Hydrostatyka to dziedzina fizyki zajmująca się badaniami nad cieczą w stanie spoczynku oraz warunkami, w jakich ciecz pozostaje w tym stanie, będąc pod działaniem m.in. sił bezwładności i grawitacji. Hydrostatyka jako dziedzina należy do działu dotyczącego mechaniki płynów. Pokrewną dziedziną hydrostatyki jest np. aerostatyka, badająca statykę gazów.

Prawa w hydrostatyce

Do podstawowych praw hydrostatyki zaliczają się: Prawo Pascala, Prawo Archimedesa oraz Prawo Eulera.Prawo Pascala mówi, że jeśli na ciecz lub gaz w zamkniętym zbiorniku wywierane jest ciśnienie z zewnątrz, to ciśnienie wewnątrz zbiornika rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednakowo i jest równe ciśnieniu zewnętrznemu. Prawo Archimedesa mówi natomiast, że na ciało zanurzone w płynie działa skierowana ku górze siła wyporu, której wartość jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła wyporu ma również ten sam kierunek, co siła ciężkości, ale przeciwny zwrot i jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.Prawo Eulera mówi, że na płaskie ciało zanurzone w cieczy działa ciśnienie, którego wartość jest niezależna od zorientowania tego ciała w przestrzeni.

Jednostki i wzory w hydrostatyce

Kluczowe dla hydrostatyki ciśnienie to stosunek siły do powierzchni, na jaką działa ta siła.Jednostką ciśnienia jest 1 paskal (1 Pa). Ponadto posługujemy się pojęciem hektopaskala (hPa)1 hektopaskal (1hPa) = 1000 paskali (100 Pa)Ponadto wyróżniamy kilopaskale (1 kPa = 1000 Pa) i megapaskale (1 mPa = 1000000 Pa)

Ciśnienie obliczamy za pomocą wzoru:

p= F/SW

podanym wzorze F to siła, natomiast S oznacza powierzchnię.

W przypadku ciśnienia hydrostatycznego obliczeń dokonujemy za pomocą następującego wzoru:

p=ρ∙g∙h

ρ to gęstość cieczy, g oznacza przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), h symbolizuje głębokość zanurzenia w cieczy.

Narzędzia hydrostatyczneWarto wspomnieć o urządzeniu zwanym barometrem hydrostatycznym. Jest to przyrząd mierzący ciśnienie atmosferyczne, przy pomocy tzw. zjawiska próżni Torricellego. Czasem barometr ten jest określany jako barometr rtęciowy. Wyróżniamy barometry hydrostatyczne:- naczyniowe- lewarowe

Innym przyrządem jest np. ciśnieniomierz hydrostatyczny, którym mierzy się nacisk ciśnienia na powierzchnie ciał stałych.Istnieją również silniki hydrostatyczne – zamieniające energię potencjalną cieczy w energię mechaniczną.

Silniki te dzielą się na:- silniki o ruchu posuwistym - silniki hydrostatyczne obrotowe.