania eksportu roztworu saletrzano - mocznikowego i importu oleju napędowego i oleju opałowego. Dwa punkty dla statków i samodzielne magistrale przeładunkowe umożliwiają obsługiwanie równocześnie dwóch statków z różnorodnym materiałem. Trzy pojemniki składowe dają możliwość równoczesnego składowania trzech różnorodnych rodzajów materiałów. Ładowna bocznica kolejowa i specjalne miejsce załadunku cystern samochodowych umożliwiają równoczesne obsługiwanie 12 cystern kolejowych i 4 cystern samochodowych. Wydajnościowe pompy, rurociągi ze specjalnymi ramionami przeładunkowymi umożliwiają efektywne wykonanie zleconych prac.

Raty przeładunkowe

rozładunek wagonów 250 t/h

załadunek statków 800 t/h

rozładunek statków 500 t/h

załadunek samochodów i wagonów 150 t/h.

Zaplecze składowe - trzy pojemniki stalowe, wszystkie o pojemności technologicznej 7000 m3.

Zdolności technologiczne 500 tys. ton w skali roku.

Stanowiska statkowe

Nabrzeże Szwedzkie

największa długość statku 250 m

największe zanurzenie dla średniego stanu wody 10,50 m

największe zanurzenie przy użyciu pontonów dyst. 10,80 m

Nabrzeże Wendy

największa długość statku 90 m

największe zanurzenie dla średniego stanu wody 6,70 m

Terminal przeładunkowo-składowy materiałów sypkich nadaje się w tej chwili do obsługiwania eksportu polskiego siarczanu amonu i eksportu, importu i tranzytu morskiego pozostałych nawozów sypkich takich jak sól potasu, saletrzak, mocznik i pozostałe. Specjalne miejsce rozładowywania wagonów daje możliwość obsługi wagonów samowyładowczych z bocznym i dolnym wysypem i węglarek. Wydajnościowe przenośniki taśmowe razem z załadowarką statkową umożliwiają efektywne rozładowanie wagonów, przewóz materiałów do magazynów i załadowanie statku, samochodu albo wagonu.

Raty przeładunkowe

rozładunek wagonów 200 t/h

załadunek statków 6000 t/dobę

rozładunek statków 3000 t/dobę

załadunek samochodów i wagonów 150 t/h

Zaplecze składowe

dwa silosy kopułowe każdy o pojemności technologicznej 10.000 m3

dwa silosy kopułowe każdy o pojemności technologicznej 20.000 m3

komora płaskiego składowania o powierzchni c.a. 400 m2

Zdolności technologiczne 500 tys. ton w skali roku

Stanowisko statkowe

Nabrzeże Szwedzkie

największa długość statku obsługiwanego bez wydatków dodatkowych wynikających z konieczności przesuwania statku wzdłuż nabrzeża 200m

największa szerokość statku obsługiwanego bez wydatków dodatkowych wynikających z konieczności trymowania materiałów sprzętem zmechanizowanym 27m

Nabrzeże Szwedzkie

dla średniego stanu wody 10,50 m

przy użyciu pontonów dystansowych 10,80 m

airdraft przy średnim stanie wody 12 m

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.

Jest to najbardziej nowoczesny terminal krajowy zajmujący się obsługą materiałów zbożowych i paszowych. Jest usytuowany na nabrzeżu Indyjskim i Norweskim. Jego pierwszy zakład - elewator zbożowy - który zaczął funkcjonować w 1937 roku, obsługiwał eksportimport zboża i zajmował się jego uszlachetnianiem. Przez blisko dwa lata był wykorzystywany jako magazyn tranzytowy przez państwa naddunajskie, miał obsługiwać eksport zboża polskiego. Od tamtej pory był wiele razy unowocześniany. Kilka lat temu, w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na śrutę sojową (głównego składnika krajowych pasz), postanowiono utworzyć magazyn przystosowany do magazynowania właśnie śruty sojowej. Magazyn podłogowy zaczął funkcjonować na wiosnę w 2001 roku; umożliwiło to zwiększenie magazynowania w kompleksie elewatora do 52 tys. ton. Równocześnie zaczęło funkcjonować zupełnie odrestaurowane Nabrzeże Norweskie z następnym narzędziem przeładunkowym, co umożliwiło równocześnie obsługiwać dwa statki w powiązaniach eksportowo- importowych. Należy również wspomnieć o elektronicznej wadze samochodowej, dzięki której można szybko i precyzyjnie zważyć wszystkie pojazdy obsługiwane przez terminal. Ze względu na wzrost udziału transportu kołowego w systemie przeładunkowym pasz i zbóż Bałtycki Terminal Zbożowy utworzył sześć miejsc do wyładowywania i załadowywania samochodów. BTZ zajął się też uwarunkowaniami i bezpieczeństwem pracy, tworząc najnowocześniejszą instalację aspiracyjną w każdych miejscach ciągu technologicznego. Jest ona skuteczna niemal w 100%, dlatego nie zatruwa się ekosystemu szkodliwą emisją pyłów występującą przy procesach przeładunkowych.

Nabrzeże Indyjskie

Elewator zbożowy + silosy - łączna pojemność 25 tys. ton

Wydajność urządzenia przeładunkowego - do 8tys. ton / dobę

Parametry statków, które mogą być obsługiwane: do 50 tys. DWT - o zanurzeniu maks. 11m. i długości 245m.

Nabrzeże Norweskie

Pojemność nowego magazynu zbożowo - paszowego - 25 tys. ton

Urządzenie przeładunkowe firmy Sangati Berga - do 6 tys. ton / dobę

Parametry statków, które mogą być obsługiwane: do 5 tys. DWT - o zanurzeniu maks. 7m. i długości 110m.

Wydajności załadunku i wyładunku na lądowe środki transportu:

Elewator -> wagony 7000 ton

Elewator _> samochody 6000 ton

Wagony -> elewator 5000 ton

Samochody -> elewator 4000 ton

Wykorzystane materiały:

http://www.porty-spedycja.pl

http://www.port.gdynia.pl