Promieniowanie emitowane przez pierwiastki promieniotwórcze dzielimy na trzy rodzaje: α (alfa), β (beta) i γ (gamma). Wszystkie te rodzaje promieniowania mają bardzo silne właściwości jonizujące. Promieniowanie α to strumień jąder helu, o dodatnim ładunku równym podwójnemu ładunkowi elementarnemu. Tor ruchu tych cząstek ulega zakrzywieniu w polu elektrycznym i magnetycznym. Jest bardzo słabo przenikliwe.Promieniowanie β to strumień elektronów. Tor ruchu ulega zakrzywieniu w polu elektrycznym i magnetycznym (w przeciwną stronę niż promieniowanie α). Jest bardziej przenikliwe od promieniowania α.Promieniowanie γ to promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo małej długości fali, czyli strumień fotonów o dużej energii. Jest bardzo przenikliwe. Tor ruchu nie ulega zakrzywieniu w polu elektrycznym i magnetycznym.

Promieniowanie przechodząc przez materię oddziałuje z jej cząsteczkami i atomami, powodując jonizację – odrywanie elektronów. Największą zdolność jonizacyjną ma promieniowanie α, mniejszą β, a najmniejszą γ. Cząstki α w powietrzu są w stanie pokonać tylko kilka cm, są bardzo silnie pochłaniane przez substancje. Nie mogą przeniknąć przez skórę do wnętrza organizmu.Promieniowanie γ jest w stanie przejść nawet przez grubą blachę, zatrzymują je dopiero bardzo grube ściany betonowe lub grube warstwy ołowiu.Promieniowanie przechodząc przez materię przekazuje jej swoją energię.Dawką pochłoniętą nazywamy stosunek energii pochłoniętej przez substancję do jej masy. Jednostką dawki jest 1 Gy (grej) =1J/kg.Im większa dawka, tym większe zmiany powoduje w materii przechodzące przez nią promieniowanie.Gdy promieniowanie przechodzi przez komórki i jonizuje cząsteczki, może zmieniać ich strukturę i zaburzać prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzić to może do chorób nowotworowych i uszkodzeń DNA.Do oceny skutków biologicznych działania promieniowania używa się dawki skutecznej. Uwzględnia ona dawkę pochłoniętą i rodzaj promieniowania. Jednostką dawki skutecznej jest 1 Sv (siwert).Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska, w którym żyjemy. Mieszkaniec Polski otrzymuje średnio w ciągu roku dawkę ok. 2,5 mSv z naturalnych źródeł promieniowania oraz ok. 0,9 mSv ze źródeł sztucznych.Aby minimalizować ryzyko napromieniowania powinniśmy przebywać jak najkrócej w pobliżu źródeł promieniowania, jak najdalej od źródeł promieniowania i stosować osłony osłabiające promieniowanie.

Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Cząstki te mają bardzo podobną masę, różnią się natomiast ładunkiem. Proton ma ładunek dodatni, neutron jest cząstką elektrycznie obojętną.

Średnica jądra atomowego jest ok. 105 razy mniejsza niż średnica atomu.Liczba protonów w jądrze jest dla każdego pierwiastka inna i równa liczbie elektronów w atomie. Nazywamy ją liczbą atomową (porządkową) i oznaczamy literą Z.Liczba wszystkich nukleonów w jądrze nazywa się liczbą masową i oznacza literą A.Liczbę neutronów otrzymujemy odejmując od liczby masowej liczbę atomową.Jądra o tej samej liczbie atomowej a różnej masowej to izotopy.Między nukleonami w jądrze działają siły jądrowe. Odpowiadają one za utrzymanie jądra atomowego w całości, są większe niż siły elektrostatycznego odpychania między protonami. Są niezależne od ładunku i mają bardzo mały zasięg, rzędu10-15 m.Rzeczywista masa jądra atomowego jest mniejsza niż suma mas jego składników. Różnicę między sumą mas nukleonów a rzeczywistą masą jądra nazywamy deficytem masy ∆m. Przy łączeniu się nukleonów jądro część masy zamienia się w energię, zwaną energią wiązania. Aby rozdzielić jądro na pojedyncze nukleony trzeba taką energię dostarczyć do jądra.Ew=∆m∙c2 (energia wiązania)

Elektron jest wyrzucany na zewnątrz jądra.Wielkością, która informuje ile rozpadów zachodzi w jednostce czasu w źródle promieniotwórczym, jest aktywność promieniotwórcza.A=∆N/∆t (aktywność promieniotwórcza) Jednostką aktywności jest 1 Bq (bekerel).Aktywność źródła jest wprost proporcjonalna do ilości jąder atomowych.Wielkościami charakteryzującymi dany izotop promieniotwórczy są:

  • czas połowicznego rozpadu 
  • stała rozpadu.Czas połowicznego rozpadu T to czas, po którym rozpadowi ulega połowa początkowej liczby jąder atomowych. Dla różnych jąder może on wynosić od ułamków sekundy do miliardów lat.Stała rozpadu λ≈(0.693)/T.Prawo rozpadu promieniotwórczego to zależność liczby jąder atomowych znajdujących się w próbce promieniotwórczej od czasu.

 Na podstawie składu izotopowego substancji można określić jej wiek. Badając zawartość izotopu (614)C w danej substancji można określić wiek badanej próbki.

Reakcją jądrową nazywamy proces przemiany jądra atomowego w jądro innego pierwiastka. We wszystkich reakcjach jądrowych spełniona jest zasada zachowania liczby nukleonów i zasada zachowania ładunku. Reakcje jądrowe występują w przyrodzie w sposób naturalny lub mogą być wywoływane przez człowieka.Reakcją rozszczepienia nazywamy reakcję, w wyniku której jądro atomowe rozpada się na dwa mniejsze fragmenty (lżejsze jądra). Procesowi temu towarzyszy emisja neutronów i promieniowania γ. Reakcje rozszczepienia są zwykle spowodowane neutronami. W wyniku rozszczepienia ciężkiego jądra otrzymujemy bardzo dużo energii.

Powstające w wyniku rozszczepienia neutrony mogą doprowadzić do kolejnych reakcji rozszczepienia. Taki proces nazywamy reakcją łańcuchową. Warunkiem zajścia reakcji łańcuchowej jest wystarczająco duża zawartość jader ulegających rozszczepieniu – masa próbki musi być większa niż tzw. masa krytyczna. W sposób kontrolowany przeprowadzana jest w reaktorze atomowym. Uran w postaci prętów paliwowych umieszczony jest w tzw. moderatorze – substancji spowalniającej neutrony. Liczbę neutronów wywołujących rozszczepienie kontroluje się prętami sterującymi, wykonanymi z materiału silnie pochłaniającego neutrony. Cały reaktor obudowany jest stalowo-betonową osłoną zapobiegającą wydostawaniu się na zewnątrz promieniowania i radioaktywnych produktów. Energię z reaktora odprowadza substancja chłodząca, która przekazuje ciepło z reaktora wodzie, a ta, zamieniając się w parę, napędza turbiny generatora prądu.Reakcją syntezy termojądrowej (fuzji) nazywamy proces łączenia się lekkich jąder w cięższe. Reakcje takie zachodzą m.in. w gwiazdach, gdzie z jąder wodoru powstaje jądro helu (24)He. Do przeprowadzenia takich reakcji konieczna jest bardzo wysoka temperatura i ciśnienie. Sztucznie wywoływane reakcje termojądrowe zachodzą podczas wybuchu bomb termojądrowych (wodorowych).